Ansvarlige investeringer

Som investor ønsker PFA at tage samfundsansvar og bidrage til at skabe den ønskede økonomiske vækst på et ansvarligt grundlag. Derfor arbejder PFA målrettet med at omsætte internationale anerkendte, sociale, miljø- og ledelsesmæssige faktorer til en integreret del af investeringsprocessen.

Politik og retningslinjer for ansvarlige investeringer

PFA's politik for ansvarlige investeringer danner rammen for vores arbejde med at integrere ansvarlighed i investeringsprocesserne. Politikken og retningslinjerne er baserede på internationale principper og FN konventioner og retningslinjer. Politikken er vedtaget af PFA's bestyrelse og administreres i det daglige af PFA’s Responsible Investment Board (RI Board), porteføljemanagerne og CSR Manageren.

Se PFA's politik for ansvarlige investeringer

PFA’s Responsible Investment Board (RI Board) overvåger efterlevelsen af politik for ansvarlige investeringer og retningslinjer for området. RI Boardet mødes på månedlig basis og tager derudover stilling til sager løbende, når der måtte være behov for dette.

RI Boardet refererer til koncernledelsen og består af ledelsen fra investeringsområdet og CSR.

Se PFA's kommisorium for RI Board

 

Læs mere om, hvor politikken for ansvarlige investeringer gælder

Investeringer i tråd med PFA’s politik
PFA’s politik for ansvarlige investeringer gælder for alle investeringer, der besluttes af PFA.

Hvis selskaber, som PFA investerer i, bryder internationale normer, ønsker PFA at påvirke dem til at ændre praksis. Sker dette ikke inden for en rimelig tidshorisont, kan selskabet blive ekskluderet fra PFA’s investeringsunivers. Selskaber, der producerer kontroversielle våben som klyngevåben, anti-personelle landminer og atomvåben, ekskluderes uden dialog.

Når PFA samarbejder med eksterne investeringsfonde, modtager de PFA’s eksklusionsliste, og de har dermed mulighed for at sikre, at investeringerne er i tråd med PFA’s politik for ansvarlige investeringer. PFA lancerede i 2014 egen-forvaltede indeksfonde, så kunderne kan investere i indeksfonde i vished om, at de ikke investerer i selskaber, der producerer klyngevåben, anti-personelle landminer eller atomvåben.

Screening og evaluering af investeringer
PFA’s aktieportefølje screenes og evalueres bl.a. for overholdelse af de internationale konventioner, der er omfattet af FN Global Compacts 10 principper om respekt for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, klima, miljø samt anti-korruption. I de tilfælde hvor det er konstateret, at virksomheden handler i modstrid mod PFA’s normer og retningslinjer, påbegyndes dialog og en reel engagement-procedure for at påvirke en ændring af virksomhedens praksis.

For de virksomheder, hvor der endnu ikke er konstateret normbrud, men der er en formodning herom, opstartes der en evaluering for at afklare, om der foreligger et normbrud.

PFA’s RI Board rapporterer til koncernledelsen og håndterer engagement - og evalueringssagerne samt vurderer, hvornår der er henholdsvis tilstrækkelig fremskridt eller tilbageskridt, og hvilke konsekvenser det har for PFA’s investeringsproces.

Få overblik over processen for ansvarlige investeringer

PFA samarbejder med screenings- og engagement-selskabet GES, der bl.a. screener og er i dialog med selskaber om efterlevelse af de internationale konventioner, der er omfattet af FN Global Compacts 10 principper om respekt for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, klima, miljø samt anti-korruption.

Et vigtigt element i screeningen er den dialog, der er med selskabet for at afdække, om selskabet har brudt de internationale normer eller ej. Konstateres det, at et selskab har begået normbrud, opstartes der en såkaldt engagement-dialog, hvor der opstilles klare mål for, hvilke ændringer selskabet bør foretage for at ændre praksis. Engagement-dialogen baseres på kriterier, der bl.a. har fokus på, hvordan man kan ændre systemer og adfærd, så sandsynligheden for at et normbrud forekommer igen, bliver reduceret. Først når det konstateres, at praksis er ændret, og det er verificeret af tredjepart, kan sagen med selskabet afsluttes.

