Godt år for PFA-koncernen: 2015 gav solide afkast til kunderne

2015 blev et godt år for PFA og koncernens kunder med betydelig vækst i indbetalingerne og solide afkast på kundernes pensionsopsparinger. Det er nogle af de væsentligste elementer i PFA’s årsregnskab, der offentliggøres i dag sammen med årsrapporten.

”PFA kom godt ud af 2015. På trods af store udsving på de finansielle markeder har vi leveret solide afkast til kunderne – og det på et niveau blandt de bedste i markedet. Samtidig er det lykkedes os at tiltrække nye virksomhedskunder og øge indbetalingerne, og det vil komme alle vores kunder til gode gennem stordriftsfordele og lavere enhedsomkostninger,” siger Allan Polack, Group CEO.

Det samlede investeringsafkast var i 2015 på 13,6 mia. kr. Kunderne i markedsrente fik et afkast på mellem 5,3 pct. og 12,3 pct. før skat.

”Det gode resultat er opnået ved, at PFA har haft fokus på mere robuste aktiver og samtidigt styret risikoen tæt,” siger Allan Polack, der glæder sig over, at PFA særligt fik høje afkast af aktier, unoterede investeringer og ejendomme.

PFA kunne i 2015 byde velkommen til hele 435 nye virksomhedskunder og formåede samtidigt at fastholde stort set alle eksisterende. De samlede indbetalinger udgjorde 28,7 mia. kr. Det svarer til en vækst på 13,5 pct.

Årets resultat før skat var på 378 mio. kr. Efter skat og minoritetsinteressers andel var det -469 mio. kr.

Resultatet efter skat er påvirket af en ekstraordinær nedskrivning af et skatteaktiv på 624 mio. kr. Nedskrivningen er af teknisk karakter og har ikke nogen praktisk betydning for PFA’s kapitalstyrke eller dets kunder.

PFA’s solvensgrad blev styrket med 17 procentpoint, og var ved udgangen af 2015 på 296 pct., hvilket afspejler PFA-koncernens solide finansielle fundament. Basiskapitalen voksede med 1,1 mia. kr. til 30,1 mia. kr., heraf udgjorde KundeKapital 25,8 mia. kr.  

Selve pensionsforretningen viste i 2015 et overskud før skat 1.132 mio. kr., mens syge- og ulykkesforsikringerne viste et underskud før skat på 644 mio. kr.

”Resultatet af syge- og ulykkesforsikringerne er ikke tilfredsstillende. Det har længe været et fokusområde for PFA, og vi ser fremskridt i arbejdet med at opnå balance i tingene gennem udvikling af nye produkter og en mere gennemskuelig prisstruktur, så den enkelte kunde i højere grad kan vælge det produkt, der passer,” siger Allan Polack.

PFA præsenterede i december sidste år Strategi2020, der sætter rammen for PFA’s udvikling i de kommende år. Målet er at styrke PFA’s forretningsmodel og den i forvejen førende position i markedet.

I februar sluttede Mads Kaagaard sig til koncerndirektionen, der i forvejen består af Allan Polack, Anders Damgaard og Jon Johnsen.

”Implementeringen af Strategi2020 bliver et centralt fokuspunkt for PFA i 2016. Med Mads Kaagaards tiltrædelse som koncerndirektør med ansvar for Privatkunder og Business Support har vi en koncerndirektion, der er solidt rustet til at føre strategien ud i livet sammen med resten af PFA’s medarbejdere,” siger Allan Polack.

PFA har løbende tilpasset forretningen og udnyttet mulighederne i bedre it-systemer, mere simple arbejdsprocesser og nye produkter, der er nemmere at administrere. Den øgede effektivitet har gjort det nødvendigt for PFA at reducere antallet af ansatte. PFA har derfor i dag gennemført 63 opsigelser.