Integration af bæredygtigheds-risici

I PFA tror vi på, at ansvarlighed og gode afkast i stigende grad er hinandens forudsætninger – ikke mindst som langsigtet investor. Midler i PFA Plus investeres efter PFA’s almindelige principper for aktivt ejerskab og ansvarlige investeringer. 
Det handler ikke kun om at få kundens investeringer til at vokse, men også om at få dem til at vokse på den rigtige måde.

 

Integration af bæredygtighedsrisici i investeringsbeslutninger

PFA integrerer bæredygtighedsrisici i sine investeringsbeslutninger på samme måde som andre risici. Alle PFA’s investeringer er eksponeret overfor bæredygtighedsrisici. En bæredygtighedsrisiko betyder en miljømæssig, social eller ledelsesmæssig begivenhed eller omstændighed, som, hvis den indtræffer, kan have væsentlig negativ indvirkning på værdien af investeringen. Som andre risici indarbejdes bæredygtighedsrisici i investeringsprocesserne, herunder arbejder PFA også med at identificere og prioritere potentielle, negative bæredygtighedsrisici på investeringen. Dette sker med relevante tilpasninger baseret på aktivklasser ud fra de muligheder og datagrundlag, PFA har til rådighed.
 
Når PFA arbejder med bæredygtighedsrisici, sker det eksempelvis via due diligence baseret på tilgængelige data, ESG-analyser, viden om særlige forhold i de enkelte brancher og i de enkelte virksomheder, projekter eller lande. Herudover baseres PFA's principper for ansvarlighed i investeringsprocessen på følgende forhold:
 
  • Integrering af klima- og miljøhensyn
  • Integrering af ansvarlig skattepraksis
  • Dialog med samarbejdspartnere om ansvarlig adfærd
       

        

 

Integration af bæredygtighedsrisici i lønpolitikken

I PFA skal aflønningen sammen med øvrige ansættelsesvilkår afspejle kundernes, PFA-koncernens og selskabets interesser og fremme langsigtede mål for værdiskabelse til kunderne samt en sund og effektiv risikostyring. PFA-koncernens lønpolitik tager derfor også stilling til bæredygtighedsrisici. 

Bæredygtighedsrisici integreres i aflønning på samme måde som andre typer af risici, der er identificeret for PFA-koncernen. PFA-koncernens generelle aflønningsstruktur afspejler koncernens fastlagte strategi Kommerciel Ansvarlighed 2023 frem til år 2023, herunder den overordnede investerings- og risikostrategi og identificerede risici som for eksempel drifts-, markeds-, bæredygtigheds- og omdømmerisici. 

Bæredygtighedsrisici er ligeledes indarbejdet som en integreret del af politik for aktivt ejerskab og ansvarlige investeringer, som relevante forretningsenheder i PFA-koncernen er forpligtet til at efterleve. Overholdelse og efterlevelse af PFA-koncernen retningslinjer er, sammen med de øvrige ansættelsesvilkår, en vigtig del af principperne for aflønning i PFA-koncernen. Det vil afhænge af den enkelte forretningsenheds forretningsområde, hvor stor vægt der lægges på bæredygtighedsrisici som en del af aflønningspolitikken.