Årsrapport 2008 tilfredstillende investeringsafkast i et historisk svært år

PFA Pension kom godt igennem et af de vanskeligste finansår nogensinde. Et samlet investeringsafkast på 3,5 mia. kroner eller 2,8 pct. Det er 2,1 pct.-point bedre end benchmark.

PFA Pension opnåede et positivt investeringsafkast på 3,5 mia. kroner før pensionsafkastskat i forhold til 2,0 mia. kroner i 2007. Det positive investeringsafkast skyldtes en meget tæt risikostyring i 2008, hvorved PFA nedbragte aktieandelen løbende og opnåede et meget positivt afkast på renteafdækningen.
Det positive investeringsafkast betød, at PFA endte året med en positiv bonusgrad på 0,9 pct. og et fald i bonusgrad, der formentlig er blandt de mindste i sektoren.

De samlede kundereserver, omfattende kollektivt bonuspotentiale og bonuspotentiale på fripoliceydelser, udgjorde 17,3 mia. kroner ultimo 2008 mod 34,6 mia. kroner ultimo 2007.
Årets resultat blev negativt med 15 mio. kroner, hvilket dog er en forbedring på 197 mio. kroner i forhold til 2007.

Kunderne fik samlet tilskrevet 9,6 mia. kroner til depoterne i 2008 mod 7,8 mia. kroner i 2007.
Depotrenten var 5,3 pct. før pensionsafkastskat i starten af året, men blev med virkning fra 1. februar 2008 øget til 6,5 pct. Den tiltagende uro på finansmarkederne førte til en nedsættelse til 5,3 pct. igen pr. 1. december 2008.

Kunder, der indbetalte til KundeKapital, fik også i 2008 et afkast på 20 pct. før pensionsafkastskat.
Kunder i markedsrente opnåede meget varierende afkast i 2008 afhængig af produktvalg. Fra mindre positive afkast til negative afkast, typisk mellem minus 10 og 20 pct.

Kunderne indbetalte i alt 14,5 mia. kroner i 2008 eller ca. 300 mio. kroner mere end i 2007. En vækst på 2,1 pct. De løbende indbetalinger voksede med 3,6 pct.

Investeringsresultater PFA Pension kom godt igennem et af de vanskeligste finansår nogensinde. Et samlet investeringsafkast på 3,5 mia. kroner eller 2,8 pct. Det er 2,1 pct.-point bedre end benchmark. Det gode resultat blev skabt ved at nedbringe risikofyldte aktiver i løbet af året fra 29 pct. til 13 pct. Risikofyldte aktiver omfatter aktier, kreditobligationer samt unoterede investeringer. Endvidere har PFA’s renteafdækning haft en stor positiv indflydelse på investeringsresultatet.

Udenlandske aktier gav et merafkast på 8,5 pct. Det skyldtes god timing og ordentlig forvaltning. En del af aktierisikoen blev løbende afdækket via aktiederivater. Det gav et afkast på 2,3 mia. kroner. Men de kraftigt faldende aktiekurser medførte alt i alt et tab på 16,6 mia. kroner. Til gengæld lykkedes vi med at opnå et samlet afkast på ca. 21 mia. kroner på rentemarkederne.

Investeringsresultatet udmøntede sig i en forrentning af kundemidler på 2,5 pct. for 2008. Set over en længere periode har PFA også opnået særdeles tilfredsstillende investeringsafkast. Forrentningen af kundemidler udgjorde således for de seneste fem år 35 pct., svarende til 7 pct. i gennemsnit om året. I forhold til de nærmeste konkurrenter er det markant bedre. Her er femårs-tallet omkring 29 pct., svarende til en årlig forrentning på 5,9 pct.

Kunderesultater Kunder, som sparede op i det traditionelle pensionsprodukt med gennemsnitsrente, fik det bedste afkast i 2008. Set over hele året 6,3 pct. før pensionsafkastskat. Hertil kommer ekstrarenten til kunder, som indbetalte til KundeKapital. De fik 20 pct. før pensionsafkastskat igen i 2008.

De fleste kunder med markedsrente har valgt produktet PFA DitValg. Et livscyklusprodukt, hvor aktieandelen tilpasses efterhånden, som pensioneringen kommer tættere på. I PFA DitValg 5-7 blev afkastet mellem plus 2 pct. og minus 29 pct.

PFA bedst på unit link Med et afkast på ca. 12 pct. før skat var PFA Udenlandske Obligationer årets helt store vinder i 2008. Ingen anden pulje eller fond, som PFA udbød via PFA Invest og PFA Unit Link, kom i nærheden af dette tocifrede positive afkast. Også i forhold til benchmark – lignende porteføljer hos andre finansielle aktører – har PFA Udenlandske Obligationer klaret sig flot. PFA valgte allerede i begyndelsen af 2008 en defensiv obligationsstrategi, hvor der kun blev investeret i traditionelle obligationsprodukter og ikke i strukturerede obligationer. Det kom især PFA Udenlandske Obligationer til gode.

Resultater som dette lå bag analysebureauet Morningsstars kåring af PFA Pension, som det pensionsselskab der samlet set klarede sig bedst, når man sammenligner afkast i selskabernes Unit Link-udbud i 2008.

