Koncernsamtykke

Udveksling af kundeoplysninger og kontakt fra PFA koncernen

PFA koncernen består af flere selskaber, som hver især leverer løsninger til pension, forsikring, sundhedsordning, investering, privatøkonomi, og relaterede kurser. For at vi samlet kan give dig oplysninger om vores løsninger, har vi brug for din tilladelse til at udveksle oplysninger om dine kundeforhold internt i PFA koncernen og til at kontakte dig.

Med din accept giver du PFA koncernen tilladelse til, at vi må udveksle kundeoplysninger om dig og kontakte dig med information og markedsføring af PFA koncernens produkter. Det gælder for selskaberne PFA Pension forsikringsaktieselskab, PFA Bank A/S, og PFA Asset Management A/S.

Selskaberne kan udveksle oplysninger om dig

Du giver tilladelse til, at selskaberne må udveksle følgende oplysninger:

  • din person - fx titel, navn, adresse og CPR-nummer
  • dine indtægts- og formueforhold
  • de produkter, du har via PFA koncernen, og oplysninger, der relaterer sig hertil - fx om engagement, aftaler, arbejdsgiver- og foreningsforhold, konto- og policenumre, indeståender på depoter og konti, oplysninger om tidligere, aktuelle og fremtidige ind- og udbetalinger, oplysninger om investeringer og investeringsrisici samt din holdning hertil, forsikringer og forsikringsydelser, gæld, rente og restancer.

 

Samtykket betyder ikke, at selskaberne kan udveksle oplysninger om helbredsmæssige og sociale forhold, som du har givet til PFA Pension forsikringsaktieselskab ved oprettelse af en pensionsordning eller en forsikring eller ved udbetaling fra disse.

Selskaberne kan kontakte dig

Du giver tilladelse til, at selskaberne må anvende dine kontaktoplysninger til information og markedsføring af PFA koncernens produkter, og at du må kontaktes via telefonopkald, sms, app-beskeder og e-mail.

PFA koncernens produkter er pension og opsparing, livs- og skadesforsikring herunder sundhedsordning, investering og rådgivning, ind- og udlån, lejeboliger og udlejningsejendomme, kreditkortformidling og øvrige finansielle ydelser, samt relaterede kurser, konkurrencer og events til de nævnte produkter.

Formål med at indhente oplysninger

Det/de selskaber i PFA koncernen, hvor du er kunde, indsamler oplysninger. Oplysningerne indsamles og behandles til brug for salg og administration af pension, forsikring, investeringsløsninger og øvrige finansielle produkter og tjenesteydelser samt den heraf følgende rådgivning, kundepleje, administration, lovpligtige indberetninger, statistik og markedsføring.

Hvilke oplysninger skal vi have?

Ved oprettelse af en pensions- eller forsikringsordning skal vi have oplysninger, som er nødvendige for at kunne administrere din ordning. Oplysningerne får vi ofte automatisk fra din arbejdsgiver og SKAT, men de kan også komme fra dig selv og/eller en repræsentant for din forsikringsgruppe. Er din pension eller forsikring overført fra et andet forsikringsselskab/pensionskasse, vil vi normalt også modtage oplysningerne fra dette selskab.

Når du foretager ændringer i din pensions- eller forsikringsordning eller ønsker at benytte dig af finansielle produkter og tjenesteydelser, som PFA koncernen udbyder, kan vi stille krav om, at du afgiver ekstra oplysninger. Når du anmoder om udbetalinger, kan vi stille krav om, at du specifikt dokumenterer udbetalingskravet. Det kan fx dreje sig om oplysninger om helbredsmæssige og økonomiske forhold.

For så vidt angår helbredsoplysninger og oplysninger om sociale forhold, så indsamler og behandler vi kun disse oplysninger, når du har givet særskilt samtykke til det. Oplysningerne får vi fra dig selv, offentlige myndigheder, autoriserede sundhedspersoner, Videncenter for Helbred og Forsikring eller andre forsikringsselskaber/pensionskasser.

Hvem videregiver vi oplysningerne til?

Vores medarbejdere har tavshedspligt om dine og øvrige kunders forhold og må ikke uberettiget videregive eller udlevere oplysninger, som de i forbindelse med deres arbejde har fået kendskab til.

Videregivelse af kundeoplysninger mellem selskaberne i PFA koncernen kan kun ske i begrænset omfang, da alle selskaber er underlagt en lovbestemt tavshedspligt. Videregivelse mellem disse selskaber vil derfor normalt forudsætte dit samtykke.

Vi videregiver kun oplysninger i det omfang, vi er berettiget eller forpligtet til det i henhold til lovgivningen, eller når vi får dit samtykke til det. Modtagerne af oplysninger kan være din arbejdsgiver, forsikringsmægleren, eksterne fagspecialister, forsikringsselskaber/pensionskasser eller offentlige myndigheder.

Vi videregiver dit CPR-nummer til den danske sundhedsmyndighed, hvis du har en Kritisk Sygdom forsikring. Dette sikrer, at myndigheden er i stand til at orientere dig om din forsikring, hvis du skulle blive alvorligt syg.

Hvad er dine rettigheder?

Ved at henvende dig til det selskab, hvor du er kunde, kan du efter gældende regler få indsigt i, hvilke oplysninger, som selskabet har registreret om dig. Det kan koste et gebyr at få oplysningerne på skrift.

Du kan også få oplyst, hvilke typer af oplysninger, der kan videregives med og uden dit samtykke, til hvilket formål videregivelsen kan ske samt hvem, som kan modtage oplysningerne.

Er der fejl i de behandlede oplysninger, vil oplysningerne blive rettet på din anmodning.

Hvordan kontakter du os?

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke samt rette anden henvendelse til os.

Det kan du gøre ved at kontakte PFA koncernen via kontaktformularen på Mit PFA, 70 12 50 00,

eller med brev til

PFA Pension
Sundkrogsgade 4
2100 København Ø