PFA KundeKapital

PFA Pension har en unik overskuds- og risikodeling, som adskiller sig fra andre kommercielle pensionsselskabers, fordi den gør det muligt at sende overskud tilbage til kunderne. Vi kalder det PFA KundeKapital. Det er ansvarlig kapital i PFA Pension, som får andel i eventuelt overskud, men også skal være med til at dække eventuelle tab. Det giver dig som kunde mulighed for at opnå en høj forrentning på den del af din opsparing, som bliver indbetalt til KundeKapital. Til gengæld er KundeKapital også forbundet med risiko, og den kan derfor blive mindre (negativ forrentning) og i yderste konsekvens tabes helt.

Sådan fungerer KundeKapital

I PFA Pension er det vores mål at skabe størst mulig værdi til kunderne. Det sker blandt andet gennem den særlige overskuds- og risikodeling, vi kalder KundeKapital. Hovedparten af PFA Pensions kunder med pensionsopsparing har i dag KundeKapital. For 2018 forventes forrentningen på KundeKapital at være 10 % før pensionsafkastskat. Forrentningen på KundeKapital kan ændre sig fremover, og den kan blive negativ. PFA Pension fastsætter selv en del af forrentningen og kan derfor også selv ændre den.
KundeKapital består af Individuel KundeKapital og Kollektiv KundeKapital.

Nedenfor kan du læse mere om, hvordan modellen overordnet fungerer. De til enhver tid gældende detaljerede regler fremgår af de regulativer, som findes nederst, og af PFA Pensions tekniske grundlag, der er anmeldt til Finanstilsynet.

Indbetaling på Individuel KundeKapital

Hvis du har KundeKapital, går et beløb svarende til 5 % af dine indbetalinger og indskud til opsparing til Individuel KundeKapital. Der bliver ikke opbygget Individuel KundeKapital ved overførsel af pensionsopsparing fra en anden pensionsordning i PFA Pension eller fra en anden pensionsleverandør.

Med Individuel KundeKapital får du del i det afkast, man i andre pensionsselskaber ville tildele ejerne. Den individuelle KundeKapital er en del af den ansvarlige kapital i PFA Pension, også kaldet kapitalgrundlag, som udgør PFA Pensions finansielle styrke. Formelt er Individuel KundeKapital såkaldte særlige bonushensættelser af type B.

Sådan tilskrives forrentningen på Individuel KundeKapital

Med Individuel KundeKapital får du hvert år som udgangspunkt mindst samme forrentning, som PFA Pension opnår på egenkapitalen før skat. Havde du KundeKapital i 2018, forventes forrentningen at være på 10 % før pensionsafkastskat. De første 5 % fik du i løbet af 2018, og de sidste 5 % bliver forventeligt lagt til din KundeKapital i foråret 2019 (forudsat du stadig har din pensionsordning i PFA Pension).

For 2019 er den forventede årlige forrentning af Individuel KundeKapital 10 % før pensionsafkastskat. PFA Pension har besluttet - pt. kun for 2019 - at hele den årlige forrentning bliver fordelt til pensionsopsparingen gennem en engangstilskrivning i april 2020 (forudsat du stadig har din pensionsordning i PFA Pension).

Positiv forrentning af Individuel KundeKapital bliver sat ind på din almindelige opsparing. Eventuel negativ forrentning bliver trukket i Individuel KundeKapital. Negativ forrentning kan opstå, hvis der kommer tab i PFA Pension, og der ikke længere er Kollektiv KundeKapital, som kan dække Individuel KundeKapitals andel af tabet. Det er uddybet nedenfor i punktet ”Hvad med risikoen”.

Forrentning af individuel kundekapital, procent før skat af pensionsafkast
 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
 16,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 12,6 12,3 20,0 20,0 20,0 29,4 29,4 17,2

 

Kollektiv KundeKapital bidrager til din forrentning

Kollektiv KundeKapital er en særlig bonushensættelse (reserve), som PFA Pensions ejere i sin tid opbyggede af egenkapitalen i PFA Pension.

