Behandling af personoplysninger

Følgende informationer er relevante for dig, hvis du er kunde i følgende selskaber i PFA-koncernen: PFA Pension forsikringsaktieselskab, PFA Asset Management A/S og PFA Bank A/S.

Formålet med at indhente oplysninger

Det/de selskaber i PFA koncernen, hvor du er kunde, indsamler oplysninger. Oplysningerne indsamles og behandles til brug for salg og administration af pension, forsikring, investeringsløsninger og øvrige finansielle produkter og tjenesteydelser, samt den heraf følgende rådgivning, kundepleje, administration, lovpligtige indberetninger, statistik og markedsføring.

Hvilke oplysninger skal vi have?

Ved oprettelse af en pensions- eller en forsikringsordning skal vi have oplysninger, som er nødvendige for at kunne administrere din ordning. Oplysningerne får vi ofte automatisk fra din arbejdsgiver og SKAT, men de kan også komme fra dig selv og/eller en repræsentant for din forsikringsgruppe. Er din pension eller forsikring overført fra et andet forsikringsselskab/pensionskasse, vil vi normalt også modtage oplysninger fra dette selskab.

Når du foretager ændringer

Når du foretager ændringer i din pensions- eller forsikringsordning eller ønsker at benytte dig af finansielle produkter og tjenesteydelser, som PFA-koncernen udbyder i tillæg hertil, kan vi stille krav om, at du afgiver ekstra oplysninger. Når du anmoder om udbetalinger, kan vi stille krav om, at du specifikt dokumenterer udbetalingskravet. Det kan fx dreje sig om oplysninger om helbredsmæssige og økonomiske forhold.

Helbredsoplysninger

For så vidt angår helbredsoplysninger og oplysninger om sociale forhold, så indsamler og behandler vi kun disse oplysninger, når du har givet samtykke til det. Oplysningerne får vi fra dig selv, offentlige myndigheder, autoriserede sundhedspersoner, Videncenter for Helbred & Forsikring eller andre forsikringsselskaber/pensionskasser.

Hvem videregiver vi oplysningerne til

Vores medarbejdere har tavshedspligt om dine og øvrige kunders forhold og må ikke uberettiget videregive eller udlevere oplysninger, som de i forbindelse med deres arbejde har fået kendskab til.

Vi videregiver kun oplysninger i det omfang, vi er berettiget eller forpligtet til det i henhold til lovgivningen eller når vi får dit samtykke til det. Modtagerne af oplysninger kan være din arbejdsgiver, forsikringsmægleren, eksterne fagspecialister, forsikringsselskaber/pensionskasser eller offentlige myndigheder.

Videregivelse af kundeoplysninger mellem selskaberne i PFA koncernen kan kun ske i begrænset omfang, da alle selskaber er underlagt en lovbestemt tavshedspligt. Videregivelse mellem disse selskaber vil derfor normalt forudsætte dit samtykke.

Vi videregiver dit CPR-nr. til Sundhedsstyrelsen, hvis du har en Kritisk Sygdom forsikring. Dette sikrer, at Sundhedsstyrelsen er i stand til at orientere dig om din forsikring, hvis du skulle blive alvorlig syg.

Hvad er dine rettigheder?

Ved at henvende dig til det selskab, hvor du er kunde, kan du efter gældende regler få indsigt i, hvilke oplysninger, som selskabet har registreret om dig. Det kan koste et gebyr at få oplysningerne på skrift.

Du kan også få oplyst, hvilke typer af oplysninger, der kan videregives med og uden dit samtykke, til hvilket formål videregivelsen kan ske samt hvem, som kan modtage oplysningerne.

Er der fejl i de behandlede oplysninger, vil oplysningerne blive rettet på din anmodning.

Sådan kontakter du os

Henvendelse kan ske skriftligt til

PFA Pension
Sundkrogsgade 4
2100 København Ø

Du kan også kontakte os telefonisk: