Sunde & engagerede medarbejdere

Vores medarbejdere er nøglen til, at vi får succes med vores ambitiøse strategi. Vi har konstant fokus på at forbedre kundeoplevelsen og sikre, at alle kunder i PFA får en god, individuel og kvalificeret rådgivning.

Højt medarbejderengagement og arbejdsmæssig energi

Vi måler hvert år medarbejdernes engagement og arbejdsmæssige energi. Engagement og energi er væsentlige faktorer for at skabe de præstationer og resultater, der skal til, for at vi lykkes med vores forretningsstrategi. I 2019 viste den årlige engagementsmåling, at PFA’s medarbejdere er engagerede i det daglige arbejde og har et fortsat højt engagement. Den samlede måling var på 5,9 på en skala fra 1-7.

Sundt PFA

Sundhed i PFA handler om at skabe rammerne for, at hver enkelt medarbejder trives på arbejdet, har et højt energiniveau og går hjem med overskud til familie, venner og fritid. Vores sundhedsstrategi er baseret på forskellige spor herunder motion og bevægelse, kost, mental sundhed og restitution. Formålet er at fremme initiativer til at have sunde medarbejdere, der med et bæredygtigt arbejdsliv også kan bidrage til en sund præstationskultur i PFA. Vores medarbejdere er med til at afprøve forskellige initiativer og produkter for at indsamle viden om og erfaringer med bevægelse i hverdagen, sunde digitale vaner og mentalt overskud. De bidrager på den måde til at samle erfaring i forhold til de ydelser, som også kommer vores kunder til gavn.

Kompetent rådgivning

Vi har konstant fokus på at forbedre kundeoplevelsen og sikre, at alle kunder i PFA får en god, individuel og kvalificeret rådgivning. Alle vores pensionsrådgivere er eksternt certificerede, og vi har formuleret og offentliggjort faglige retningslinjer for ordentlig pensionsrådgivning. Dermed sætter vi den enkelte pensionskunde i stand til at træffe sit eget valg på baggrund af en kvalificeret anbefaling fra PFA.

Vores anbefalinger i pensionsrådgivningen giver både kunden og rådgiveren overblik og tryghed i rådgivningssituationen og kvalificerer kommunikationen med kunderne.

Læs mere om PFA's anbefalinger 2020 >

Medarbejderpolitikker

PFA’s interne medarbejderpolitikker revideres løbende, så de er tilpasset PFA’s værdier. Politikkerne er med til at sikre, at medarbejderne i PFA ved, hvad der forventes af dem, også i situationer, hvor der kan opstå dilemmaer, der skal håndteres.

Medarbejderpolitikkerne indeholder bl.a. følgende emner:

  • Ansættelse af nærtstående
  • Arbejdsmiljø og trivsel
  • Bierhverv og tillidshverv
  • Gaver og repræsentation
  • Intern viden og insiderhandel
  • Informationssikkerhed
  • Rejsepolitik
  • Rygepolitik
  • Spekulationsforbud
  • Whistleblower-politik

Køn og ledelse i PFA

Politik

PFA Holding A/S' bestyrelse har opstillet måltal for andelen af det underrepræsenterede køn i bestyrelsen samt vedtaget en politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn på de øvrige ledelsesniveauer i PFA Holding A/S-koncernen (i det følgende benævnt PFA-koncernen eller PFA). Det er sket på baggrund af indførelsen af regler for den kønsmæssige sammensætning i ledelsen, jf. lov om finansiel virksomhed § 79a og selskabslovens § 139a. Politikken trådte i kraft pr. 15. marts 2013 og er senest opdateret i juni 2019. Bestyrelser og lederlag med få deltagere er letpåvirkelige over for tilfældige ændringer, hvorfor udviklingen skal ses over en længere tidshorisont. PFA har fokus på at tiltrække kvalificerede kvindelige kandidater til både bestyrelsesposter og ledelsesposter i øvrigt og over tid opnå de ønskede måltal.

Status på 2019

Kønsmæssig sammensætning i ledelsen
PFA har et mål for andelen af kvindelige ledere på minimum 40 pct. Ved udgangen af 2019 lå andelen på 37 pct., det vil sige 3 procentpoint under målet. Andelen af kvindelige ledere har de seneste år varieret en smule, hvor andelen af kvinder i PFA’s ledelse har været henholdsvis 41 pct. i 2016, 36 pct. i 2017, 39 pct. i 2018 og 37 pct. i 2019.

