Lysere udsigter for pensionsopsparingen

Som en del af det nye skatteudspil har regeringen præsenteret anden del af det pensionsudspil, som blev lanceret i foråret. Få her et overblik over ændringerne og hør PFA's forbrugerøkonom Carsten Holdum fortælle om udspillet, som bl.a. skal sikre, at det altid kan betale sig at spare op til pension uanset modregningen i de offentlige ydelser.

Baggrund for pensionsudspillet

I regeringens "Aftale om flere år på arbejdsmarkedet", som blev indgået med DF om i foråret, blev der afsat en pulje til at øge fradraget for pensionsindbetalinger, sådan at det bedre kan betale sig at spare op til pension. Det handler især om at gøre det mere fordelagtigt at spare op tæt på pensionstidspunktet.

Skattefradrag ved indbetaling til pension

De nye regler vil betyde, at man her og nu får en kontant fordel ved at spare op til pension. Det sker ved:

  • Der indføres et nyt ligningsmæssigt fradrag, som omfatter årlige fradragsberettigede pensionsindbetalinger (efter arbejdsmarkedsbidrag) i intervallet 16.000 kr. til 87.000 kr.
  • For indbetalinger de sidste 15 år inden folkepensionsalderen – hvor samspilsproblemet er størst – fastsættes fradraget til 30 pct. af indbetalingerne (i det nævnte interval), svarende til en skatteværdi på knap 8 pct. i en gennemsnitskommune. Det vil betyde, at man skal betale mindre i skat hver år. Maksimalt et beløb på 5.500 kr. (30 pct. fradrag gange 71.000 kr. gange skatteprocent på 25,7 pct.)
  • For fradragsberettigede pensionsindbetalinger, der foretages af personer, som har mere end 15 år til folkepensionsalderen, fastsættes fradraget til 15 pct. svarende til en skatteværdi på knap 4 pct. og en maksimal skatteværdi på knap 2.700 kr.

Ændringerne forventes fuldt indfaset i 2023. Startniveauerne for pensionsfradraget er 10/20 pct. i 2018.

Pensionsindbetaling vil give ret til beskæftigelsesfradrag

Det foreslås at udvide grundlaget for beskæftigelsesfradraget til også at omfatte fradragsberettigede pensionsindbetalinger. Forslaget gavner især personer med relativt lav indkomst, som i dag på grund af indbetaling til pension ikke får et fuldt beskæftigelsesfradrag. Forslaget styrker samlet tilskyndelsen til pensionsopsparing set i lyset af forslaget om helt at fjerne loftet over beskæftigelsesfradraget.

Udligningsskat fjernes fra indtægter på pensionsopsparing

Det foreslås at afskaffe den midlertidige udligningsskat for store pensionsudbetalinger. Udligningsskatten betales af de samlede pensionsudbetalinger (inkl. folkepension), der overstiger et bundfradrag på 397.000 kr. (2018-niveau).