PFA-Fonden og de organisationer, der ejer PFA, etablerede denne reserve til gavn for de kunder, der til enhver tid er i PFA Pension, og som har Individuel KundeKapital. Kollektiv KundeKapital kan bidrage til at betale en høj forrentning til Individuel KundeKapital. På den måde er det muligt hvert år at overføre et beløb fra Kollektiv KundeKapital til Individuel KundeKapital, indtil Kollektiv KundeKapital er afviklet. Kunder med Individuel KundeKapital får dermed mulighed for en høj forrentning på deres individuelle KundeKapital.  Kollektiv KundeKapital skal over en årrække fordeles til både ”gamle” og ”nye” kunder med Individuel KundeKapital.

Kollektiv KundeKapital er – som navnet siger – en kollektiv reserve. Det betyder, at man ikke får en andel af Kollektiv KundeKapital med, hvis man flytter sin pensionsordning ud af PFA eller hæver sin pensionsordning.

Den samlede KundeKapital får hvert år som udgangspunkt samme forrentning som PFA Pensions egenkapital før skat.

Hvad med risikoen?

Individuel KundeKapital indgår sammen med egenkapitalen og Kollektiv KundeKapital i PFA Pensions ansvarlige kapital. Ved at spare op i Individuel KundeKapital får PFA Pensions kunder del i det overskud, PFA Pension skaber, men Individuel KundeKapital skal også dække for eventuelle tab i PFA Pension. Så længe der er Kollektiv KundeKapital, dækker den dog for Individuel KundeKapitals andel af eventuelle tab. Når der ikke længere er Kollektiv KundeKapital, vil Individuel KundeKapital som udgangspunkt have samme risiko som egenkapitalen. Det betyder, at Individuel KundeKapital kan blive mindre (negativ forrentning) og i yderste konsekvens tabes helt.
 
Opsparet Individuel KundeKapital kan ikke omdannes til almindelig opsparing. Et fravalg af KundeKapital betyder således kun, at der ikke indbetales yderligere til KundeKapital.

Individuel KundeKapital vil normalt følge med ved ophævelse af pensionsordningen, fx i forbindelse med overførsel til en anden pensionsleverandør. Det gælder dog ikke, hvis PFA Pension ikke opfylder solvenskapitalkravet.

Gennemsnitsrente, udbetalinger og KundeKapital

Når du får udbetalinger fra din pensionsordning i gennemsnitsrente, er det ikke længere muligt at have KundeKapital. Din individuelle KundeKapital bliver i stedet overført til din opsparing.

Læs regulativ for KundeKapital - markedsrente

Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til pensionsordninger i PFA Plus med investeringskonceptet PFA Investerer, investeringsprofil A, B, C eller D, og/eller investeringskonceptet Du Investerer

§ 1. Lovgrundlag mv.
Dette regulativ beskriver, hvorledes PFA Pension beregner og fordeler realiseret resultat til pensionsordninger i PFA Plus med investeringskonceptet PFA Investerer og/eller investeringskonceptet Du Investerer i henhold til § 20, stk. 1, nr. 3 i lov om finansiel virksomhed. Dette regulativ gælder ikke for PFA Plus med gennemsnitsrente.

§ 2. Anmeldelse og løbende ændringer
PFA Pension skal til Finanstilsynet anmelde regler for beregning og fordeling af det realiserede resultat til de forsikrede og andre berettigede i henhold til pensionsordninger. Dette regulativ angiver hovedtrækkene i disse regler. PFA Pension kan uden varsel ændre disse regler og dette regulativ og PFA Pension anmelder løbende ændringer af reglerne til Finanstilsynet.

Adgangen til løbende at ændre reglerne følger af pensionsvilkårene for pensionsordningerne.

§ 3. Realiseret resultat
Det realiserede resultat for pensionsordninger i PFA Plus med investeringskonceptet PFA Investerer og/eller investeringskonceptet Du Investerer beregnes for hver pensionsordning som 5 pct. af indbetalingen til opsparingen i investeringskonceptet PFA Investerer hhv. 5 pct. af indbetalingen til opsparingen i investeringskonceptet Du Investerer. Satsen anvendes på løbende indbetalinger, engangsindbetalinger samt overførsler fra anden pensionsleverandør. PFA Pension kan uden varsel ændre den nævnte procentsats, herunder sætte den til nul, ved anmeldelse til Finanstilsynet.

