Årsrapport 2009 - PFA styrker markedspositionen

Årets resultater anses for absolut tilfredsstillende. Et investeringsafkast på 16,1 mia. kr. mod 2,6 mia. kr. året før, samt et resultat før skat på 520 mio. kr. mod et minus på 128 mio. kr. i 2008, må vurderes som klart tilfredsstillende.

Kunderne indbetalte 15,4 mia. kr. eller ca. 250 mio. kr. mindre end i 2008 - en styrkelse af PFA’s markedsposition i lyset af, at andre større pensionsselskaber havde tilbagegang på 20 pct. og mere.

  • Årets resultat blev 520 mio. kr. før skat mod et underskud på 128 mio. kr. i 2008. Forbedringen af resultatet er særdeles tilfredsstillende.

  • PFA-koncernen opnåede et tilfredsstillende investeringsafkast på 16,1 mia. kroner mod 2,6 mia. kr. i 2008. PFA er det eneste kommercielle pensionsselskab, der har skabt et positivt afkast hvert år de seneste otte år.

  • PFA har 25 pct. af investeringerne placeret i risikofyldte aktiver. Investeringer i danske aktier gav et afkast på 43,4 pct. – markant over markedsafkastet. Udenlandske aktier gav et afkast på 31,6 pct. Kreditobligationer gav 29,3 pct. i afkast.

  • Samlet investeringsafkast før renteafdækning på 9,6 pct. Renteafdækningen kostede 2,7 pct. point på afkastet. Investeringsafkast før pensionsafkastskat og efter omkostninger var 6,6 pct.

  • De samlede kundereserver udgjorde 30 mia. kr. ved årets slutning mod 23,8 mia. kr. året før. Den samlede kapitalstyrke er øget betragteligt.

  • PFA’s basiskapital steg i løbet af året fra 13,2 mia. kr. til 15,1 mia. kr. Heraf udgjorde KundeKapital 12,1 mia. kr. Basiskapitalen er 6,4 mia. kr. over solvenskravet. Solvensdækningen var 173 pct. mod 156 pct. ultimo 2008.  

  • Det positive investeringsafkast betød, at PFA øgede bonusgraden til 2,2 pct., efter årets driftsherretillæg og skyggekonto er udlignet.

  • Kunderne fik en depotrente på 3,5 pct. før pensionsafkastskat. Kunder med KundeKapital fik en forrentning på op til 4,33 pct. – en særdeles konkurrencedygtig forrentning af deres opsparing.

  • Kunder med opsparing i markedsrente fik op til 27,1 pct. i afkast, når PFA stod for investeringerne og med lang tid til pensionering.

CEO Henrik Heideby kommenterer resultaterne”Årets resultater anses for absolut tilfredsstillende. Et investeringsafkast på 16,1 mia. kr. mod 2,6 mia. kr. året før, samt et resultat før skat på 520 mio. kr. mod et minus på 128 mio. kr. i 2008, må vurderes som klart tilfredsstillende. Men også afkast til kunderne i markedsrente på 16-27 pct. er glædeligt. Hertil kommer en stigning i de samlede kundereserver på 26 pct. fra 23,8 mia. kr. til 30 mia. kr. Endeligt er forøgelsen af koncernens basiskapital til 15,1 mia. kr. meget tilfredsstillende”, siger CEO og koncernchef Henrik Heideby.

Hvad er de vigtigste begivenheder for PFA i 2009?
Vi er særdeles tilfredse med, at vi trods finanskrisen har haft kræfter til en række innovative tiltag til fordel for kunderne. Det er eksempelvis etablering af selskaberne PFA Sundhed og PFA Senior samt købet af PFA Kapitalforvaltning. Og stiftelsen af PFA Brug Livet Fonden var en vældig god afslutning på året.”

Hvad var de største udfordringer i året?
Året startede med en fortsættelse af finanskrisen, der ramte med fuld kraft i efteråret 2008. Vi skulle helt hen til slutningen af marts, før vi så de første spæde lyspunkter. Også gennemførelsen af en række lovændringer, som individualiseringen af PAL-skatten, krævede store investeringer, der i sidste ende skal bæres af forbrugerne. Endeligt må det siges at være en stor hæmsko, at vi ikke kan rådgive mange kunder omkring fremtidige indbetalinger, fordi vi venter på en eventuel udligningsskat.”

En basiskapital på 15,1 mia. kr. og en solvens grad på 173 pct. er det ikke for højt?
Nej, bestemt ikke. Af hensyn til kunderne er en høj solvens og dermed tryghed helt afgørende. Og da KundeKapital, der kommer kunderne til gode, udgør 12,1 mia. kr., kan vi fastholde stor tryghed kombineret med kontant værdiskabelse til kunderne. Det opfatter vi, som det bedste af alle verdener.

Har PFA kunnet fastholde sin markedsandel i 2009, når nu de bankejede pensionsselskaber er vokset mere end jer i de seneste år?
”Vores samlede indbetalinger er faldet marginalt i 2009 i forhold til 2008. De regnskaber, vi har set indtil nu fra de andre store pensionsselskaber, viser tilbagegang på mere end 20 pct. Vores markedsandel er således vokset i 2009.”

