Fortsat vækst og stabil drift i historisk svært investeringshalvår

PFA oplevede i første halvår 2022 solid vækst og stabil drift, mens det samlede resultat er blevet ramt af den negative udvikling på finansmarkederne.

PFA lander for første halvår 2022 et resultat før skat på -214 mio. kr. mod 93 mio. kr. i samme periode sidste år. Resultatudviklingen er primært drevet af den historiske uro og volatilitet på de finansielle markeder, der er præget af høj inflation, rentestigninger samt store kursfald på aktier og obligationer.

I perioden har PFA fortsat en stabil drift med vækst i forretningen. De samlede indbetalinger er på 22,7 mia. kr. for første halvår af 2022 mod 21,3 mia. kr. i første halvår 2021, og det er på rekordniveau for et halvår. PFA har ligeledes i første halvår 2022 haft en nettotilgang på 419 erhvervs- og organisationskunder, hvilket er flere end i hele 2021, hvor tallet var 412.

Konstitueret Group CEO Mads Kaagaard siger:

”Vores resultat skal ses i lyset af et historisk set udfordrende finansmarked. Med høj inflation samt de fortsatte rentestigninger og den stigende risiko for recession er vi påvirket på tværs af forretningen. Ved udgangen af første halvår ser vi dog fortsat en stabil udvikling i den underliggende drift i PFA, og vi styrker vores solide position på markedet for kommercielle pensionsselskaber med stigende indbetalinger og en nettovækst på 419 erhvervs- og organisationskunder.” 

Solvensdækningen ligger ved halvåret 2022 på et fortsat højt niveau. PFA har en solvensgrad på 249 % mod 271 % ved udgangen af 2021, og det sikrer, at PFA kan leve op til kundernes ydelsesgarantier og honorere øvrige forpligtelser.

Forsikringsområde påvirket af finanseffekter fra markedsuro

I forbindelse med den nye SUL-bekendtgørelse har PFA siden 1. januar 2022 nytegnet tab-af-erhvervsevne-dækninger i pension i stedet for som syge- og ulykkesforsikring. For pension lander resultatet på -290 mio. kr., mens resultatet på syge- og ulykkesforsikring er -356 mio. kr. Det samlede forsikringsresultat for første halvår 2022 er på -646 mio. kr. mod 588 mio. kr. i samme periode sidste år. 

Resultaterne for pension samt syge- og ulykkesforsikringer er påvirket af udviklingen på finansmarkederne, herunder et negativt finansresultat på -324 mio. kr. for syge- og ulykkesforsikringer. Udviklingen i det samlede forsikringsresultat kan således i betydelig grad henføres til uroen på de finansielle markeder. Af resultatet på -646 mio. kr. dækkes 554 mio. kr. af Kollektiv KundeKapital. 

Resultatet til trods, så har PFA holdt fast i forrentningen af kundernes individuelle KundeKapital. I første halvdel af 2022 sendte PFA et overskud på 1,6 mia. kr. videre til kundernes opsparing gennem PFA KundeKapital. 

Tiltag for forbedring af forsikringsresultat har effekt

PFA har et målrettet fokus på forbedring af resultatet fra forsikringsprodukterne i både syge- og ulykkesområdet og i pension. Ved udgangen af første halvår er driftsresultatet på PFA’s samlede forsikringsprodukter forbedret i forhold til samme periode sidste år. 

”Vores drift på forsikringsområdet er forbedret, og vi kan se, at vores tiltag har effekt, selvom vi gerne så, at det gik hurtigere. Fremgangen i driftsresultatet på forsikringsområdet er drevet af vores arbejde med at få priserne op, sætte fokus på forebyggelse og øge indsatsen for at hjælpe flere sygemeldte kunder tilbage i job,” siger Mads Kaagaard og fortsætter: 

”Trods de forbedringer, vi har i driften, så er det samlede resultat på forsikringsområdet ikke tilfredsstillende, og det skyldes primært de volatile finansmarkeders negative resultatpåvirkning. Men vores indsatser følger planen, og vi forventer at være i balance i 2025.”

PFA har i første halvår hjulpet cirka 600 langtidssygemeldte tilbage i job, hvilket er en stigning på 81 % siden første halvår 2018 og 25 % siden samme periode sidste år. Dette er en positiv udvikling både for den enkelte, virksomhederne og samfundet. 

Den 1. januar 2022 trådte en ny bekendtgørelse for syge- og ulykkesforsikring i kraft, og det har medført en forøgelse af de generelle markedspriser på forsikringer for bl.a. tab-af-erhvervsevne, kritisk sygdom og helbredssikring. Det nye niveau for forsikringspriser forventes fremadrettet at blive en væsentlig bidragsyder til at bringe resultaterne for forsikringsprodukterne i bedre balance. 

Historisk udfordrende finansmarkeder påvirker afkastet

Finansmarkederne har i første halvår været kraftigt påvirket af høj inflation, fortsatte rentestigninger og stigende risiko for recession. Globale aktier (MSCI ACWI) er i første halvår nede med 20 %, og rentestigningerne har givet nogle af de største kursfald på statsobligationer i over 40 år. Det har påvirket kundernes afkast negativt. 

Det samlede afkast i første halvår var i gennemsnitsrente på -31,2 mia. kr., hvor hovedparten stammer fra et negativt afkast fra renteafdækning af pensionshensættelserne og er således modsvaret af et tilsvarende fald i markedsværdien af disse. Kunder i gennemsnitsrente kan se frem til at få tilskrevet 3 % i depotrente. Afkastet i markedsrente var på -43,5 mia. kr., og det svarer til negative afkast fra -6,5 til -13,1 % i PFA Plus og fra -7,0 til -15,8 % i PFA Klima Plus. I samme periode har PFA’s brede portefølje af alternativer og ejendomme i markedsrente givet afkast på henholdsvis -0,3 % og 4,7 % og dermed klaret sig markant bedre end markedet generelt, hvilket har påvirket afkastet positivt.

Afkastet for en profil med middel risiko og 15 år til pension lå ved halvåret på -11,2 %. Det tab er dog reduceret væsentligt siden og er pr. 29/8 på -7,9 %. 

”Det har været et meget vanskeligt år afkastmæssigt indtil nu, og det gør ondt at se, at kunderne har negative afkast. Dog kan vi se, at omkring en tredjedel af det tabte afkast siden halvåret er hentet ind i slutningen af august. I PFA arbejder vi hver dag for at sikre, at porteføljerne er så robuste som muligt. Vi har gennem flere år opbygget en solid portefølje af unoterede investeringer – herunder ejendomme. Det giver mere bredde i vores investeringer, og det har været med til at afbøde de værste fald sammen med en defensiv aktieforvaltning og målrettet risikostyring,” siger Mads Kaagaard og fortsætter: 

”Den nuværende udvikling på finansmarkederne gør det ekstra vigtigt at være i tæt dialog med vores kunder, og vi forventer ikke, at udviklingen vender i en positiv retning på den korte bane. Når markederne bevæger sig hurtigt op og ned, er det vigtigt at have is i maven og huske på, at pension er langsigtet opsparing. Kigger vi på udviklingen siden starten af 2021 og frem til udgangen af første halvår i juni måned, så lå vi i middel risiko med 15 år til pension fortsat med positive afkast på 2,2 % samlet set.” 

Efter første halvår af 2022 har en profil med middel risiko og 15 år til pension de seneste 5 år fået et samlet afkast på 25,1 % og de seneste 10 år ligger det samlede afkast på 98,7 %. 

For yderligere oplysninger
Pressechef Oliver William Gunner, 28 56 23 22 eller owg@pfa.dk