For pensionsordninger med investeringskonceptet PFA Investerer og/eller investeringskonceptet Du Investerer, der er omfattet af KundeKapital, og som fra og med 1. juli 2011 har modtaget overførsel i løbet af året fra PFA gennemsnitsrente eller fra en anden police med investeringskonceptet PFA Investerer og/eller Du Investerer, defineres et yderligere realiseret resultat på 5 pct. af det samlede indestående på konceptet PFA Investerer og/eller konceptet Du Investerer og på Individuel KundeKapital fratrukket det aktuelle indestående på Individuel KundeKapital. Dette realiserede resultat opgøres i løbet af det kvartal, hvor overførslen er foretaget, og kan ikke blive negativt.

Det samlede realiserede resultat overføres fuldt ud til Individuel KundeKapital for hver pensions-ordning i PFA Plus med investeringskonceptet PFA Investerer og/eller investeringskonceptet Du Investerer, som er omfattet af Individuel KundeKapital. For pensionsordninger i PFA Plus med investeringskonceptet PFA Investerer og/eller investeringskonceptet Du Investerer, som ikke er omfattet af Individuel KundeKapital, indgår det samlede realiserede resultat fuldt ud i pensionsordningens opsparing.

§ 4. Definition af KundeKapital
KundeKapital er særlige bonushensættelser af type B i henhold til § 2, stk. 2 i Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag for gruppe 1-forsikringsselskaber m.v. KundeKapital består af Individuel KundeKapital (se nærmere nedenfor i § 6), og Kollektiv KundeKapital (se nærmere nedenfor i § 8).

KundeKapital indgår på lige fod med egenkapital i kapitalgrundlaget, som er den ansvarlige kapital et forsikringsselskab skal have ifølge lovgivningen. KundeKapital skal dække dels de samme positive og negative poster, som PFA Pension til enhver tid beslutter, at egenkapitalen skal dække, og dels de samme tab, som egenkapitalen skal dække. KundeKapital kan derfor blive reduceret blandt andet ved dækning af tab på forsikringsdriften og andre negative poster. Risikoen for reduktion af Individuel KundeKapital er begrænset, så længe Kollektiv KundeKapital eksisterer, som nævnt nedenfor i § 8.

En pensionsordning er omfattet af KundeKapital, hvis det fremgår af pensionsbeviset.

§ 5. Opgørelse af Individuel KundeKapital
Individuel KundeKapital opgøres på følgende måde:

+ Individuel KundeKapital ved periodens start
+ Overførsel (§ 6)
+ Forrentning mv. (§ 7)
- Dækning af tab mv. (§ 4)
- Udbetaling (§§ 9 og 10)
- Pensionsafkastskat (§ 12)
= Individuel KundeKapital ved periodens slutning

§ 6. Overførsel til Individuel KundeKapital
Individuel KundeKapital opbygges ved overførsel af pensionsordningernes realiserede resultater, som nævnt ovenfor i § 3. Der kan alene opbygges Individuel KundeKapital for opsparing i investeringskonceptet PFA Investerer og/eller investeringskonceptet Du Investerer. Indbetalinger til forsikringsdækning deltager ikke i opbygningen af Individuel KundeKapital.

Allerede opbygget Individuel KundeKapital på en pensionsordning, der er omfattet af KundeKapital, overføres til Individuel KundeKapital i PFA Plus ved en intern overførsel til PFA Plus.

§ 7. Forrentning mv. af Individuel KundeKapital
I løbet af et kalenderår bliver Individuel KundeKapital forrentet med en foreløbig rente før fradrag af pensionsafkastskat, som fastsættes månedligt forud.