PFA modtager løbende screeningsresultater i form af en fokusliste og en evalueringsliste. PFA vurderer fremdriften i sagerne og har også selv dialog med en række af selskaberne. Det er PFA’s Responsible Investment Board, der beslutter, om PFA fortsat har tillid til, at et selskab på fokuslisten er i en positiv udvikling, eller om man ønsker at frasælge selskabet.

Aktivt ejerskab
Det er PFA’s mål at være en aktiv ejer, der påvirker virksomhederne i retning af en ansvarlig værdiskabelse og dermed sikrer højest muligt langsigtet investeringsafkast. Det betyder, at PFA er en investor, der monitorerer og er i løbende kontakt med en lang række af de virksomheder, der investeres i. PFA går i en mere formaliseret engagement-dialog med de virksomheder, som ikke overholder vores retningslinjer.

Engagement er den første løsning, når en virksomhed forbryder sig på PFA’s retningslinjer og etiske normer. PFA gør brug af sin stemmeret ved den årlige generalforsamling i børsnoterede selskaber i Danmark og i selskaber på de udenlandske markeder, hvor dette findes relevant.


Læs mere om aktivt ejerskab

Det er PFA’s målsætning at være en aktiv ejer og ansvarlig investor. Det betyder, at vi regelmæssigt er i kontakt med ledelsen i en række af de selskaber, der investeres i for at sikre et højest muligt langsigtet afkast. I dialogen med ledelsen er der en række elementer, PFA lægger bl.a. vægt på, at der er

- en hensigtsmæssig arbejdsfordeling mellem bestyrelse og direktion, hvor bestyrelsen deltager aktivt i udarbejdelse af selskabets strategiplan, samt at der arbejdes for at sikre shareholder value.
- et højt informationsniveau i regnskaber, ligestilling af investorer i relation til information fra direktion og bestyrelse samt god forståelse for aktionærenes forventninger og krav.
- en åben ejerskabsstruktur samt ligebehandling af minoritetsaktionærer.

PFA’s politik for ansvarlige investeringer
PFA lægger vægt på, at selskaberne, der investeres i, handler ansvarligt og overholder internationale, anerkendte normer og retningslinjer. PFA screener via en ekstern leverandør de selskaber, der investeres i, og med udgangspunkt i resultaterne opstartes der dialog med de selskaber, som bryder PFA's normer. Dette sker i samarbejde med screenings- og engagementselskabet, GES.

PFA’s arbejde med aktivt ejerskab udføres oftest i en fortrolig dialog og proces med det pågældende selskab. Det er vores erfaring, at man derigennem opnår de bedste resultater med at få selskaber til at ændre praksis på enkelte områder. I situationer, hvor det er relevant, samarbejder PFA med GES eller andre investorer. Dette er typisk vedrørende investering i internationale selskaber, hvor effekten af at flere investorer går sammen for at påvirke et selskab, har en større betydning.

Fremdrift af dialog med udvalgte selskaber
PFA har i 2015 sat som mål at formidle om fremdriften i arbejdet med aktivt ejerskab uden at kompromittere den fortrolighed, der er brug for i dialogen med selskaberne. Derfor opdateres siden løbende.

Processen for dialog med selskaber
PFA ønsker ikke at bidrage til konventionsstridige eller ulovlige aktiviteter. PFA prioriterer som ansvarlig investor at have en dialog med selskaberne for at arbejde på, at selskabet ændrer adfærd. Under dialogforløbet med selskaberne er det PFA’s Responsible Investment Board, der løbende vurderer, om der fortsat er tillid til selskabet, eller om selskabet skal frasælges og ekskluderes.

