Finansiel uro

Nu er dine pensions-udbetalinger for 2023 klar

Nu kan du se dine pensionsudbetalinger for 2023 i Mit PFA. 

Beløbet tager afsæt i størrelsen af din opsparing, som er påvirket af blandt andet aktie- og obligationsudviklingen samt forventningerne til fremtidigt afkast fra Rådet for Afkastforventninger. 

Udbetalingerne vil også afhænge af, hvor mange års forventet udbetaling, du har foran dig.

Sådan finder du beløbet i Mit PFA

Du kan med få klik finde frem til din udbetaling for 2023 inde på Mit PFA.

Log ind på mitpfa.dk med dit NemID/MitID
Med musen kører du ned i bunden af siden til området ’Aftalte udbetalinger’ 
Klik på bjælken med ’Se næste års udbetaling’. 

 

Sådan beskytter PFA din opsparing

I PFA arbejder vi kontinuerligt på at beskytte din opsparing. Det gør vi blandt andet ved at have mange kilder til afkast – eksempelvis investeringer i ejendomme og særlige obligationer, der er mindre sårbare overfor inflation og uroen på finansmarkederne.
 

FAQ

1. Min udbetaling stiger i 2023 – hvad skyldes det?

Min udbetaling stiger i 2023 – hvad skyldes det?
Det skyldes overordnet set, at Rådet for Afkastforventninger har reguleret deres forventninger til fremtidigt afkast op for samtlige aktivklasser og specielt for obligationer. De kunder, som ender med en positiv regulering i år, er dem, hvor effekten af højere fremtidige afkast dominerer det negative afkast, de har fået år. 

I 2022 er renten steget betydeligt, og det har udløst kursfald på både aktier og obligationer og dermed været medvirkende til årets nuværende negative afkast. Til gengæld kan man som obligationsejer nu forventeligt få et bedre løbende afkast de kommende år, og det er i høj grad derfor, at udbetalingsrenten og dermed vores forventninger generelt udvikler sig i en positiv retning i 2023. 

Obligationsafkastet betyder særligt noget for de kunder, som er på pension, idet vi altid anbefaler løbende at nedbringe lidt af aktieandelen til fordel for obligationer, når man nærmer sig tidspunktet for at skulle starte udbetaling, hvilket håndteres automatisk i investeringsprofilerne A-D via risikonedtrapning.


2. Min udbetaling falder i 2023 – hvad skyldes det?

Den primære årsag er, at jo kortere tids udbetaling man har foran sig, desto større er påvirkningen af et år med negative afkast. Og det rammer særligt de kunder, der kun har få måneders udbetaling tilbage på deres ratepension i 2023. De negative afkast gør, at ydelserne for nogle kunder vil falde. 

Forventningerne til fremtidigt afkast (udbetalingsrenten) er dog sat markant op ved beregningen af 2023-ydelserne. For udbetalingsforløb med lang forventet restløbetid kan dette i væsentlig grad modvirke den effekt, som årets negative afkast har på ydelserne. Men for udbetalingsforløb med kortere forventet restløbetid er denne modvirkende effekt begrænset.


3. Kommer der ikke en regning på et senere tidspunkt for de negative afkast i år?

Regningen for de meget udfordrende finansmarkeder i år er allerede indregnet. Det gælder også for de af vores kunder, som fortsat har nogle år tilbage til pension, og dermed løbende følger med i deres pensionsprognoser. Prognoserne justeres dagligt ift. finansmarkederne, og man kan derudover se frem til den 15. december, hvor vi opjusterer prognoserne, bl.a. på baggrund af de stigende afkastforventninger.

For alle kunder der ikke er gået på pension endnu, stiger deres pensionsprognoser, da de stigende forventede fremtidige afkast dominerer de fald, der har været i år. Dog er det vigtigt at holde sig for høje, hvordan prognoserne opdateres på MitPFA. Prognoser justeres dagligt som følge af afkast, altså er prognoserne faldet i løbet af året.

D. 28. oktober blev MitPFA opdateret og justeret op som følge af nye tal for restlevetid og den nye udbetalingsrente. Den 15. december vil prognoserne stige igen, når vi opdaterer systemet med den nye aktivallokering samt de stigende afkastforventninger og inflation (samfundsforudsætninger).   


4. Påvirker den høje inflation min ydelse?

Inflationen påvirker ikke beregningen af ydelsen. Købekraften vil falde i takt med inflationen.


5. Hvorfor reguleres pensionen hvert år?

PFA tilpasser pensionerne på en måde, så ydelserne fremadrettet forventes at være nogenlunde lige store. Bemærk dog, at der ikke er nogen garanti for dette. Reguleringen af pensionsudbetalingen beregnes ud fra følgende faktorer: Værdien af opsparingen, forventet levetid (for livrenter) og en udbetalingsrente baseret på branchens samfundsforudsætninger.
 
Hvis der er opnået et højere eller lavere afkast efter pensionsafkastskat end forudsat, eller hvis levetiderne har udviklet sig anderledes end forudsat, vil pensionerne alt andet lige blive reguleret. Regulering kan også ske pga. betaling for omkostninger eller forsikringer. Det er vigtigt at understrege, at udbetalingerne i PFA Plus generelt ikke er garanterede, og at de både kan stige og falde fra år til år.


