Institutionelle investorer stævner OW Bunker-aktører

Et konsortium bestående af 26 danske institutionelle investorer har i dag indgivet stævning vedrørende OW Bunker til Københavns Byret. I stævningen rejses der er et samlet erstatningskrav på ca. 769 mio. kroner.

De danske institutionelle investorer har lidt tab på 769 mio. kr. ved at investere i aktier i OW Bunker på baggrund af et prospekt, der på væsentlige punkter var mangelfuldt i form af ufyldestgørende, fejlbehæftede, misvisende samt udeladte og skjulte informationer. De væsentligste prospektmangler vedrører oplysninger og forhold i prospektet med relation til spekulation i olieprisens udvikling samt samhandlen med én meget stor kunde via Singapore-selskabet, Dynamic Oil Trading.

Erstatningskravet gøres gældende over for OW Bunker A/S under konkurs, kapitalfonden Altor samt bestyrelsen og den daglige ledelse af OW Bunker.

Søgsmålet kan blive udvidet til også at omfatte yderligere parter, ligesom der ikke på nuværende tidspunkt er taget stilling til, om der skal rejses yderligere sager. Dette skyldes ikke mindst, at investorerne ikke på nuværende tidspunkt har den fulde information om og dokumentation for særligt forløbet op til det offentlige udbud af aktier i OW Bunker i marts 2014.

Konsortiet vil derfor søge at indgå suspensionsaftaler med emissionsbankerne og revisor. Aftalerne sikrer, at et eventuelt krav ikke bortfalder som følge af passivitet eller forældelse.

Tomas Krüger Andersen, chefjurist i ATP Pensions & Investments, siger:

”Selv om det kommer til at tage år, før vi får en afklaring, har ATP en pligt overfor vores medlemmer til at søge at få dækket det tab, som vi har lidt på OW Bunkers konkurs. Vi har som investor også en klar interesse i at få fastslået et ansvar i denne helt ekstraordinære sag.”

Rasmus Bessing, direktør og COO i PFA Asset Management, siger:

”Det er yderst vigtigt, at vi får den her ulykkelige sag fuldt belyst, samt får placeret et ansvar for hændelserne omkring OW Bunkers børsintroduktion og konkurs. Ikke mindst for at få genoprettet den nødvendige tillid til det danske børsmarked. Samtidig skylder vi naturligvis vores kunder at få erstattet deres tab bedst muligt.”

Fem investorer (PFA Kapitalforening, Investeringsforeningen PFA Invest, Kapitalforeningen Mermaid Nordic, Investeringsforeningen Gudme Raaschou, Kapitalforeningen Lærernes Pension Invest) har i dag tillige indgivet stævning ved Københavns Byret med krav om erstatning som følge af manglende overholdelse af oplysningsforpligtelserne i værdipapirhandelsloven i efteråret 2014.

Kravet på ca. 67 mio. kr. er rejst mod OW Bunker A/S under konkurs, den daværende formand, den daværende næstformand og den daværende direktion. Også dette søgsmål kan hvis relevant blive udvidet til at omfatte yderligere parter

Af hensyn til sagernes principielle karakter og generelle betydning har konsortiet anmodet om, at sagerne henvises til behandling ved Østre Landsret.

Baggrund:

En række danske institutionelle investorer iværksatte i december 2014 en undersøgelse vedrørende OW Bunkers konkurs med henblik på at undersøge, om der er basis for at gøre et juridisk ansvar gældende.

Undersøgelsen fokuserede på fejl og mangler ved prospektet udarbejdet i forbindelse med børsintroduktionen af OW Bunker, ansvar i forbindelse med udbuddet og salget af aktier i OW Bunker samt ledelsesansvar i forbindelse med driften af OW Bunker. På baggrund af undersøgelsens konklusioner har de danske institutionelle investorer, som samlet repræsenterer krav for i alt godt 833 mio. kr., nu stævnet relevante parter med henblik på at opnå økonomisk kompensation og søge at få placeret et ansvar. Der anlægges to sager.

Den første sag vedrører prospektansvar, og her anlægges sagen mod OW Bunker A/S under konkurs, Altor-enheder og den tidligere ledelse i OW Bunker.

Den anden sag vedrører ansvar for manglende overholdelse af børsretlige oplysningsforpligtelser, og her anlægges sagen mod OW Bunker A/S under konkurs samt den tidligere formand, næstformand og direktion.

Hvis der kommer flere oplysninger frem, kan yderligere parter blive inddraget i sagerne, eller nye sager kan blive anlagt.

Advokatfirmaet Bruun & Hjejle vil repræsentere investorerne i retssagerne. Advokatfirmaet Accura og revisionsfirmaet KPMG vil bistå Bruun & Hjejle.

Deltagende institutionelle investorer i prospektansvarssagen omfatter blandt andre:

ATP, PFA, Kapitalforeningen SEB Kontoførende, Kapitalforeningen SEBinvest II, Investeringsforeningen SEBinvest, Kapitalforeningen Lærernes Pension Invest, Topdanmark Forsikring A/S, Topdanmark Livsforsikring A/S, PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab, Kapitalforeningen Unipension Invest, DIP, JØP, Investeringsforeningen Maj Invest, AP Pension Livsforsikringsaktieselskab, Kapitalforeningen Sampension Invest, Investeringsforeningen Danske Invest, Investeringsforeningen Danske Invest Select, Kapitalforeningen Danske Invest Institutional, Danske Invest FCP, Kapitalforeningen PenSam Invest, Kapitalforeningen Mermaid Nordic, Kapitalforeningen Wealth Invest, Investeringsforeningen Absalon Invest og Access Small Cap A/S.
 

Kontaktpersoner:

Nicholas Rindahl, presserådgiver, PFA. Mobil +45 21 18 60 31, E-mail: nmr@pfa.dk
Stephan Ghisler-Solvang, pressechef, ATP. Mobil +45 61 22 93 92, E-mail: stg@atp.dk