Sunde & engagerede medarbejdere

Vores medarbejdere er nøglen til, at vi får succes med vores ambitiøse strategi. Vi har konstant fokus på at forbedre kundeoplevelsen og sikre, at alle kunder i PFA får en god, individuel og kvalificeret rådgivning.

Højt medarbejderengagement og arbejdsmæssig energi

Vi måler hvert år medarbejdernes engagement og arbejdsmæssige energi. Engagement og energi er væsentlige faktorer for at skabe de præstationer og resultater, der skal til, for at vi lykkes med vores forretningsstrategi. I 2020 lykkedes det på trods af omstændighederne at skabe tilfredshed og engagement blandt medarbejderne, hvilket afspejles i vores årlige engagementsmåling, hvor der var fremgang til 6,0 på en skala fra 1-7.

Sundt PFA

Sundhed i PFA handler om at skabe rammerne for, at hver enkelt medarbejder trives på arbejdet, har et højt energiniveau og går hjem med overskud til familie, venner og fritid. Vores sundhedsstrategi er baseret på forskellige spor herunder motion og bevægelse, kost, mental sundhed og restitution. Formålet er at fremme initiativer til at have sunde medarbejdere, der med et bæredygtigt arbejdsliv også kan bidrage til en sund præstationskultur i PFA. Vores medarbejdere er med til at afprøve forskellige initiativer og produkter for at indsamle viden om og erfaringer med bevægelse i hverdagen, sunde digitale vaner og mentalt overskud. De bidrager på den måde til at samle erfaring i forhold til de ydelser, som også kommer vores kunder til gavn.

Kompetent rådgivning

Vi har konstant fokus på at forbedre kundeoplevelsen og sikre, at alle kunder i PFA får en god, individuel og kvalificeret rådgivning. Alle vores pensionsrådgivere er eksternt certificerede, og vi har formuleret og offentliggjort faglige retningslinjer for ordentlig pensionsrådgivning. Dermed sætter vi den enkelte pensionskunde i stand til at træffe sit eget valg på baggrund af en kvalificeret anbefaling fra PFA.

Vores anbefalinger i pensionsrådgivningen giver både kunden og rådgiveren overblik og tryghed i rådgivningssituationen og kvalificerer kommunikationen med kunderne.

Læs mere om PFA's anbefalinger 2021 >

Medarbejderpolitikker

PFA’s interne medarbejderpolitikker revideres løbende, så de er tilpasset PFA’s værdier. Politikkerne er med til at sikre, at medarbejderne i PFA ved, hvad der forventes af dem, også i situationer, hvor der kan opstå dilemmaer, der skal håndteres.

Medarbejderpolitikkerne indeholder bl.a. følgende emner:

 • Ansættelse af nærtstående
 • Arbejdsmiljø og trivsel
 • Bierhverv og tillidshverv
 • Gaver og repræsentation
 • Intern viden og insiderhandel
 • Informationssikkerhed
 • Rejsepolitik
 • Rygepolitik
 • Spekulationsforbud
 • Whistleblower-politik

Køn og ledelse i PFA

Politik

PFA Holding A/S' bestyrelse har opstillet måltal for andelen af det underrepræsenterede køn i bestyrelsen samt vedtaget en politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn på de øvrige ledelsesniveauer i PFA Holding A/S-koncernen (i det følgende benævnt PFA-koncernen eller PFA). Det er sket på baggrund af indførelsen af regler for den kønsmæssige sammensætning i ledelsen, jf. lov om finansiel virksomhed § 79a og selskabslovens § 139a. Politikken trådte i kraft pr. 15. marts 2013 og er senest opdateret i juni 2019. Bestyrelser og lederlag med få deltagere er letpåvirkelige over for tilfældige ændringer, hvorfor udviklingen skal ses over en længere tidshorisont. PFA har fokus på at tiltrække kvalificerede kvindelige kandidater til både bestyrelsesposter og ledelsesposter i øvrigt og over tid opnå de ønskede måltal.

Status på 2020
 
Kønsdiversitet   2020 2019
PFA Holding A/S Pct. kvinder 48 47
Direktion Pct. kvinder 0 0
Direktører Pct. kvinder 24 18
Chefer Pct. kvinder 31 31
Leder Pct. kvinder 46 45

 

PFA Holdings og PFA Pensions bestyrelser

Pr. 31. december 2020 var den kønsmæssige fordeling i PFA Holdings og PFA Pensions bestyrelser, som er identiske, 26,67/73,33 pct., og måltallet var således ikke opfyldt ved udgangen af 2020, hvilket skyldes PFA’s ejerstruktur og deraf følgende procedure for valg af bestyrelsesmedlemmer. Målsætningen er en andel af det underrepræsenterede køn på 33,33 pct. i 2025. PFA’s ejerstruktur og den deraf følgende procedure for valg af bestyrelsesmedlemmer gør det imidlertid kun muligt at ændre kønssammensætningen gradvist og over årene.

Bestyrelser med 3 medlemmer

For bestyrelser med tre medlemmer, gældende for bestyrelserne i visse af koncernens ejendomsselskaber, var måltallet opfyldt ved udgangen af 2020, idet fordelingen af køn er 33,33/67,67 pct. i disse selskaber.

Bestyrelser med 4 medlemmer

For bestyrelser med fire medlemmer, gældende for bestyrelserne i visse af koncernens ejendomsselskaber og i PFA Bank, var måltallet opfyldt ved udgangen af 2020, idet fordelingen af køn er 25/75 pct.

Bestyrelser med mere end 4 medlemmer

For bestyrelser med flere medlemmer end fire, gældende for bestyrelsen i PFA Asset Management, er måltallet ikke opfyldt ved udgangen af 2020, idet fordelingen af køn er 0/100 pct. Som ovenfor nævnt, ønskes en ligelig fordeling af kvinder og mænd på bestyrelsesniveau, hvilket sammen med øvrige kvalifikationer er i fokus, når der skal findes bestyrelseskandidater, men da der i forbindelse med nyvalg til bestyrelsen ikke har været egnede kandidater af det underrepræsenterede køn, har det ikke været muligt at opfylde målsætningen.

Øget mangfoldighed og øge antal af det underrepræsenterede køn i lederstillinger i PFA

For at styrke mangfoldighed i PFA og nå de konkrete måltal for kvinder i lederroller på direktør og chefniveau har vi i 2020 udarbejdet en personalepolitik for mangfoldighed og afholdt workshop med direktion og direktører i PFA med henblik på at øge bevidsthed om blinde vinkler og ubevidste præferencer. I 2021 har vi planlagt følgende aktiviteter for at øge mangfoldighed og øge antal af det underrepræsenterede køn i lederstillinger i PFA:

 • Implementering af personalepolitik for mangfoldighed Q1 2021
 • Vi vil se konkret på rekrutteringsprocessen og udnævnelsesprocessen i PFA
 • Afholdelse af workshops for ledere omkring blinde vinkler og ubevidste præferencer
 • Arbejde med sproglighed i stillingsannoncer og intern kommunikation
 

Spørgsmål om samfundsansvar?

Har du spørgsmål om PFA’s arbejde med samfundsansvar, så er du velkommen til at kontakte Dorte Raahave Østerdal på doe@pfa.dk.