Svar på omtaler af Højesteretsdom vedr. begunstigelse

Der har i den seneste tid været en del mediedækning af Højesterets dom vedrørende ændring af definitionen af nærmeste pårørende.

Sagen har sit afsæt i en lovændring fra 2008, hvor samlevere blev sidestillet med ægtefæller som begunstiget ved udbetaling af livsforsikringer ved dødstilfælde.

PFA sendte i 2011 breve ud til en afgrænset gruppe af privatkunder med livsforsikring med en information om, at PFA ville sidestille samlevere med ægtefæller som begunstigede med afsæt i lovgivningen, og at forsikringstager skulle sige fra, hvis de ikke ønskede dette. Højesteretsdommen konkluderer, at en ændring ved passiv accept ikke var gyldig. Ændringen skulle være sket med aktiv accept.

Sagen berører en afgrænset gruppe privatkunder

De berørte PFA-kunder i sagen er en afgrænset gruppe privatkunder i Letpension og ikke PFA's firmaordninger eller andre ordninger. Sagen omfatter altså ikke alle PFA's kunder, hvilket er det billede, man måske kan få, hvis man læser dækningen i medierne.

Dommen er alene relevant for de gamle pengeinstitutordninger, som PFA i 2012 samlede i Letpension til én fælles gruppeordning "Letsikring". Af denne bestand har dommen alene betydning for de private pengeinstitutkunder, der havde tegnet en dækning inden 1/1-2008.

Berørte kunder kontaktes på ny og tidligere sager gennemgås

PFA vil nu kontakte alle kunder i denne kundegruppe, der fortsat har den pågældende ordning, så de informeres korrekt.

Samtidig vil PFA gå de sager igennem, hvor der i den pågældende periode har været udbetalt til en samlever for at afsøge, om der i stedet skulle være udbetalt til en livsarving. Er det tilfældet, vil der blive sørget for, at livsarvingerne får deres penge. Her har PFA vurderet, at det drejer sig om ca. 75 sager.

PFA har ikke været part i den konkrete Højesteret-sag, idet den har handlet om en tvist mellem de efterladte i en konkret familie. Dommen blev af mere principiel karakter, hvorfor PFA kontakter den pågældende kundegruppe igen.

Modsvar til at PFA har rådgivet om arveregler, men ikke selv fulgt dem

Jyllands-Posten har den 15. september bragt en artikel med overskriften ”PFA har rådgivet om arveregler, men ikke selv fulgt dem”. En omtale, hvor vi ikke er enig i præmissen eller udlægningen, og hvor der kun er bragt brudstykker af vores svar til journalisten. Derfor bringer vi her hele svaret her: 

Vi gør løbende kunderne opmærksomme på, hvem der vil modtage deres udbetalinger ved død, og vi opfordrer til, at man selv eller i familien gør sig nogle tanker om, hvordan en forsikringssum etc. skal fordeles ved dødsfald. Der er mange, der ikke kender til disse såkaldte begunstigelsesregler, og derfor forsøger vi at skabe opmærksomhed om det både i vores rådgivning og andre kommunikationskanaler.

I forhold til den afgrænsede kundegruppe, som Højesteretsdommen omfatter, handler det om, at de aktivt skulle have taget stilling til, om deres ordning, der fulgte de gamle regler, skulle ændres til de nye begunstigelses-regler. Her vurderede vi en passiv accept var nok, hvilket Højesteretsdommen har vist var forkert. Derfor vil vi nu orientere disse kunder om, at de fortsat har de gamle vilkår, som betyder, at en samlever ikke vil være begunstiget. Såfremt de ønsker at begunstige en samlever, så skal de træffe dette som et aktivt valg.

Når vi i sin tid ændrede begunstigelses-regler med passiv accept for denne afgrænsede gruppe privatkunder var det med ønsket om at give de, som ikke havde truffet et eget valg, det nyeste sæt af regler, som passer bedre til de moderne familiemønstre med flere ugifte samlevende, hvilket er hele tanken bag de nye regler. Så vi har ikke ønsket at fejlrådgive eller bryde nogen lov, men blot at sørge for, at den pågældende kundegruppe også fik tilpasset deres forsikring til de nye begunstigelses-regler.