PFA Etablerer to nye datterselskaber PFA Sundhed og PFA Senior

PFA etablerer i april to nye datterselskaber PFA Sundhed og PFA Senior for at øge mar-kedspositionen inden for forebyggelse og sundhed og ydelser til seniorer.

”I en tid med begrænset økonomisk vækst i samfundet er det vigtigt at ruste sig til frem-tidens krav og behov. Vi ser en række muligheder i markedet de næste år, hvor forbru-gerne og virksomheder og organisationer vil efterspørge flere velfærdsydelser. Men også seniorer på vej mod pension og i årene efter ønsker sig flere muligheder, end de bliver tilbudt i dag,” siger adm. direktør Henrik Heideby, PFA Pension.

Med selskabet PFA Sundhed samler vi alle aktiviteter, der relaterer sig til pensionskun-dernes helbred og sygdom og til virksomheds- og organisationskundernes ansvar herfor. PFA vil lancere seks tiltag i løbet af 2009 fra de tidligste sundhedsfremmende aktiviteter over forebyggende indsatser til egentlig behandling og tilkendelser af invalidepension.

PFA Sundhed skal med en række koordinerede tiltag på sundhedsområdet imødekomme de voksende behov for sundhedsmæssige ydelser, der supplerer de offentlige velfærds-ydelser, og derigennem bidrage til at nedbringe de menneskelige, samfundsmæssige og økonomiske omkostninger forbundet med svækket helbred, sygdom og invaliditet.

Selskabet PFA Senior skal løse opgaver for pensionskunder over 55 år, som er på vej til at forlade arbejdsmarkedet eller lige har forladt det. Selskabets basisaktivitet er kursus- og rådgivningsaktiviteter, som tilbydes pensionskunderne ved pensionering. PFA lancerer to sundhedsforsikringer til seniorer i løbet af 2009.

I fase to fokuseres på at udvikle produkter rettet mod seniorernes økonomiske behov – det drejer sig om et koncept for investeringsrådgivning.

Yderligere kommentarer kan fås hos:

Henrik Heideby, adm. direktør, telefon 39 17 50 22.
Jens Peter Udsholdt, chef for PFA Senior, telefon 39 17 55 82.