Forrentning af Individuel KundeKapital før fradrag af pensionsafkastskat opgøres årligt og svarer som minimum til den årlige forrentning af egenkapitalen før selskabsskat. Ved godkendelse af årsrapporten for PFA Pension på selskabets generalforsamling sker samtidig godkendelse af årets egenkapitalforrentning, og der foretages en korrektion af forrentningen af Individuel KundeKapital, hvis egenkapitalforrentningen afviger fra den foreløbige rente, der er tilskrevet Individuel KundeKapital i løbet af året. Forrentningen af egenkapitalen kan være positiv eller negativ.

Korrektionen finder sted inden udgangen af maj måned i det efterfølgende kalenderår og kun for de pensionsordninger, der er i kraft, når korrektionen sker.

Individuel KundeKapital knyttet til tidsbegrænset eller livsvarig livspension tilskrives endvidere løbende såkaldt overlevelsesgevinst. Denne overlevelsesgevinst beregnes ud fra den andel af den pågældende individuelle KundeKapital, der bortfalder ved pensionsmodtagerens eller dennes eventuelle begunstigedes død, samt en foreløbig dødelighed, som fastsættes månedligt forud.

I forbindelse med godkendelse af årsregnskabet for PFA Pension på selskabets generalforsamling kan PFA’s bestyrelse beslutte, at overlevelsesgevinsterne hørende til Individuel KundeKapital skal reguleres, hvis risikoregnskabet vedrørende Individuel KundeKapital som livspension tilsiger dette. Overlevelsesgevinsten kan dog ikke blive negativ.

Korrektionen finder sted inden udgangen af maj måned i det efterfølgende kalenderår og kun for de pensionsordninger, der er i kraft, når korrektionen sker.

Så længe Kollektiv KundeKapital eksisterer, står denne som sikkerhed for Individuel KundeKapital og dennes forrentning mv., herunder en negativ korrektion af forrentningen, som nævnt nedenfor i § 8.

§ 8. Kollektiv KundeKapital
I forbindelse med indførsel af KundeKapital har PFA Pension overført beløb fra egenkapitalen til Kollektiv KundeKapital.

Kollektiv KundeKapital, inklusive forrentning og eventuelle nye overførsler fra egenkapitalen, fordeles til de pensionsordninger, der er omfattet af Individuel KundeKapital. Det sker ved:

- sikring af, at Individuel KundeKapital mindst forrentes med den foreløbige rente, der tilskrives i løbet af året, og
- dækning af Individuel KundeKapitals forholdsmæssige andel dels af de samme positive og negative poster, som PFA Pension til enhver tid beslutter, at egenkapitalen skal dække, og dels af de samme tab, som egenkapitalen skal dække, som nævnt ovenfor i § 4.

Den foreløbige rente fastsættes således, at Kollektiv KundeKapital forventes at blive udloddet over en årrække.

PFA Pension kan beslutte en endelig fordeling af Kollektiv KundeKapital.

§ 9. Udbetaling af Individuel KundeKapital
Individuel KundeKapital udbetales i takt med udbetaling af en pensionsordnings opsparing i investeringskonceptet PFA Investerer. Se dog § 10 om udbetaling ved ophævelse af en pensionsordning. Individuel KundeKapital udbetales også, hvis en pensionsordning ophører uden udbetaling af opsparing. Inden udbetaling af Individuel KundeKapital fratrækkes skatter og afgifter i henhold til pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og eventuel anden lovgivning.

PFA Pension fastsætter nærmere regler for udbetaling af Individuel KundeKapital i forbindelse med udbetaling fra en pensionsordning og i forbindelse med ophør af en pensionsordning, hvilket sker i de regler, der til enhver tid er anmeldt til Finanstilsynet, som nævnt ovenfor i § 2.

§ 10. Ophævelse af en pensionsordning
Ved ophævelse af en pensionsordning udbetales Individuel KundeKapital sammen med pensionsordningens værdi ved ophævelse, såfremt kravet i § 2, stk. 3, i Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag for gruppe 1-forsikringsselskaber m.v er opfyldt på tidspunktet for ophævelsen. Inden udbetaling af Individuel KundeKapital fratrækkes skatter og afgifter i henhold til pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og eventuel anden lovgivning.