Hvordan ser du udviklingen i fremtidens salgskanaler – vil PFA også fortsat bruge pensionsmæglere som salgskanal?
Ja. Salgskanalen via mægler vil være der fremadrettet, men den skal nok udgøre en relativ mindre andel hos PFA. Der er mange virksomheder, der kan have et behov for en tredje part til at støtte dem, hvis pensionsordningen sendes i udbud. Men det vil ofte være en betragtelig fordel for både kundernes og PFA’s værdiskabelse, at kunden rådgives direkte af PFA. Medarbejdere får ganske enkelt mere på deres pensionsordning i direkte betjening, når ordningen er valgt,” siger Henrik Heideby.

”En anden vigtig ny salgskanal for PFA er samarbejdet med lokale og regionale pengeinstitutter, som vil blive foldet ud i 2010 via Letpension– vi forventer et betydeligt bidrag til salg af livspensioner fra denne salgskanal.”

Hvordan ser du fremtidens pensionsopsparing udvikle sig?
”Det er ganske svært at svare på dette spørgsmål. Indførelsen af loftet på 100.000 kr. for indbetalinger til ratepension vil desværre få nogle kunder til at reducere deres pensionsindbetalinger. Men navnlig indførelsen af en eventuel udligningsskat, der skal betales de næste 36 år, vil være afgørende negativ for pensionsopsparingen i Danmark. Til skade for den økonomiske vækst og antallet af arbejdspladser.”

Hvordan vurderer du PFA-koncernens fremtid?
De gode økonomiske resultater kombineret med en række nye tiltag med henblik på at udvide pensionsbegrebet gør, at vi ser ind i en meget spændende fremtid for den videre udvikling af PFA-koncernen. Mange kunder vil i 2010 opleve PFA’s nye pensionsprodukt og nye services. Vi holder fast i værdiskabelsen til kunderne, som omdrejningspunktet for alle vore aktiviteter,” siger Henrik Heideby.

Finansielle resultaterPFA-koncernen opnåede et in­vesteringsafkast på 16,1 mia. kr. mod 2,6 mia. kr. året før. Resultatet er tilfredsstillende set i lyset af ønsket om størst muligt afkast afbalanceret med ønsket om at investere med fuld sikkerhed for, at PFA til enhver tid kan honorere de ydelsesgaran­tier, vi har givet kunderne gennem mange år.

De samlede indbetalinger til PFA-koncernen blev 15,4 mia. kr. – ca. 250 mio. kr. mindre end i 2008. Dermed er kundernes pensionsind­betalinger stort set fastholdt trods økonomisk krise, stigende arbejdsløshed og markant mindre mobilitet på arbejdsmarkedet i 2009.

Årets resultat før skat blev 520 mio. kr. mod mi­nus 128 mio. kr. i 2008. Efter skat og fradrag for minoritetsinteressernes andel udgjorde årets re­sultat 349 mio. kr. – en fremgang på 371 mio. kr. i forhold til året før. Årets resultat anses for abso­lut tilfredsstillende.

Koncernens basiskapital blev i årets løb øget fra 13,2 mia. kr. til 15,1 mia. kr. ultimo 2009. Heraf udgjorde KundeKapital 12,1 mia. kr. De ufordelte kundereserver steg i 2009 fra 10,2 mia. kr. til 13,8 mia. kr. Solvenskravet udgjorde pr. 31. december 2009 8,7 mia. kr., hvormed den overskydende ba­siskapital var 6,4 mia. kr. Solvensdækningen var ved årets slutning 173 pct. Hermed står PFA-kon­cernen solidt rustet til morgendagens kapitalkrav.

KunderesultaterKunder i PFA Pension, der sparede op i det klassi­ske pensionsmiljø med gennemsnitsrente, fik en depotrente på 3,5 pct. før pensionsafkastskat. Hertil kommer ekstrarenten på 20 pct. før pen­sionsafkastskat til kunder, som har valgt Kunde­Kapital.

Kunder med markedsrente har nydt godt af aktie­opturen i tredje og fjerde kvartal og stigende kur­ser på kreditobligationer. Alle 31 fonde i PFA Unit Link har givet positive afkast i 2009, og langt de fleste aktiefonde har givet pæne tocifrede afkast.

Især de mere risikofyldte fonde med aktier i Øst­europa og Fjernøsten har givet høje afkast i PFA Unit Link – helt op til knap 110 pct. Også fonde med højrenteobligationer og kreditobligationer har præsteret meget høje afkast – op til 45 pct.

Afkast i udbudte PFA-aktiefonde i Unit Link i 2009Langt de fleste markedsrentekunder overlader det til PFA’s eksperter at foretage investerings­valgene og har et produkt, hvor opsparingen automatisk sammensættes efter, hvor lang tids­horisont der er til pensionering. Det er det, vi kal­der PFA Sammensætter.

PFA Sammensætter med lang tidshorisont, hvor andelen af aktier er høj, har i 2009 givet et sam­let afkast på over 27 pct. Også afkastene i PFA Sammensætter med mellem og kort horisont føl­ger godt med.

Afkast i PFA SammensætterEt uafhængigt analysehus har analyseret de afkast, som landets største pensionsselskaber har givet deres markedsrentekunder, hvor pensi­onsselskabet sammensætter investeringerne ud fra kundens ønske om høj, middel eller lav risiko. Analysen blev offentliggjort i januar 2010 og viser, at PFA har givet det bedste afkast ved både lav og middel risiko og næstbedste afkast ved høj risiko. Sam­tidig er det lykkedes PFA’s fonde at opnå de høje afkast med en risiko under gennemsnittet.

Yderligere kommentarer kan fås hos:
CEO og koncernchef Henrik Heideby, telefon 39 17 50 01.