Syngenta
I december 2014 blev PFA præsenteret for en rapport og en film om stærkt kritisable forhold i leverandørkæden hos selskabet. PFA fik udarbejdet en analyse om selskabets praksis af GES, og PFA startede selv en dialog med selskabet. PFA har afventet Fair Labor Association’s (FLA) undersøgelse om Syngentas leverandørkæde (Procurement price and credit practices in Syngenta hybrid seeds supply chain, India), som blev offentliggjort i juli 2015. I 2016 har PFA fulgt op med selskabet i forhold til deres arbejde på området. PFA har konstateret at Syngenta efter anbefalinger fra bl.a. en multi-stakeholder konsultation, har igangsat to pilotprojekter i Indien med fokus på at sikre betaling af mindsteløn til arbejderne i selskabets leverandørkæde. Projekterne løber frem til efteråret 2017 og PFA vil afvente resultaterne fra pilotprojekterne.

Volkswagen
PFA følger udviklingen hos selskabet. Screenings- og engagement-selskabet, GES, er i dialog med Volkswagen på vegne af bl.a. PFA. PFA’s RI Board evaluerer fremdriften af deres dialog løbende, samt de initiativer selskabet tager for at ændre praksis og sikre, at Volkswagens produkter lever op til de internationale miljøstandarder. PFA deltager i gruppesøgsmål mod selskabet, hvilket har resulteret i, at selskabet har afvist at afholde investorrelaterede møder med PFA. PFA arbejder for at få etableret direkte dialog med Volkswagen. Sker dette ikke, vil PFA’s RI Board genoverveje situationen.

Ryanair
PFA’s screenings- og engagement-selskab, GES, har på vegne af PFA og andre investorer været i dialog med Ryanair for at få afklaret spørgsmål om selskabets praksis overfor medarbejderne i forhold til de rettigheder, der er en del af ILO-konventionerne. De kan ikke konstatere klare brud på de internationale konventioner vedrørende arbejdsmarkedsforhold.

PFA har med bekymring fulgt Ryanairs tilgang til at drive deres forretning, herunder arbejdsforholdene for deres ansatte og senest sagen ved Arbejdsretten i Danmark. Sagen viser selskabets manglende interesse i at tilpasse sig lokale forhold og den risiko, der er forbundet hermed. PFA’s RI Board har på den baggrund vurderet, at PFA ikke ønsker at investere i selskabet.

Cement Roadstone Holding (CRH)

PFA har siden 2014 været i dialog med selskabet for at afklare en række forhold omkring selskabets tilknytning til et israelsk selskab og dermed mulige involvering i konventionsstridige aktiviteter på den besatte Vestbred. I januar 2016 har selskabet offentliggjort og bekræftet, at det har frasolgt sin andel af det israelske selskab. Dermed er tilknytningen ophørt og PFA’s RI Board har besluttet at afslutte dialogen.

Rio Tinto
PFA er i dialog med selskabet for at afklare, hvordan deres mineaktiviteter i Indonesien påvirker miljøet. I forbindelse med dialogen beskrev selskabet, hvordan de igennem komiteer og den daglige kontakt med deres samarbejdspartnere søger at sikre, at påvirkningen af det lokale miljø minimeres. I den nære fremtid vil PFA forsætte dialogen med selskabet for at følge op på det planlagte skifte fra ”open pit mining” til underjordisk mineaktivitet.
 
Freeport-McMoRan
PFA er i dialog med selskabet for at afklare, hvordan deres mineaktiviteter i Indonesien påvirker miljøet.  Selskabet har bekræftet, at de arbejder aktivt med at måle deres påvirkning på lokale miljøforhold, og at de har etableret områder for at stimulere naturgenopretning. Selvskabet har også beskrevet, hvordan de samarbejder med den lokale befolkning for at undgå, at mineaktiviteterne får negativ indvirkning på deres menneskerettigheder. I den nære fremtid vil PFA fortsætte dialogen med selskabet for at følge op på det planlagte skifte fra ”open pit mining” til underjordisk mineaktivitet.

