Sunde & engagerede medarbejdere

Vores medarbejdere er nøglen til, at vi får succes med vores ambitiøse strategi. Vi har konstant fokus på at forbedre kundeoplevelsen og sikre, at alle kunder i PFA får en god, individuel og kvalificeret rådgivning.

Højt medarbejderengagement og arbejdsmæssig energi

Vi måler hvert år medarbejdernes engagement og arbejdsmæssige energi. Engagement og energi er væsentlige faktorer for at skabe de præstationer og resultater, der skal til, for at vi lykkes med vores forretningsstrategi. I 2020 lykkedes det på trods af omstændighederne at skabe tilfredshed og engagement blandt medarbejderne, hvilket afspejles i vores årlige engagementsmåling, hvor der var fremgang til 6,0 på en skala fra 1-7.

Sundt PFA

Sundhed i PFA handler om at skabe rammerne for, at hver enkelt medarbejder trives på arbejdet, har et højt energiniveau og går hjem med overskud til familie, venner og fritid. Vores sundhedsstrategi er baseret på forskellige spor herunder motion og bevægelse, kost, mental sundhed og restitution. Formålet er at fremme initiativer til at have sunde medarbejdere, der med et bæredygtigt arbejdsliv også kan bidrage til en sund præstationskultur i PFA. Vores medarbejdere er med til at afprøve forskellige initiativer og produkter for at indsamle viden om og erfaringer med bevægelse i hverdagen, sunde digitale vaner og mentalt overskud. De bidrager på den måde til at samle erfaring i forhold til de ydelser, som også kommer vores kunder til gavn.

Kompetent rådgivning

Vi har konstant fokus på at forbedre kundeoplevelsen og sikre, at alle kunder i PFA får en god, individuel og kvalificeret rådgivning. Alle vores pensionsrådgivere er eksternt certificerede, og vi har formuleret og offentliggjort faglige retningslinjer for ordentlig pensionsrådgivning. Dermed sætter vi den enkelte pensionskunde i stand til at træffe sit eget valg på baggrund af en kvalificeret anbefaling fra PFA.

Vores anbefalinger i pensionsrådgivningen giver både kunden og rådgiveren overblik og tryghed i rådgivningssituationen og kvalificerer kommunikationen med kunderne.

Medarbejderpolitikker

PFA’s interne medarbejderpolitikker revideres løbende, så de er tilpasset PFA’s værdier. Politikkerne er med til at sikre, at medarbejderne i PFA ved, hvad der forventes af dem, også i situationer, hvor der kan opstå dilemmaer, der skal håndteres.

Medarbejderpolitikkerne indeholder bl.a. følgende emner:

 • Ansættelse af nærtstående
 • Arbejdsmiljø og trivsel
 • Bierhverv og tillidshverv
 • Gaver og repræsentation
 • Intern viden og insiderhandel
 • Informationssikkerhed
 • Rejsepolitik
 • Rygepolitik
 • Spekulationsforbud
 • Whistleblower-politik

Kønsdiversitet i PFA’s ledelse

Kønsdiversitet i PFA’s ledelse PFA’s måltal for bestyrelsen og øvrige ledelsesniveauer samt politik for det underrepræsenterede køn1 for øvrige ledelsesniveauer PFA har i oktober 2022 ophævet hidtil gældende ”Måltal for bestyrelsen og politik for kønsmæssig sammensætning blandt ledere” og fastsat nye måltal og vedtaget ny politik. Derudover er det på koncernniveau fastlagt i politikken for samfundsansvar, at der til enhver tid tilstræbes en "ligelig fordeling af køn" i alle juridiske enheder i koncernen og på alle ledelsesniveauer.


Note 1: Køn er i politikken defineret som det biologiske køn, der er registreret i Det Centrale Personregister.

Fastsatte måltal for den kønsmæssige fordeling i bestyrelsen 
Måltal for den kønsmæssige fordeling i bestyrelsen i PFA Holding og PFA Pension er fastsat til 40 pct./60 pct. og skal være opnået senest ved udgangen af 2025. 
 
Måltal for den kønsmæssige fordeling i bestyrelsen i PFA Asset Management er fastsat til 20 pct./80 pct, som skal være opnået senest ved udgangen af 2023 og 40 pct./60 pct., som skal være opnået senest ved udgangen af 2024.
 
I koncernens øvrige enheder, omfattet af reglerne om kønsmæssig fordeling, er der i bestyrelsen pr. 31. december 2022 en ligelig kønsfordeling, hvorfor der ikke er fastsat måltal i disse enheder2. Såfremt den kønsmæssige sammensætning ændrer sig i løbet af en regnskabsperiode, og der opstår en ulige fordeling mellem kønnene i bestyrelsen i disse selskaber, vil den pågældende juridiske enhed opstille måltal hurtigst muligt herefter. 
Status på opfyldelse af måltal i bestyrelserne ved afslutningen af regnskabsåret 2022 
PFA Holdings og PFA Pensions bestyrelse I PFA Holdings og PFA Pensions bestyrelser, som er identiske, var den kønsmæssige fordeling blandt de ti generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer 20 pct./80 pct. (2 kvinder/8 mænd) ved udgangen af 2022. 
 