PFA Pension fastsætter, hvor stor en procentdel Individuel KundeKapital maksimalt kan udgøre af den resterende opsparing i forbindelse med delvist tilbagekøb, hvilket sker i de regler, der til enhver tid er anmeldt til Finanstilsynet, som nævnt ovenfor i § 2. Eventuel overskydende Individuel KundeKapital bliver overført til opsparingen. 

Der kan ikke disponeres særskilt over Individuel KundeKapital.

§ 11. Flytning til andet investeringskoncept i PFA Plus
Ved flytning af opsparing og/eller fremtidige indbetalinger til et andet investeringskoncept, hvor der ikke opbygges Individuel KundeKapital, vil en allerede opbygget Individuel KundeKapital blive bevaret. Dette gælder dog ikke, hvis værdien af den Individuelle KundeKapital er mindre end 500 kr., når opbygning af Individuel KundeKapital fravælges. I så fald vil værdien i stedet blive overført til opsparingen.

§ 12. Pensionsafkastskat
KundeKapital reduceres med pensionsafkastskat i henhold til lovgivningen.

§ 13. Ikrafttrædelse
Dette regulativ træder i kraft den 1. januar 2018 og erstatter det tidligere gældende regulativ af 1. juni 2014.

Læs regulativ for KundeKapital – gennemsnitsrente

Regulativ for KundeKapital - gennemsnitsrente Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10


§ 1. Lovgrundlag m. v.

Dette regulativ beskriver, hvorledes PFA Pension beregner og anvender tildelte andele af realiserede delresultater til forsikringsaftaler med depotrente (gennemsnitsrenteforsikringer) i henhold til § 20, stk. 1, nr. 3 i lov om finansiel virksomhed. Dette regulativ gælder ikke for PFA Plus.

Dette regulativ erstatter det anmeldte "Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10" af 1. juli 2011.


§ 2. Anmeldelse og løbende ændringer

PFA Pension skal til Finanstilsynet anmelde regler for beregning og fordeling af det realiserede resultat til forsikringstagere og andre berettigede efter forsikringsaftalerne. Dette regulativ angiver hovedtrækkene i disse regler. PFA Pension kan uden varsel ændre disse regler og dette regulativ, og PFA Pension anmelder løbende ændringer af reglerne til Finanstilsynet.

Regulativet giver PFA Pension adgang til at ændre bonusanvendelsen for policer udstedt før 1. december 2005. For policer udstedt fra 1. december 2005 følger adgangen til at ændre bonusanvendelsen af policen.


Kapitel 1: De realiserede delresultater


§ 3. Det realiserede resultat

Det realiserede resultat for PFA Pension beregnes i overensstemmelse med bekendtgørelse om kontributionsprincippet (kontributionsbekendtgørelsen).

Det realiserede resultat fordeles i henhold til de regler, der er anmeldt til Finanstilsynet, mellem PFA’s egenkapital, KundeKapital i henhold til § 12 i dette regulativ, og forsikringer efter kontributionsprincippet.

Konkret fordeles forsikringernes samlede andel af det realiserede resultat til de kollektive bonuspotentialer i de anmeldte kontributionsgrupper. Herfra sker der en udjævnet fordeling af de realiserede delresultater til den enkelte forsikring.
Overførslen til den enkelte forsikring fordeles til:
1.Individuel KundeKapital, som er beskrevet i Kapitel 2
2.Styrkelse, som er beskrevet i Kapitel 4
3.Overførselstillæg, som beskrevet i Kapitel 5
4.Bonus, som er beskrevet i Kapitel 6

Fordelingen er prioriteret som anført.


§ 4. Beregning af forsikringens andel af overførsel fra de realiserede resultater

Forsikringens andel af overførslen fra de realiserede resultater opgøres som hovedregel månedligt, som forskellen mellem (1) det opgjorte depot ved periodens slutning inden periodens overførsel til og fra Individuel KundeKapital og (2) forsikringens nettoreserve. Forsikringens tildelte andel af de realiserede delresultater udgør dog mindst det beløb, som i henhold til § 10 overføres til individuel KundeKapital og det beløb, der i henhold til § 17 anvendes til styrkelse.