Mærsk
PFA har været i dialog med Maersk om deres politik for ophugning af skibe og deres arbejde med Shree Ram værftet i Inden. Dialogen vil fortsætte i den kommende tid, og her vil PFA også spørge Maersk om deres tilslutning til den kommende liste af EU-godkendte værfter, når denne bliver publiceret i 2017.

Nestlé
PFA har været i dialog med selskabet for at diskutere deres bæredygtighedsprogram, herunder håndtering af børnearbejde i deres supply chain. PFA har besøgt Nestlé i Elfenbenskysten hvor de bl.a. har indført et ’Child Labour Monitoring and Remediation System’ (CLMRS), som skal identificere børnearbejde og finde løsninger på problemet. PFA vil løbende være i dialog med Nestlé for følge op på deres fremgang og diskutere omfanget af deres bæredygtighedsprogrammer.

GlencoreXstrata
PFA er i dialog med selskabet om miljøpåvirkningen fra deres mine i Mount Isa, Australien. PFA og selskabet har diskuteret deres fremdrift med at nedbringe luftforureningen og deres arbejde for at mindske påvirkning af vandkvaliteten omkring minen. Samtidig vil PFA fortsætte dialogen med selskabet om deres menneskerettigheds due diligence for Vestsahara, der forventes klar i 2017.

Chevron
PFA har fulgt op på selskabets seneste generalforsamling, hvor PFA støttede en resolution om vigtigheden af at selskabet rapporterer om sin indsats i forhold til strategisk tilpasning af aktiviteter mod klimaforandringerne fremadrettet og frem til 2035.

ExxonMobil

PFA har fulgt op på selskabets seneste generalforsamling, hvor PFA støttede en resolution om vigtigheden af at selskabet rapporterer om sin indsats i forhold til strategisk tilpasning af aktiviteter mod klimaforandringerne fremadrettet og frem til 2040.
 
 
Aktivt ejerskab og anvendelse af stemmeretten på udenlandske selskabers generalforsamlinger
Som led i at være en aktiv ejer, vurderer PFA muligheden for at stemme på generalforsamlingen hos de selskaber, hvor der er fremsat forslag, der fremmer de emner, PFA er i dialog med selskabet om at forbedre. PFA vurderer dagsordner for generalforsamlinger hos de selskaber, der er på PFA’s fokusliste. Det er PFA’s RI Board, der beslutter om PFA afgiver sin stemme. I 2016 vil PFA arbejde med at formidle fremdriften af dette arbejde på en mere gennemsigtig måde og nedenfor beskrive eksempler på de emner, PFA har støttet ved en given afstemning:

Chevron
Støttede at selskabet har fokus på fra 2017 at rapportere om strategisk tilpasning vedrørende selskabets indsats mod klimaforandringer frem til 2035.

ExxonMobil
Støttede at selskabet har fokus på fra 2017 at rapportere om strategisk tilpasning vedrørende selskabets indsats mod klimaforandringerne frem til 2040 og derefter.

Glencore
Støttede at selskabet har fokus på fra 2017 at rapportere om strategisk tilpasning vedrørende selskabets indsats mod klimaforandringerne frem til 2035 og derefter.

Ekslusionsliste

PFA vurderer sin eksklusionsliste mindst en gang hvert halve år. Selskaber, der systematisk og regelmæssigt overtræder PFA’s standarder og ikke responderer på dialog, ekskluderes fra PFA’s investeringsunivers. Hvis et selskab kan påvise, at det har forbedret sine rutiner, kan PFA’s RI Board beslutte, at selskabet tages af eksklusionslisten. Derudover er selskaber, der bidrager til produktionen af kontroversielle våben som klyngevåben, anti-personelle landminer og atomvåben systematisk ekskluderet fra PFA’s investeringsunivers.