For at nå målet på minimum 40 pct. vil PFA fortsat bl.a. prioritere, at der er kandidater af begge køn ved rekruttering og udnævnelser, hvoraf den bedste kandidat vælges til positionen.

Ses der på fordelingen af kvindelige ledere på teamleder-, chef- og direktørniveau, er fordelingen henholdsvis 46, 31 og 18 pct. ved udgangen af 2019. Andelen af teamledere er identisk med 2018, mens andelen af kvindelige chefer er faldet med to procentpoint. Andelen af kvindelige direktører er faldet fra 24 til 18 pct.

Fordelingen i direktionen er ultimo 2019 0 pct. kvinder.

Kønsmæssig sammensætning i bestyrelsen

Måltallet for den kønsmæssige fordeling i PFA Holding og PFA Pensions bestyrelse er 25/75 pct. Målsætning for fordelingen af kønnene for bestyrelser med tre medlemmer er 33,33/66,67 pct., for bestyrelser med fire medlemmer 25/75 pct. og ved flere end fire medlemmer 40/60 pct. 

PFA Holdings og PFA Pensions bestyrelser

Pr. 31. december 2018 var den kønsmæssige fordeling i PFA Holdings og PFA Pensions bestyrelser, som er identiske, 21/79 pct., og måltallet var således ikke opfyldt. PFA’s ejerstruktur og den deraf følgende procedure for valg af bestyrelsesmedlemmer til PFA Holding gør det kun muligt at ændre køns-sammensætningen gradvist og over årene.

I forbindelse med det gennemførte medarbejdervalg i 2019 er 2 ud af 5 medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer kvinder, og bestyrelsen i PFA Holding/PFA Pension består således pr. 31. december 2019 af 15 medlemmer inkl. medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer, hvoraf 3 er kvinder, svarende til en kønsmæssig fordeling på 20 pct./80 pct. Måltallet er således ikke opfyldt ved udgangen af 2019.

Som led i arbejdet med måltal og politik for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen kan endvidere nævnes indstilling og valg af bestyrelsesmedlemmer med særlige kompetencer på visse af bestyrelsen identificerede områder, hvilket kan medvirke i bestræbelserne på at føre PFA’s ambitioner ud i livet.

Måltallet for den kønsmæssige fordeling i PFA Holding og PFA Pensions bestyrelse er 25/75 pct. Målsætning for fordelingen af kønnene for bestyrelser med tre medlemmer er 33,33/66,67 pct., for bestyrelser med fire medlemmer 25/75 pct. og ved flere end fire medlemmer 40/60 pct.

Bestyrelser med 3 medlemmer

For bestyrelser med tre medlemmer, gældende for bestyrelserne i visse af koncernens ejendomsselskaber, var måltallet opfyldt ved udgangen af 2019, idet fordelingen af køn er 33/67,67 pct. i disse selskaber.

Bestyrelser med 4 medlemmer

For bestyrelser med fire medlemmer, gældende for bestyrelserne i visse af koncernens ejendomsselskaber og i PFA Bank, var måltallet opfyldt ved udgangen af 2019, idet fordelingen af køn er 25/75 pct. i disse selskaber.

Bestyrelser med mere end 4 medlemmer

For bestyrelser med flere medlemmer end fire, gældende for bestyrelsen i PFA Asset Management, er måltallet ikke opfyldt ved udgangen af 2019, idet fordelingen af køn er 0/100 pct. I forbindelse med, at et kvindeligt bestyrelsesmedlem udtrådte af bestyrelsen for PFA Asset Management i 2017 var den bedst kvalificerede nye kandidat til bestyrelsen en mand, hvormed kønsfordelingen blev 0/100 pct. I 2019 er der sket udskiftning i bestyrelsen, idet Group CEO for PFA koncernen er udtrådt, og ny Group CIO indtrådt. Da Group CIO er en mand, er kønsfordelingen uændret 0/100 pct.

Spørgsmål om samfundsansvar?

Har du spørgsmål om PFA’s arbejde med samfundsansvar, så er du velkommen til at kontakte Chef for Bæredygtighed Niels Overgaard nov@pfa.dk.