Henvendelse til TDC for at diskutere muligt frivilligt overtagelsestilbud

DENNE PRESSEMEDDELELSE ER IKKE ET OFFENTLIGT OVERTAGELSESTILBUD DENNE PRESSEMEDDELELSE UDGØR IKKE EN BESLUTNING OM AT FREMSÆTTE ET OFFENTLIGT OVERTAGELSESTILBUD I MEDFØR AF §4 (1) I BEKENDTGØRELSE OM OVERTAGELSESTILBUD (BEKENDTGØRELSE NR. 1171 AF 31. OKTOBER 2017) DER ER INGEN SIKKERHED FOR AT KONSORTIET (SOM DEFINERET) VIL FREMSÆTTE ET OFFENTLIGT OVERTAGELSESTILBUD TIL TDC A/S' AKTIONÆRER OG INGEN AKTIONÆR ELLER NOGEN ANDEN PERSON SKAL FORVENTE ET TILBUD ELLER PÅREGNE AT DER FREMSÆTTES ET OFFENTLIGT OVERTAGELSESTILBUD

Som rapporteret i pressen har et konsortium af langsigtede infrastrukturinvestorer bestående af PFA, ATP, PKA og Macquarie Infrastructure and Real Assets kontaktet TDC’s bestyrelse med henblik på at drøfte et potentielt, fuldt finansieret kontant overtagelsestilbud på selskabet (med et krav om accept fra 66.67% af selskabets aktionærer). Forslaget udgør efter konsortiets opfattelse en attraktiv pris og præmie for aktionærerne.

Konsortiet har udarbejdet detaljerede planer for TDC. Det er konsortiets intention, at den langsigtede strategi for TDC vil tilskynde og understøtte innovation i den danske telesektor, forbedre kundeservice, TDC´s produkttilbud og øge konkurrencen. Konsortiets planer vil også reducere infrastrukturduplikationen og accelerere kvaliteten, udvidelsen og hastigheden af alle telenetværk på tværs af hele Danmark.

Konsortiet planlægger at investere væsentligt i netværksinfrastrukturen. Dette vil ske i dialog med alle relevante interessenter og vil resultere i en væsentlig opgradering af både mobil og bredbåndsdækningen i Danmark.   

Det er konsortiets ambition at samarbejde med specielt energiselskaberne om at øge hastigheden samt dækningen af fiber-bredbånd i Danmark og dermed sikre adgang til 1 GB/s bredbånd for alle danske husstande i midten af 2020’erne. Dermed overgår konsortiets planer regeringens mål om 100 mb/s for hele Danmark.

Konsortiets planer er centreret omkring investeringer og indeholder ingen planer om afskedigelser af medarbejdere.

Konsortiet vurderer, at dets planer og forslaget er attraktivt for aktionærer, TDC og Danmark. Konsortiet anerkender den udvikling selskabet har været igennem de seneste år og byder muligheden for at indgå i dialog med bestyrelsen i TDC A/S velkommen.

Kontaktoplysninger:

Kristian Lund Pedersen, Chief Press Officer, PFA, Tel: (+45) 39 17 58 79, E-mail: klp@pfa.dk

Stephan Ghisler-Solvang, Pressechef, ATP, tlf.: (+45) 61 22 93 92, E-mail: stg@atp.dk

Thomas B. Knudsen, Head of Press, PKA, Tel: (+45) 26 18 45 73, E-mail: tbk@pka.dk

Nicole Grove, Macquarie Infrastructure and Real Assets, Tel: +44 (0)77 6545 2193, E-mail: Nicole.grove@macquarie.com

Christian Grønning, Partner, Geelmuyden Kiese, Tel: (+45) 27 63 07 55, E-mail: christian.groenning@gknordic.com

VIGTIG INFORMATION

Denne pressemeddelelse udgør ikke et tilbud om, en invitation til eller en opfordring til at tilbyde at købe, på anden måde erhverve, tegne, sælge eller anden afståelse af, nogen former for værdipapirer hverken i henhold til denne pressemeddelelse eller i øvrigt.

Et givent tilbud vil udelukkende blive fremsat i form af et tilbudsdokument som skal godkendes af Finanstilsynet ("Tilbudsdokumentet"), som vil indeholde de fuldstændige vilkår og betingelser for sådan et tilbud, herunder oplysninger om, hvordan tilbuddet vil kunne accepteres.

Et givent tilbud vil ikke blive fremsat, hverken direkte eller indirekte, til aktionærer bosiddende i nogen jurisdiktion, hvor fremsættelse af tilbuddet eller accept heraf ville være i strid med den pågældende jurisdiktions lovgivning.

Et givent tilbud vil være underlagt oplysningsforpligtelser i henhold til dansk ret, som er forskellige fra de regler, der er gældende i USA. Det er forventningen, at et tilbud også ville blive fremsat i USA i henhold til Section 14(e) og Regulation 14E bekendtgjort i henhold til i US Securities Exchange Act of 1934 med senere ændringer (“Exchange Act”), med forbehold for de undtager der gælder i Rule 14d-1(d) i henhold til the Exchange Act og i øvrigt i overenstemmelse med kravene i dansk ret.

Det er ikke foventet af et givent tilbud vil være underlagt Section 14(d)(1) i, eller Regulation 14D bekendtgjort i henhold til, the Exchange Act.

* Må ikke offentliggøres, udleveres eller distribueres direkte eller indirekte i nogen jurisdiktion, hvor offentliggørelse, udlevering eller distribution ville udgøre en overtrædelse af de relevante love og regler i sådan en jurisdiktion.