Se eksklusionslisten

PFA opretholder en eksklusionsliste over selskaber og lande, som ikke handler i overensstemmelse med vores retningslinjer for ansvarlige investeringer. Det betyder, at selskaber, der bryder PFA’s retningslinjer og ikke responderer på dialog om at ændre eller oprette de normbrydende handlinger, ekskluderes. Samtidig ekskluderes de selskaber, der producerer bestemte typer kontroversielle våben og konventionsstridige våben. Derudover ekskluderes de lande, der enten har internationale handelssanktioner mod sig, eller som PFA’s RI Board har analyseret og vurderet at være ikke-investeringsegnet.

Eksklusion genovervejes, når det kan påvises, at de forhold, der er årsag til eksklusion er ophørt, og at det pågældende selskab eller land har forbedret sine rutiner.

Systematisk eksklusion af selskaber
PFA ønsker ikke at investere i selskaber, der producerer kontroversielle våben som klyngevåben, anti-personelle landminer og atomvåben. Over for denne selskabstype fører vi en ikke-involveringsstrategi, og vi ekskluderer dem systematisk fra alle investeringsaktiviteter. PFA ekskluderer selskaber, som er i konflikt med følgende traktater og konventioner:

- FN-konventionen for visse konventionelle våben (CCW herunder protokoller I-V)
- FN-konventionen mod biologiske våben (BWC)
- FN-konventionen mod kemiske våben (CWC)
- FN-konventionen mod anti-personelle landminer (Ottawa-konventionen)
- FN-konventionen mod klyngevåben (Oslo-konventionen)

Seneste eksklusioner
PFA’s RI Board har ekskluderet HeidelbergCement. PFA ønsker ikke at bidrage til ulovlige aktiviteter omkring besættelse af Vestbredden. I 2015 har PFA haft fokus på problematikken omkring udvinding af naturressourcer og deres anvendelse samt fortolkningen af folkeretten på området. PFA’s RI Board er kommet frem til at ændre hidtidig praksis på området, og har i den forbindelse konkluderet at HeidelbergCement, er involveret i udvinding af naturressourcer på en måde, der ikke er forenelige med PFA’s politik for ansvarlige investeringer.

Seneste ophævelse af eksklusion
PFA har i 2016 hævet eksklusionen af Singapore Technologies Engineering da det er blevet bekræftet at selskabet ikke længere er involveret i produktionen af anti-personelle landminer.