Rådgivning til kunderne Rådgivning til beslutningstagere og den enkelte medarbejder på virksomheder henholds-vis medlem i organisationer var også i 2008 en kernesten i PFA’s virke. Indsatsen inden for sundhedsfremme og forebyggelse, åbenhed og gennemsigtighed, finansforhold, traditionel pensionsrådgivning, behandling af skader, nedbringelse af sygdomsforløb, tværfaglig behandling samt seniorrådgivning blev øget betydeligt i 2008. Dette skete på forskellig vis. Først og fremmest via PFA’s kundecenter. Her var der mere end en kvart million kontakter i løbet af året. Tilgængeligheden var høj og kundetilfredsheden helt i top.

Møder med pensionskunderne samt møder med virksomheder og organisationer udgjorde op mod 50.000 i 2008. Men også de elektroniske nyhedsbreve, moderniseret hjemmeside og forbedrede pensionsoversigter var vigtige redskaber i rådgivning af, information til og kommunikation med kunderne.

Aktivitet og omkostninger Selv om aktiviteten inden for en lang række områder steg, var væksten i kundeindbetalinger afdæmpet. Indbetalingerne var 14,5 mia. kroner, hvilket var 2,1 pct. højere end året før. I forhold til den budgetterede vækst på 6-8 pct. og i forhold til øvrige aktører i markedet, var det opnåede resultat ikke tilfredsstillende. På den anden side har markante vækstrater andre steder i den finansielle sektor vist betydelige risici.

De forsikringsmæssige driftsomkostninger steg med 96 mio. kroner. Heraf vedrørte 15 mio. kroner omkostninger i forbindelse med betaling af kompensation til kunderne for bortfald af afgiftsfritagelsen for blandt andet afkast af indeksobligationer. Reguleret herfor udgjorde stigningen knap 10 pct.

Den manglende symmetri mellem indbetalinger og omkostninger medførte, at PFA i starten af 2009 foretog en række tiltag for at nedbringe omkostningsbasen af hensyn til kundernes værdiskabelse.

Kursværn indført og fjernet igen Som følge af den finansielle uro blev det kollektive bonuspotentiale opbrugt i løbet af 2008. Derfor indførte PFA Pension midlertidigt et kursværn, som er et fradrag for de kunder, der vælger at forlade gennemsnitsrentemiljøet grundet tilbagekøb eller overførsel. Ved udgangen af 2008 er det kollektive bonuspotentiale dog genoprettet som følge af den forsigtige investeringspolitik, og PFA kunne som første selskab med kursværn fjerne det igen.

Teknologi og innovation PFA arbejdede løbende med udvikling af nye ideer, koncepter og ydelser – alle med ud-gangspunkt i at møde kundernes behov og krav.

PFA introducerer i 1. halvår 2009 det nye pensionsprodukt PFA Plus. Produktet vil blive driftet på et nyt teknologisystem ved navn Liv.Net. Investeringen foretages af PFA IT Services A/S, og udviklingsarbejdet sker sammen med Edlund A/S.

I starten af 2008 besluttede vi at stoppe udviklingsaktiviteter baseret på systemet AIA. Omkostningerne til disse investeringer blev fuldt afskrevet i 2008. Bortset fra investeringerne til det nye teknologisystem afholdes alle løbende it-udgifter af PFA Pension. Så snart et system tages i anvendelse, betaler PFA Pension lejeudgifter til PFA IT Services A/S.

Åbenhed og gennemsigtighed PFA har taget en lang række initiativer for at øge gennemsigtighed og åbenhed i pensionsforhold. Allerede for tre år siden var PFA først med at introducere information til hver enkelt pensionsopsparer om, hvordan markedsafkast bliver til depotrente. PFA har i 2008 indarbejdet en online omkostningsmåler på depotniveau. Som et nyt initiativ kan den enkelte pensionsopsparer i årsoversigten for 2008 også se årlige omkostninger i kroner (ÅOK) og årlige omkostninger i procent (ÅOP).

Samfundsansvar Når vi investerer kundernes penge, har det betydning globalt. PFA underskrev derfor i starten af 2009 FN’s principper for ansvarlige investeringer – UN PRI – og indgik aftale med den internationale klimaorganisation Carbon Disclosure Project. Vi har dermed taget vi et vigtigt skridt på vejen for at sikre, at hensyn til miljø og klima indgår, når kundernes pensionsmidler investeres.

Hen imod slutningen af 2008 tog PFA også medinitiativ til at danne Dansif – et netværks-forum for professionelle investorer, rådgivningsvirksomheder og andre, der beskæftiger sig med ansvarlige investeringer i Danmark. PFA har formandsposten i Dansif.

Kapitalstyrke Trods finanskrisen er PFA’s basiskapital fortsat robust. Basiskapitalen udgjorde 13,0 mia. kroner ultimo 2008, hvilket var en vækst på 300 mio. kroner i forhold til ultimo 2007.

Af basiskapitalen udgør KundeKapital 10,1 mia. kroner. KundeKapital er unik for PFA. Hermed sikrer vi, at kunderne får størst mulig andel af værdiskabelsen. Og dermed får kundeejerskabet en reel betydning.

Yderligere kommentarer kan fås hos:
Adm. direktør Henrik Heideby, telefon 39 17 50 22.
Direktør Anne Broeng, Økonomi- & Risikostyring, telefon 39 17 50 06.