Nettoreserven er det beløb, som PFA Pension ifølge forsikringens beregningsgrundlag skal hensætte med de gældende forsikringsydelser.

Forsikringens depot inden periodens overførsel til og fra Individuel KundeKapital gøres op på følgende måde:

Depot ved periodens start
+ rente m.m. af depot (§ 5)
+ indbetalinger efter arbejdsmarkedsbidrag
- forsikringsdækning (§ 6)
- administration (§ 7)
- pensionsafkastskat (§ 16)
- udbetalinger
_________________________
Depot ved periodens slutning inden periodens overførsel til og fra KundeKapital

+ overførsel fra Individuel KundeKapital (§ 14)
- overførsel til Individuel KundeKapital (§ 10)
_________________________
Depot ved periodens slutning


§ 5. Rente m.m. af depot

Depotet bliver forrentet med den fastsatte depotrente før skat.

De anvendte satser for depotrente fremgår af det tekniske grundlag. Satserne kan ændres fremadrettet uden varsel ved fornyet anmeldelse til Finanstilsynet.

Derudover tillægges eventuelt overførselstillæg, som nævnt nedenfor i kapitel 5.


§ 6. Forsikringsdækning

PFA Pension fastsætter sandsynligheder for død og invaliditet mv. på basis af vores erfaringer om - og forventninger til - udviklingen i dødelighed og invaliditet mv.

Betalingen for forsikringsdækningen beregnes ved hjælp af de fastsatte sandsynligheder og forskellen mellem det nuværende depot og det beløb, der i henhold til teknisk grundlag skal afsættes til at dække fremtidige udbetalinger ved død eller invaliditet mv.

For store grupper eller grupper med særlige risikoforhold kan PFA Pension fastsætte en særlig betaling afhængig af de forventede forhold for gruppen.

For grupper af forsikringer kan der være indgået aftale om tilbageførsel af risikooverskud til forsikringerne.

De anvendte satser for betaling for forsikringsdækning fremgår af det tekniske grundlag. Satserne kan ændres fremadrettet uden varsel ved fornyet anmeldelse til Finanstilsynet.


§ 7. Administration

PFA Pension beregner et fradrag i indbetalingerne til dækning af administrationsomkostninger. Fradragsprocenten afhænger af, hvor enkel administrationen er, og hvor stor indbetalingen er. For forsikringer med små eller ingen indbetalinger trækkes et gebyr fra depotet.

Hvis kunder ønsker særlig omkostningskrævende beregninger eller ændringer, kan PFA Pension beregne et gebyr.

De anvendte satser for omkostninger fremgår af det tekniske grundlag. Satserne kan ændres fremadrettet uden varsel ved fornyet anmeldelse til Finanstilsynet.

Depotet og indbetalinger kan belastes med omkostninger, som er aftalt mellem forsikringstager og en eventuelt tilknyttet mægler.


Kapitel 2: KundeKapital

§ 8. Definition af KundeKapital

KundeKapital er særlige bonushensættelser af type B i henhold til § 32 i Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital. KundeKapital består af Individuel KundeKapital (se nærmere nedenfor i § 10) og Kollektiv KundeKapital (se nærmere nedenfor i § 13).

KundeKapital indgår på lige fod med egenkapital i basiskapitalen, som er den ansvarlige kapital et forsikringsselskab skal have ifølge lovgivningen. KundeKapital skal dække dels de samme positive og negative poster, som PFA Pension til enhver tid beslutter, at egenkapitalen skal dække, og dels de samme tab, som egenkapitalen skal dække. KundeKapital kan derfor blive reduceret blandt andet ved dækning af tab på forsikringsdriften og andre negative poster. Risikoen for reduktion af Individuel KundeKapital er begrænset, så længe Kollektiv KundeKapital eksisterer, som nævnt nedenfor i § 13.

En forsikring er omfattet af KundeKapital, hvis det fremgår af policen, tillæg eller bilag.


