PFA runder 100 mia. kr. i unoterede investeringer

Allan Polack, Group CEO i PFA

PFA har rundet en vigtig milepæl på mere end 100 mia. kr. i unoterede investeringer, som i dag udgør et vigtigt element i de afkast, kunderne får. Med historisk lave renter og usikre fremtidsudsigter på finansmarkederne udgør alternativer og ejendomme en central stabiliserende faktor

Siden slutningen af 2015 har PFA målrettet arbejdet på at opbygge en stærk portefølje af unoterede investeringer. I et investeringsmiljø med historisk lave renteniveauer og et stadig mere usikkert aktiemarked har det været centralt at få andre stabiliserende elementer ind for at sikre kunderne i PFA fortsat gode langsigtede afkast.

Derfor har PFA de seneste år investeret massivt i ejendomme og inden for området af alternative investeringer, så de to områder i dag udgør ca. 20 pct. af PFA’s portefølje og har rundet en værdi på mere end 100 mia. kr.

”De finansielle markeder er under stor forandring, og derfor har det været vigtigt at tilpasse sammensætningen af kundernes opsparinger for også at sikre solide langsigtede afkast fremover. Ikke mindst udviklingen på obligationsmarkederne har vist, at vi bliver nødt til at investere anderledes, og derfor har udbygningen af den unoterede portefølje været helt central for os. Unoterede investeringer har mange af de samme karakteristika, som obligationer tidligere havde med stabile afkast, der er med til at lægge en solid bund under kundernes opsparinger. Samtidig har det direkte ejerskab gjort os i stand til at engagere os i en række virksomheder med stor betydning for det danske samfund,” siger Allan Polack, Group CEO i PFA.

Havvindmølleparker, skibsfart, Nykredit og TDC

Det ene ben inden for området af unoterede investeringer er alternativer. Afdelingen for alternative investeringer består i dag af 21 personer, og har i dag opbygget en portefølje på mere end 44 mia. kr. i unoterede aktier, infrastruktur og kredit. Det har gjort, at PFA de seneste år har været part i nogle af de største og mest omtalte handler inden for alternativer bl.a. med opkøbet af TDC og investeringer i Nykredit, Interpark, Scandlines, Danmarks Skibskredit og Avantor.

Samtidig har PFA investeret massivt i den grønne omstilling og er i dag medejer af verdens største havvindmøllepark Walney Extension Offshore Wind Farm og er en del af finansieringen bag havvindmølleparken Hornsea 1, der er under opførelse med sine 174 kæmpemøller. Samlet vil disse parker komme til at levere strøm svarende til årsforbruget i halvanden million husstande. Oveni har PFA investeret i seks engelske solcelleparker.

”Kendetegnende for mange af vores alternative investeringer er, at de ud over at generere stabile afkast også er investeret i områder med stor samfundsmæssig betydning. Det handler om central infrastruktur, som er helt nødvendigt for, at vi har en hverdag, der kan fungere. Det gælder både på det digitale, energi, transport og finansielle område. Samtidig har en række investeringer målrettet støttet op om den grønne omstilling og er blevet et vigtigt element i PFA’s ambition om at støtte 100 pct. op om Paris-aftalen,” siger Allan Polack.

Ejendomsinvesteringer i fremtidens boformer og forbrug

Det andet ben inden for området af unoterede investeringer er ejendomme. PFA har gennem de seneste år opbygget Danmarks største portefølje af ejendomsinvesteringer for godt 57 mia. kr. (eksklusive tilsagn), der spænder fra udlejningsboliger og kollegier i Danmark til delekontorer i London og laboratoriefællesskaber i USA.

PFA’s ejendomsafdeling tæller i dag 14 højt specialiserede medarbejdere, som har fokus på investeringer inden for områder, hvor analyser viser, at der i fremtiden vil komme øget efterspørgsel. Det er fx inden for boliger til det stigende antal seniorer og lager- og logistikfaciliteter i forbindelse med øget internethandel. Desuden arbejder ejendomsafdelingen med at komme tidligst muligt ind i nye investeringer og evt. påtage sig noget af udviklingsopgaven for at spare mellemleddet, sikre kvaliteten af byggeriet samt skabe mulighed for et højere afkast til kunderne.

”I PFA ser vi ind i fremtidige megatrends med vores ejendomsinvesteringer, og vi har opbygget en diversificeret portefølje, hvor vi er med til at sikre et alsidigt boligudbud i danske vækstbyer i hele landet gennem udlejningsboliger, og hvor vi også tager del i internationale udviklinger inden for fx delekontorkoncepter og understøttelse af øget internethandel. Vi kigger i de kommende år mere mod udlandet, herunder både Europa, Asien og USA. Ejendomme er stabile og meget langsigtede investeringer og udgør derfor en vigtig brik i at kunne skabe gode pensionsopsparinger til kunderne,” siger Allan Polack. 

Eksempler på markante ejendomsinvesteringer de senere år er PFA’s tilsagn om at bygge fire kollegier i landets største uddannelsesbyer, investering i 3.316 udlejningsboliger over hele landet samt købet af de ikoniske bygninger Forum på Frederiksberg og Købmagergades Postkontor i København. 

45 pct. af PFA’s ejendomsinvesteringer ligger p.t. i Danmark, og 55 pct. i udlandet.

Fakta om PFA og investeringer i alternativer og ejendomme

  • PFA har rundet investeringer for 100 mia. kr. i alternativer og ejendomme (unoterede investeringer), der i dag udgør ca. 20 pct.  af investeringsporteføljen i PFA.
  • Lavrentemiljøet skaber behov for nye kilder til afkast og øget diversitet i porteføljen. Stabiliteten i porteføljen øges som følge af investeringer med langsigtet stabil indtjening. 2/3 af de alternative investeringer PFA indgår i er karakteriseret ved stabilt afkast og lav risiko.
  • PFA har arbejdet målrettet på at øge antallet af alternative investeringer og har i dag opbygget en portefølje på mere end 44 mia. kr. i unoterede aktier, infrastruktur og kredit.
  • PFA har været part i nogle af de største og mest omtalte handler inden for alternativer de seneste år bl.a. med købet af TDC og investeringer i Nykredit, Interpark, Danmarks Skibskredit, Avantor, Scandlines og Walney Extension Offshore Wind Farm.
  • PFA ønsker målrettet at investere i bæredygtige energikilder og har udover investeringen i Walney Extension Offshore Wind Farm i 2016 investeret i seks solcelleparker i England. Derudover er der givet store tilsagn til investering i en række af verdens førende infrastrukturfonde.
  • PFA har ejendomsinvesteringer for 57 mia. kr. (eksklusive tilsagn) i bolig og erhvervsejendomme fordelt i fx Danmark, Tyskland, Spanien, England, Hong Kong og USA. Der er flere investeringer på vej i fx Frankrig. Størstedelen af væksten i PFA’s ejendomsinvesteringer de kommende år vil ske i udlandet.
  • Opførelse og drift af ejendomme udgør op mod 50 pct. af energiforbruget i Danmark, og PFA har fokus på at nedbringe energiforbruget i ejendomme, vi overtager, og vi arbejder henimod at opføre nye bygninger, der bruger mindst mulig energi – gerne i bæredygtige materialer.
  • Konkret er PFA i gang med at udvikle et system til at opsamle forbrugs- og energidata på alle ejendomme i PFA’s danske portefølje – både bolig og erhverv – med henblik på at foretage foranstaltninger, der nedbringer C02-udslippet.
  • PFA er Danmarks største kommercielle pensionsselskab med 1,3 mio. pensionskunder.