PFA-Formand glæder sig over finanstilsynets inspektion

PFA’s bestyrelsesformand Svend Askær er tilfreds efter Finanstilsynets ordinære inspektion i pensionsselskabet i august-september sidste år.

PFA’s bestyrelsesformand Svend Askær er tilfreds efter Finanstilsynets ordinære inspektion i pensionsselskabet i august-september sidste år.

”Finanstilsynet har nu i forlængelse af inspektionen afleveret den obligatoriske inspektionsredegørelse til PFA. Og der tegner sig et billede af et veldrevet og velkonsolideret pensionsselskab, som i den grad er i stand til at levere konkurrencedygtige afkast til kunderne samtidig med, at omkostningerne bliver holdt nede. Det er der al mulig grund til at glæde sig over,” siger Svend Askær.

I inspektionsredegørelsen får PFA et påbud og en såkaldt risikooplysning for, at pensionsselskabets bestyrelse ikke har taget tilstrækkelig stilling til koncentrationsrisikoen for obligationsbeholdningen i gennemsnitsrentemiljøet, og bestyrelsen ikke har taget tilstrækkelig stilling til koncentrationsrisikoen for obligationsporteføljen i markedsrentemiljøet.

”Det er vigtigt at understrege, at tilsynet alene kritiserer, at bestyrelsen formelt ikke har forholdt sig tilstrækkeligt til koncentrationsrisikoen på de to områder. Tilsynet har ikke konstateret, at der har været nogen overskridelse af koncentrationsrisikoen nogen af stederne. Ikke desto mindre har PFA Pension selvfølgelig efterkommet Finanstilsynets påbud og risikooplysning. Bestyrelsen har med vedtagelsen af en ny investeringspolitik fastsat rammer for koncentrationsrisikoen inden for såvel gennemsnitsrentemiljøet som markedsrentemiljøet,” siger Svend Askær.

Samtidig har Finanstilsynet konstateret, at det på grund af it-tekniske problemer ikke var muligt for PFA Pension at foretage en 24 timers opgørelse af de registrerede aktiver (se ordbog sidst i pressemeddelelsen) i forbindelse med et uanmeldt revisionsbesøg primo 2013. Dette har givet anledning til en påtale.

”Den svigtende adgang til opgørelse af registrerede aktiver inden for 24 timer var forårsaget af et sammenfald af flere uforudsete hændelser. PFA Pension har foretaget den nødvendige opfølgning til at imødegå en gentagelse. Der har ved efterfølgende stikprøver ikke været problemer med at foretage en opgørelse inden for 24 timer,” siger Svend Askær.

I Finanstilsynets inspektionsredegørelse står der samtidig, at Finanstilsynet i fremtiden vil have fokus på PFA Pensions anvendelse af kollektiv særlig bonushensættelse. Udmeldingen kommer på baggrund af et påbud fra Finanstilsynet af 18. juni 2013, hvor tilsynet vurderede, at PFA Pension har handlet i strid med kravet om rimelighed ved ifølge Finanstilsynet at finansiere diskretionære rabatter til udvalgte kunder ved brug af midler fra de kollektive særlige bonushensættelser.

PFA’s bestyrelsesformand Svend Askær understreger, at PFA er uenig i afgørelsen fra den 18. juni 2013.

”Det er også baggrunden for, at vi har anket Finanstilsynets påbud til Erhvervsankenævnet. Det er vores opfattelse, at Finanstilsynet er gået for langt i dets indblanding i en privat virksomheds dispositioner. Dette er en principiel sag, som efter PFA’s opfattelse vil få vidtrækkende konsekvenser, hvis Finanstilsynets afgørelse står til troende,” siger Svend Askær, der samtidig understreger, at Finanstilsynets udlægning af sagen efter PFA’s opfattelse baserer sig på fejlagtige oplysninger.

PFA-formanden forklarer, at PFA’s udlodning af den kollektive KundeKapital, som er i Finanstilsynets søgelys, er sket helt i overensstemmelse med de tanker og beslutninger, der lå bag tilblivelsen af den kollektive KundeKapital i 2001, og som allerede dengang blev godkendt af Finanstilsynet.

”Der er ingen nye kunder i PFA, der har modtaget diskretionære rabatter. Alt er foregået på markedsvilkår. Derfor er Finanstilsynets påbud baseret på et forkert grundlag,” siger Svend Askær.

PFA forventer, at sagen vil blive afgjort i Erhvervsankenævnet senere i år.

Ordbog
Registrerede aktiver: Kunderne i et pensionsselskab kommer foran andre kreditorer i tilfælde af, at pensionsselskabet bliver nødlidende. Det vil altså sige, at kunderne er sikret deres opsparinger, før andre kreditorer kan få deres penge.

Derfor skal pensionsselskaber ifølge loven føre et register over de af selskabets aktiver, de såkaldte registrerede aktiver, som skal dække selskabets forpligtelser over for kunderne i det tilfælde, at selskabet kommer i vanskeligheder og sættes under administration.

Registeret skal kunne opgøres på 24 timer. Det skal indberettes til Finanstilsynet kvartalsvis og revisionen skal foretage mindst to stikprøver om året for at kontrollere, at selskabet kan opgøre registeret på 24 timer.

Denne særlige lovgivning for pensionsselskaber afviger fra de almindelige konkurs- og andre insolvensregler.