Ansvarlig virksomhedskultur

Ansvarlig virksomhedskultur handler om at skabe rammerne for medarbejder- og ledelsesudvikling samt om at kompetenceudvikle og gennemføre sundhedsindsatser for medarbejdere.

Sundhed, trivsel og arbejdsglæde

Medarbejderne er centrale for, at PFA kan opnå de mål, der fastsættes, og følge de strategier, der udarbejdes. Både når det gælder om at skabe langsigtede bæredygtige afkast, give kunderne en god rådgivning og sikre, at PFA agerer professionelt, fair og ansvarligt i en travl hverdag.

Sundhedsstrategi i PFA

Et af indsatsområderne for 2015 var, at udarbejde en sundhedsstrategi for PFA’s medarbejdere.  PFA har lavet en sundhedsscreening af PFA’s medarbejdere. Screeningen er den samme som, PFA anvender hos kunderne, og som bygger på analyse, indsats og effekt. 988 medarbejdere deltog i undersøgelsen, og resultatet af screeningen viste, at PFA’s medarbejdere har et samlet Sundhedstal på 74 ud af et indeks på 100.

Den viden, der er indsamlet om medarbejdernes vaner og aktiviteter fra screeningen, har sammen med arbejdspladsvurderingen og sygefraværsdata dannet baggrund for tre fokusområder i en ny sundhedsstrategi for PFA. Strategien løber frem til 2018 og har til formål at sikre, at PFA’s sundhedstilbud matcher medarbejdernes udfordringer og samtidig er attraktive for medarbejderne.

Stabilt medarbejderengagement

PFA foretager årlige målinger af medarbejdertilfredsheden. I 2015 deltog 94 pct. af medarbejderne i undersøgelsen. Den samlede medarbejdertilfredshed målt til at være på linje med 2014. I 2015 lå scoren på 76 (ud af et indeks på 100) mod sidste års resultat på 77.

Kompetent rådgivning

PFA har konstant fokus på at forbedre kundeoplevelsen og sikre, at alle kunder i PFA får en god, individuel og kvalificeret rådgivning.

I 2015 gennemførte PFA’s pensionsrådgivere 75.000 rådgivningssamtaler. Alle pensionsrådgivere er eksternt certificerede og PFA har formuleret og offentliggjort faglige retningslinjer for ordentlig pensionsrådgivning. Dermed sætter PFA den enkelte pensionskunde i stand til at træffe sit eget valg på baggrund af en kvalificeret anbefaling fra PFA.

PFA's anbefalinger i pensionsrådgivningen giver både kunden og rådgiveren overblik og tryghed i rådgivningssituationen og kvalificerer kommunikationen med kunderne.

Læs mere om PFA's anbefalinger 2016

Medarbejderpolitikker

PFA’s interne medarbejderpolitikker revideres løbende, så de er tilpasset PFA’s værdier. Politikkerne er med til at sikre, at medarbejderne i PFA ved, hvad der forventes af dem, også i situationer, hvor der kan opstå dilemmaer, der skal håndteres.

Medarbejderpolitikkerne indeholder bl.a. følgende emner:

  • Ansættelse af nærtstående
  • Arbejdsmiljø og trivsel
  • Bierhverv og tillidshverv
  • Gaver og repræsentation
  • Intern viden og insiderhandel
  • Informationssikkerhed
  • Rejsepolitik
  • Rygepolitik
  • Spekulationsforbud
  • Whistleblower-politik

Køn og ledelse i PFA

Politik

PFA Holding A/S' bestyrelse har opstillet måltal for andelen af det underrepræsenterede køn i bestyrelsen samt vedtaget en politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn på de øvrige ledelsesniveauer i PFA Holding A/S-koncernen (i det følgende benævnt PFA-koncernen eller PFA). Det er sket på baggrund af indførelsen af regler for den kønsmæssige sammensætning i ledelsen, jf. lov om finansiel virksomhed § 79a og selskabslovens § 139a. Politikken trådte i kraft pr. 15. marts 2013 og er senest opdateret den 20. juni 2016. Bestyrelser og lederlag med få deltagere er letpåvirkelige over for tilfældige ændringer, hvorfor udviklingen skal ses over en længere tidshorisont. PFA har fokus på at tiltrække kvalificerede kvindelige kandidater til både bestyrelsesposter og ledelsesposter i øvrigt og over tid opnå de ønskede måltal.

Status på 2015

PFA’s måltal for andelen af kvindelige ledere i koncernen fastholdes, og der er ikke fundet anledning til at gennemføre yderligere indsatser end de tiltag, der er beskrevet i ovennævnte politik. Af de tiltag, der er beskrevet i politikken, har der i 2015 som i 2014 blandt andet været fokus på ligeløn, en struktureret ansættelsesproces, herunder på at sikre, at ansættelsesprocessen er kønsneutral, og at der er fleksibilitet for ledere med hensyn til at være til stede i bestemte tidsrum.

PFA Holdings og PFA Pensions bestyrelser

PFA Holdings og PFA Pensions bestyrelser er identiske. Blandt de generalforsamlingsvalgte medlemmer er der pt. 8 mænd og 1 kvinde, og andelen af kvinder udgør således 11 pct.
PFA ønsker en mere ligelig fordeling af kvinder og mænd på bestyrelsesniveau. PFA’s ejerstruktur og den deraf følgende procedure for valg af bestyrelsesmedlemmer til PFA Holding gør det kun muligt at ændre kønssammensætningen gradvist og over årene. Proces og tiltag for at opnå målsætningen i 2017 er beskrevet i politikken.

Bestyrelser med 3 medlemmer

Målsætningen er, at der senest i 2016 er en 33/67 pct. fordeling af kønnene. Dette måltal var opfyldt ved udgangen af 2015.

Bestyrelser med mere end 3 medlemmer

Det er målsætningen, at andelen af det underrepræsenterede køn i PFA-koncernens bestyrelser med flere end 3 medlemmer gradvist skal øges til minimum 33 pct. i 2017. Ved udgangen af 2015 udgjorde fordelingen for PFA Asset Management 20/80 pct., og for PFA Soraarneq har der i størstedelen af 2015 været 25 pct. kvinder i bestyrelsen, der består af 4 medlemmer. Bestyrelsens kvindelige medlem udtrådte i november 2015, og posten er ikke genbesat. Proces og tiltag for at opnå målsætningen i 2017 er beskrevet i politikken.

Politik for den kønsmæssige sammensætning i ledelsen i PFA-koncernen

PFA ønsker en ligelig fordeling af mænd og kvinder i ledelsen og har således en målsætning om mindst 40 pct. kvindelige ledere i PFA. I perioden 2012-2015 har andelen været hhv. 39, 39, 41 og 38 pct. PFA ligger således stabilt omkring målet og har derfor ikke iværksat særlige tiltag for at øge den samlede andel.
Ser vi på fordelingen af de kvindelige ledere på teamleder-, chef- og direktørniveau er fordelingen ved udgangen af 2015 hhv. 44, 38 og 13 pct. Andelen af kvindelige teamledere og chefer er således over en kam tilfredsstillende, mens det er ønskværdigt at øge andelen af kvindelige direktører.
Fordelingen i direktionen er ultimo 2015 0 pct. kvinder.

 

Spørgsmål om CSR?

Kontakt CSR Manager Mette Vadstrup mev@pfa.dk.