Administration i hverdagen

PFA Administratorportal er et onlineværktøj, der sikrer nem og enkel administration af jeres pensionsordning, når du skal indmelde, indberette, ændre o. lign.

 

 

Er du i tvivl om, hvordan du bruger værktøjerne i PFA Administratorportal, kan du hente hjælp i den udførlige vejledning, som er tilgængelig på portalen.

 

Hvordan bliver jeg oprettet som administrator?

Du kan tilmelde dig PFA Administratorportal ved at klikke på linket nedenfor.

Har du brug for hjælp, kan du kontakte PFA's Indbetalingskonsulenter på én af følgende tre måder:

 

DokumentUdfyld en kontaktformular

Formularen vil være krypteret

  

 

Læs Standardvilkår for PFA Administratorportal

Standardvilkår for PensionsWeb®Indberetning

1. PensionsWeb®Indberetning
PFA Pension stiller det internetbaserede informationssystem PensionsWeb®Indberetning til rådighed for Virksomheden. Denne aftale regulerer ikke forholdet mellem PFA Pension og de personer, der er tilmeldt Pensionsordningen (herefter kaldet de Forsikrede).

2. Indhold og adgang

2.1. Indhold
PFA Pension udformer efter eget valg det præcise indhold af funktioner, informationer og skærmbilleder på PensionsWeb®Indberetning . PFA Pension kan til enhver tid uden varsel foretage ændringer, herunder foretage udbygning med nye funktioner eller nedlægge bestående.

2.2. Adgang
PFA Pension giver password til den person, som Virksomheden, med den pågældendes samtykke, tilmelder som Administrator til PFA Pension. PFA Pension sender password til den pågældende persons privatadresse. Da PensionsWeb®Indberetning er internetbaseret, kan adgang til Virksomhedens oplysninger ved brug af gyldigt password ske fra enhver computer med internetadgang. Virksomheden er ansvarlig for, at til- og afmelding af Administrator og andre sikkerhedsmæssige procedurer finder sted i nødvendigt omfang for at sikre mod misbrug af PensionsWeb®Indberetning, herunder uberettiget adgang.

3. IT-mæssige forhold som parterne skal etablere

3.1. Parternes pligt til at etablere IT-mæssige forhold
Parterne skal hver især – for egen regning - etablere de IT-mæssige forhold, som udgør de nødvendige forudsætninger for, at PensionsWeb®Indberetning kan fungere tilfredsstillende. De gældende nødvendige, tekniske forudsætninger er beskrevet på www.pfa.dk.

3.2. Beskrivelse af de IT-mæssige forhold
Virksomhedens forbindelse til PensionsWeb®Indberetning etableres over Internettet. Kommunikation mellem Virksomheden og PFA Pension er beskyttet af SSL-kryptering.

4. Parternes elektroniske kommunikation via PensionsWeb®Indberetning
For den elektroniske kommunikation fra Virksomheden til PFA Pension via PensionsWeb®Indberetning gælder reglerne i dette punkt samt aftalelovens regler. Frister, i forbindelse med indgåelse af aftaler, regnes fra tidspunktet for modtagelse af informationerne/de elektroniske meddelelser, i det omfang det fremgår på næste side.

5. Rettigheder til informationer på PensionsWeb®Indberetning

PFA Pension har alle rettigheder til PensionsWeb®Indberetning, og herunder - men ikke begrænset til – PFA's informationer på PensionsWeb®Indberetning samt udformning af skærmbilleder og kapitler. Virksomheden har alene ret til at anvende PensionsWeb®Indberetning til brug for administration af Pensionsordningen. Virksomheden kan ikke på nogen måde overdrage disse rettigheder til tredjemand. Såfremt Virksomheden har afdelinger eller koncernforbundne selskaber i Danmark eller i udlandet, og disses pensionsadministratorer får adgang til PensionsWeb®Indberetning, skal Virksomheden sikre, at vilkårene i denne aftale er gældende i relation til sådanne eventuelle danske eller udenlandske administratorer.

6. Ansvarsfraskrivelse
PFA Pension fraskriver sig ansvaret for enhver form for følger (herunder indirekte tab og følgeskader) af tekniske nedbrud eller andre forhold, der bevirker, at PFA Pension midlertidigt lukker for adgangen til PensionsWeb®Indberetning. PFA Pension fraskriver sig ansvaret for enhver form for følger (herunder indirekte tab og følgeskader) af misbrug af brugerrettigheder eller uberettiget adgang til PensionsWeb®Indberetning. PFA Pension fraskriver sig endvidere ansvaret for enhver form for følger (herunder indirekte tab og følgeskader) af fejl i data og informationer sendt via PensionsWeb®Indberetning, uanset om der er tale om fejlskrift, teknologisk betingede fejl i generering eller overførsel af data eller forvanskning forårsaget ved uvedkommende personers indbrud (hacking).

7. Aftalens ophør
Begge parter kan til enhver tid opsige denne aftale med tre måneders skriftligt varsel. I tilfælde af væsentlig misligholdelse af denne aftale kan den krænkede part ophæve aftalen med øjeblikkelig virkning og kræve erstatning i overensstemmelse med dansk rets almindelige erstatningsregler, i det omfang ansvaret ikke er fraskrevet i medfør af denne aftale. Hvis denne aftale ophører – uanset af hvilken grund – medfører dette ikke i sig selv, at parternes pensionsaftale ophører. Ved ophør af pensionsaftalen, ophører denne aftale automatisk.