Samlet overblik over eksklusion

Selskab Land Industri Årsag til eksklusion
Menneskerettigheder
Elbit Systems Israel Elektronik Brud på grundlæggende menneskerettigheder, hvilket bl.a. strider imod FN Global Compact princip 1 og 2
HeidelbergCement Tyskland Materialer Brud på grundlæggende menneskerettigheder, hvilket bl.a. strider imod FN Global Compact Princip 1 og 2
Incitec Pivot Ltd Australien Kemi Brud på grundlæggende menneskerettigheder, hvilket bl.a. strider imod FN Global Compact Princip 1 og 2
Arbejdstagerrettigheder
Wal Mart USA Detailhandel Brud på grundlæggende arbejdstagerrettigheder, hvilket bl.a. strider imod FN Global Compact princip 3 og 4
Klima og miljø
Canadian Natural Resources Ltd. Canada Energi Er primært involveret i tjæresandsaktiviteter, der forurener i en særlig grad
Canadian Oil Sands Ltd Canada Energi Er primært involveret i tjæresandsaktiviteter, der forurener i en særlig grad
Cenovus Energy Inc.  Canada  Energi Er primært involveret i tjæresandsaktiviteter, der forurener i en særlig grad
Husky Energy Inc.  Canada Energi Er primært involveret i tjæresandsaktiviteter, der forurener i en særlig grad
Imperial Oil Ltd Canada Energi Er primært involveret i tjæresandsaktiviteter, der forurener i en særlig grad
MEG Energy Corp Canada Energi Er primært involveret i tjæresandsaktiviteter, der forurener i en særlig grad
Suncor Energy Inc. Canada Energi Er primært involveret i tjæresandsaktiviteter, der forurener i en særlig grad
Klyngevåben, anti-personelle landminer og atomvåben
AECOM Technology Corp. USA  Forsvar Involveret i produktion af atomvåben
Aerojet Rocketdyne Holdings USA Forsvar Involveret i produktion af atomvåben og klyngevåben
Airbus Group Frankrig Forsvar Involveret i produktion af atomvåben
BAE Systems plc. Storbritannien Forsvar Involveret i produktion af atomvåben
Boeing Co. USA Forsvar Involveret i produktion af atomvåben
Finmeccania SPA Frankrig Frankrig Forsvar Involveret i produktion af atomvåben
Flour Corp. USA  Forsvar  Involveret i produktion af atomvåben 
General Dynamics USA Forsvar Involveret i produktion af atomvåben og klyngevåben
Hanwha Corp Sydkorea Forsvar  Involveret i produktion af klyngevåben 
Honeywell International Inc. USA Forsvar Involveret i produktion af atomvåben
Huntington Ingalls Industries USA  Forsvar  Involveret i produktion af atomvåben 
Jacobs Engineering Storbritannien Forsvar Involveret i produktion af atomvåben
L-3 Communications USA Forsvar Involveret i produktion af klyngevåben
Lockheed Martin USA Forsvar Involveret i produktion af atomvåben og klyngevåben
Northrop Grumman Corp USA  Forsvar Involveret i produktion af atomvåben.
Orbital ATK USA Forsvar Involveret i produktion af atomvåben og klyngevåben
Poongsan Corp Sydkorea Forsvar Involveret i produktion af klyngevåben
Poongsan Holdings Corp Sydkorea Forsvar  Involveret i produktion af klyngevåben
Raytheon USA Forsvar Involveret i produktion af atomvåben
Safran Group Frankrig  Forsvar Involveret i produktion af atomvåben
Serco Group Storbritannien Forsvar  Involveret i produktion af atomvåben 
Textron USA USA Forsvar Involveret i produktion af klyngevåben
Ekskluderede lande
PFA’s investeringsunivers omfatter ikke alle verdens lande, men derimod ca. 2/3. Der er en række lande som eksempelvis Nordkorea, Syrien og Iran, der ikke er investeringsmulige lande samt en lang række lande, som ikke har obligationer, eller hvor der ikke er marked for dem.

Lande på PFA’s eksklusionsliste er alene de investeringsmulige lande, PFA har analyseret, og som PFA’s RI Board har vurderet til ikke at være investeringsegnede.

 • Hviderusland
 • Republikken Congo
 • Rwanda
Retningslinjer for ansvarlige investeringer i statsobligationer
PFA har retningslinjer og en proces for vurderinger af de lande, der investeres i. Retningslinjerne er baseret på de samme internationale anerkendte normer og standarder som PFA's politik for ansvarlige investeringer. Retningslinjerne og processen bidrager til at sikre en løbende screening og vurdering af bl.a. menneskerettigheder i landene samt graden af demokrati og korruption.

Se PFA's retningslinjer for ansvarlig investering i statsobligationer

Ansvarlig investering i statsobligationer
PFA’s politik for ansvarlige investeringer udøves i henhold til bredt anerkendte internationale konventioner og normer, som er baseret på FN Global Compact’s 10 principper og de FN baserede principper for ansvarlige investeringer PRI.

Investeringer i statsobligationer kan principielt sidestilles med et lån til statsmagten i et land. Det kan give udfordringer i tilfælde, hvor det land, der investeres i, eksempelvist har et lavt udviklet demokrati og en høj grad af korruption. Derfor har PFA retningslinjer, som integrerer de internationale principper og beskriver den proces, der skal foretages omkring de lande, der investeres i.