Det fastsatte måltal om en kønsmæssig fordeling på 40 pct./60 pct. senest ved udgangen af 2025 vil sammen med øvrige relevante kvalifikationer være i fokus ifbm. identifikation og indstilling af nye bestyrelsesmedlemmer. I forbindelse med valg af nyt bestyrelsesmedlem med særlige IT-mæssige kompetencer i 2022 blev således indstillet og valgt et bestyrelsesmedlem af det underrepræsenterede køn. 
PFA Asset Managements bestyrelse 
For PFA Asset Managements bestyrelse var den kønsmæssige fordeling blandt de fem generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer 0 pct./100 pct. (0 kvinder/5 mænd) ved udgangen af 2022. Det fastsatte måltal om en kønsmæssig fordeling på 20 pct./80 pct. senest ved udgangen af 2023 vil sammen med øvrige relevante kvalifikationer være i fokus ifbm. identifikation og indstilling af nye bestyrelsesmedlemmer i 2023.
 
Note 2: Det bemærkes dog, at kønsfordelingen ikke nødvendigvis er ligeligt fordelt i selskaber, hvor der i det øverste ledelsesorgan er færre end 3 medlemmer. I overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens vejledning om måltal og politik for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og for rapportering herom af 6. december 2022 er det lagt til grund, at en ligelig kønsfordeling forudsætter tilstedeværelsen af minimum 3 medlemmer.
 
PFA Banks bestyrelse 
For PFA Banks bestyrelse var den kønsmæssige fordeling blandt de fem generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer 40 pct./60 pct. (2 kvinder/3 mænd) frem til udgangen af 2022, og der var dermed en kønsmæssig ligelig fordeling. Et generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem er udtrådt af bestyrelsen pr. 31. december 2022, hvorefter fordelingen blandt de fire generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er 50 pct./50 pct. (2 kvinder/2 mænd), og der er således fortsat kønsmæssig ligelig fordeling i bestyrelsen. 
Status på 2022
 
Kønsdiversitet   Mål 2022  2022  2021  2020
Alle medarbejdere i PFA-koncernen Pct. kvinder 49  49  48
Øvrige ledelsesniveauer1 i PFA-koncernen Pct. kvinder Min. 402 36  25 21
Øvrige ledelsesniveauer1 i PFA Pct. kvinder Min. 40  35 35  29
Øvrige ledelsesniveauer1 i PFA Bank Pct. kvinder -3  33  33  33
Øvrige ledelsesniveauer1 i PFA Asset Management Pct. kvinder -3  38  11  11

1: Øvrige ledelsesniveauer består af direktion samt ledere med direkte reference til direktionen og personaleansvar
2: PFA tilstræber til enhver tid ligelig kønsfordeling i alle juridiske enheder i koncernene og på alle ledelsesniveauer i overensstemmelse med de for den pågældende juridiske enhed gældende lovkrav.
3: Der er ikke fastsat måltal, da der allerede er ligelig fordeling af køn.

Øget mangfoldighed og indsatser for at øge antal af det underrepræsenterede køn i lederstillinger i PFA 

PFA har en personalepolitik for mangfoldighed, da vi ønsker at skabe en inkluderende kultur med lige muligheder for alle, hvor det er ambitioner, kompetencer og engagement, der afgør ens karrieremuligheder. For at styrke mangfoldighed og en inkluderende kultur i PFA og nå de konkrete måltal for kvinder i lederroller har vi i 2022 gennemført en række aktiviteter for at øge mangfoldighed og øge antallet af det underrepræsenterede køn i lederstillinger i PFA: 

 • Dialogkort om inklusion og mangfoldighed til team- og udviklingsdialoger yderligere forankret 
 • Lederudviklingsprogram for alle ledere i PFA, hvori arbejdet med blinde vinkler fortsætter, herunder evaluering af medarbejderes indsats, øje for holdspillere og stjerner, samt udnævnelser 
 • Rekruttering og tiltag, der øger bevidstheden om blinde vinkler og udvider bredden i kandidatfeltet, herunder kønsneutralt sprogbrug i stillingsopslag, video-stillingsopslag og cases i samtaler 
 • Spørgsmål om mangfoldighed og psykologisk tryghed inkluderet i PFA’s engagementsmåling.

Spørgsmål om samfundsansvar?

Har du spørgsmål om PFA’s arbejde med samfundsansvar, så er du velkommen til at kontakte os på CRPFA@pfa.dk.