6. Hvad betyder udbetalingssikring?

Kunder har mulighed for at tilvælge udbetalingssikring, hvilket medfører, at der fastsættes en nedre grænse kaldet den udbetalingssikrede ydelse, som kunden er sikret at få udbetalt uanset investeringsafkast. Udbetalingssikring koster i form af et forventet mindre afkast samt en betaling på 0,01% af depotet per år. Ydelsesreguleringen vil påvirke den faktiske pensionsudbetaling fra 1/1 2023, men vil ikke påvirke den udbetalingssikrede ydelse. Til beregning af udbetalingssikrede ydelser indgår en teknisk rente på -2,75%. Udbetalingssikring er kun muligt for kunder med profil A og B.


7. Afkast under udbetalingssikring

Udbetalingssikring medfører, at en del af opsparingen placeres i varighedsfonde med forskellige udløb.
Varighedsfonde benyttes til at sikre, at der er penge nok til det sikrede bundniveau. I det forgangne år har der været væsentlige kursfald på varighedsfondene. Dette påvirker dog ikke de udbetalingssikrede ydelser.


8. Hvilken udbetalingsrente anvender PFA?

3,5 % for opsparing uden udbetalingssikring.
2,6 % for opsparing med udbetalingssikring. 
4,5 % eller 5,0 % for policer med forhøjet udbetalingsrente (bruges kun af enkelte mindre og lukkede kundegrupper).


9. Hvad sker der med det udbetalingssikrede beløb?

Regulering vil ikke påvirke det udbetalingssikrede beløb.


10. Skal Finanstilsynet ikke godkende en evt. nedsættelse af pensionen?

Nej, Finanstilsynet skal ikke godkende en nedsættelse. Regulering af den årlige alderspension i markedsrente sker efter reglerne i det tekniske grundlag, som er anmeldt til Finanstilsynet.


11. Kan jeg bestille en beregning over reguleringen af min pension?

Det er desværre ikke en generel mulighed, men det er muligt at få forklaret ændringen i ydelse ud fra ændringer i levetidsforbedringer, samt forskellen mellem det opnåede og det forudsatte afkast i 2022 samt at få oplyst, hvilke hændelser, der har påvirket udviklingen på opsparingen.


12. Kan man stille sin udbetaling i bero?

Livspensioner under udbetaling kan godt sættes på pause, efter at man har startet udbetaling. Det er dog vores klare anbefaling, at man ikke gør det, idet man altid har mest muligt ud af sin livspension, jo flere år man når at modtage sin udbetaling.

Ratepensioner under udbetaling kan godt sættes i bero, men så kræver det, at den ændres til en livrente.

En anden mulighed er i stedet at forlænge sin udbetalingsperiode, fx fra 15 år til 20 år. Det kan gøres pr. 1. januar hvert år, og hvis man ønsker det, så skal vi have besked senest 10. december, for at kunne nå at lave ændringen til det nye år.

Vi anbefaler dog, at man ikke forlænger udbetalingen, medmindre man lige nu får mere udbetalt om måneden, end man reelt har brug for.

Det er ikke muligt at gå den anden vej og forkorte sin udbetalingsperiode.


13. Kan man flytte fra markedsrente til gennemsnitsrente?

Nej, det er ikke muligt.


14. Kan man flytte fra gennemsnitsrente til markedsrente?

Ja, det er muligt. Men når man først er meget tæt på udbetalingstidspunktet, eller i gang med sine udbetalinger, så anbefaler vi det sjældent. Søg gerne rådgivning hos os, inden du træffer denne beslutning.


15. Ligger udbetalingerne fast for hele 2023? Hvad nu hvis der sker noget i løbet af året?

Udbetalingerne ændres ikke i løbet af året. Så den udbetaling, som vi beregner for 2023 ligger fast for hele 2023, også selvom der skulle ske uventede ting gennem året. Du vil senest i slutningen af november på mitpfa.dk under punktet ”Udbetalingsplan” kunne se næste års udbetaling.


16. Hvis jeg ikke er startet udbetaling endnu, vil det så være en god idé at skubbe den og starte udbetaling senere?

Vi anbefaler, at man starter udbetaling af sine pensioner, når det passer ind i ens økonomi, og ikke lader sig påvirke af den nuværende turbulens.

Livspensioner bør som udgangspunkt altid starte udbetaling, når man går på pension. Ratepension og aldersopsparing bør vente, indtil man reelt har brug for pengene.


17. Hvorfor er der forskel på, hvor meget ens udbetalinger står til at falde i 2023, alt efter om man har livspension eller ratepension?

En vigtig faktor for, hvor stor en ændring man vil opleve fra 2022 til 2023 er, hvor lang tid pensionen skal udbetales endnu. Det forventede afkast er steget, idet obligationer nu forventes at give et bedre afkast end ved indgangen til 2022, og denne stigning er blandt andet med til at give en højere udbetalingsrente for 2023. (stiger fra 2,2 pct. til 3,5 pct.)

Jo flere års udbetaling man har foran sig, jo mere positivt effekt vil man få af denne stigende udbetalingsrente, og da livspensioner typisk skal udbetales i flere år end ratepensioner, så er det særligt dem med livspensioner, som påvirkes mindst af, at det har været et tabsgivende afkastår her i 2022.