Læs PFA's retningslinjer for ansvarlig investering i statsobligationer 

Se PFA's proces for landescreening

For at implementere retningslinjerne har PFA udviklet en proces til at screene lande. Screeningen foregår i 3 trin og tager højde for en række indikatorer og landespecifikke oplysninger, der er relevante for vurdering af et land, befolkningens behov samt den øvrige situation i landet. Landescreeningen giver et overskueligt og faktabaseret beslutningsgrundlag for PFA’s RI Board, der træffer beslutning om, hvorvidt lande er investeringsegnede eller ej.

PFA’s landescreening trin for trin
Screeningen baseres på 3 trin med udgangspunkt i alle investeringsmulige lande: Investeringsmulige omfatter ca. 2/3 af alle verdens lande.
Trin 1 - Hurdlekriterier

Landet vurderes via hurdlekriterier i henhold til IMF’s kategorisering af ’Advanced Economy’, og om der foreligger sanktioner imod opkøb af statsgæld i landet. De ikke-kategoriserede lande uden sanktioner går videre til næste trin.

Trin 2 - Country Score Model
Landet vurderes efter Country Score Modellen, som er kriterier baseret på en række internationalt anerkendte indikatorer og indeks, der dækker både menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption. I modellen indgår samtidig relevante internationale finansielle eller handelssanktioner, som Danmark deltager i. Vurderes landets samlede score ikke at være tilfredsstillende, skal landet videreanalyseres.

Trin 3 - Individuel landeanalyse
Landet vurderes på baggrund af en landeanalyse, som er baseret på en række beskrivende indikatorer fra internationale anerkendte kilder, som bl.a. skal bidrage til at afdække landets og befolkningens situation og udvikling på en række områder. Herefter vurderes landet investeringsegnet eller ej.

På alle trin i screeningsprocessen vil aktuelle hændelsesforløb, der endnu ikke er medtaget i de anerkendte kilder, kunne vurderes så vigtige, at PFA vælger enten at ekskluderer landet på baggrund af hændelserne eller at gennemføre yderligere trin i screeningen.

Læs mere om PFA's metode til landescreening

Se listen over lande med statsobligationer, som PFA investerer i

Liste over de lande, hvor PFA har investeret i statsobligationer pr. 30. juni 2016:

 • Albanien
 • Angola
 • Argentina
 • Armenien
 • Azerbaijan
 • Belgien
 • Bolivia
 • Brasilien
 • Bulgarien
 • Cameroun
 • Chile
 • Colombia
 • Costa Rica
 • Denmark
 • Dominikanske Republik
 • Ecuador
 • El Salvador
 • Elfenbenskysten
 • Etiopien
 • Filippinerne
 • Frankrig
 • Gabon
 • Ghana
 • Guatemala
 • Indonesien
 • Irak • Irland
 • Island
 • Italien
 • Jamaica
 • Kazakhstan
 • Kenya
 • Kroatien
 • Letland
 • Litauen
 • Makedonien
 • Malaysia
 • Marokko
 • Mongoliet
 • Mexico
 • New Zealand
 • Nigeria
 • Norge
 • Oman
 • Pakistan
 • Panama
 • Paraguay
 • Peru
 • Polen
 • Portugal
 • Quatar
 • Rumænien
 • Rusland
 • Senegal
 • Serbien
 • Slovenien
 • Spanien
 • Sri Lanka
 • Storbritannien
 • Sverige
 • Sydafrika
 • Tunesien
 • Tyrkiet
 • Tyskland
 • Ukraine
 • Ungarn
 • Uruguay
 • USA
 • Venezuela
 • Vietnam

 

Spørgsmål om CSR

 

Kontakt CSR Manager Mette Vadstrup mev@pfa.dk.