§ 9. Opgørelse af Individuel KundeKapital

Individuel KundeKapital opgøres på følgende måde:
+ Individuel KundeKapital ved periodens start
+ Overførsel (§ 10)
+ Forrentning (§ 12)
- Dækning af tab mv. (§ 8)
- Udbetaling (§ 14 og § 15)
- Pensionsafkastskat (§ 16)
________________________
= Individuel KundeKapital ved periodens slutning


§ 10. Overførsel til Individuel KundeKapital

Individuel KundeKapital opbygges ved overførsel af en del af forsikringernes tildelte andel af de realiserede delresultater, eller positive delelementer af forsikringernes tildelte andel af de realiserede delresultater. Der opbygges ikke Individuel KundeKapital for de forsikringer eller forsikringsdele, der er anført i § 11.

Størrelsen af opbygningen svarer til en andel af indbetalinger (efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag) til forsikringerne samt af depot overført fra en anden pensionsleverandør til forsikringerne, bortset fra indbetalinger og overførsler til de forsikringer eller forsikringsdele, der er anført i § 11.

Der opbygges kun Individuel KundeKapital i forbindelse med indbetalinger og de nævnte overførsler af depoter.

Den anvendte sats for overførsel til Individuel KundeKapital fremgår af det tekniske grundlag. PFA Pension kan uden varsel ændre satsen, herunder sætte den til nul ved anmeldelse til Finanstilsynet. Satsen afhænger ikke eksplicit af en enkelte forsikrings tilhørsforhold til kontributionsgrupper.


§ 11. Forsikringer og forsikringsdele uden Individuel KundeKapital

Der opbygges ikke Individuel KundeKapital for følgende forsikringer eller forsikringsdele: •Syge- og ulykkesforsikringer, herunder PFA Kritisk Sygdom, PFA Helbredssikring og PFA Ulykkesikring
- Solidariske dækninger
- Gruppelivsforsikringer
- Forsikringer uden ret til bonus (dette gælder dog ikke forsikringer i PFA Plus) og Særlige forsikringer, herunder specielle forsikringer, der undtages af tekniske eller administrative årsager.
Der opbygges ikke yderligere Individuel KundeKapital som følge af overførsler af depoter mellem forsikringer omfattet af dette regulativ, og ej heller som følge af interne depotoverførsler i PFA-koncernen fra forsikringer, der ikke er omfattet af dette regulativ. Allerede opbygget Individuel KundeKapital overføres dog til Individuel KundeKapital for den modtagende pensionsordning ved en intern overførsel af depot fra en afgivende til en modtagende pensionsordning, der begge er omfattet af Individuel KundeKapital.


§ 12. Forrentning af KundeKapital

I løbet af et kalenderår bliver Individuel KundeKapital forrentet med en foreløbig rente før fradrag af pensionsafkastskat, som fastsættes månedligt forud.

Forrentning af Individuel KundeKapital før fradrag af pensionsafkastskat opgøres årligt og svarer som minimum til den årlige forrentning af egenkapitalen før selskabsskat. Ved godkendelse af årsrapporten for PFA Pension på selskabets generalforsamling sker samtidig godkendelse af årets egenkapitalforrentning, og der foretages en korrektion af forrentningen af Individuel KundeKapital, hvis egenkapitalforrentningen afviger fra den foreløbige rente, der er tilskrevet Individuel KundeKapital i løbet af året. Forrentningen af egenkapitalen kan være positiv eller negativ.

Korrektionen finder sted inden udgangen af maj måned i det efterfølgende kalenderår og kun for de forsikringer, der er i kraft, når korrektionen sker.

Så længe Kollektiv KundeKapital eksisterer, står denne som sikkerhed for Individuel KundeKapital og dennes forrentning, herunder en negativ korrektion af forrentningen, som nævnt nedenfor i § 13.


§ 13. Kollektiv KundeKapital

I forbindelse med indførsel af KundeKapital har PFA Pension overført beløb fra egenkapitalen til Kollektiv KundeKapital.

- Kollektiv KundeKapital, inklusive forrentning og eventuelle nye overførsler fra egenkapitalen, fordeles over en årrække til de forsikringer, der er omfattet af Individuel KundeKapital. Det sker ved: •Sikring af, at Individuel KundeKapital mindst forrentes med den foreløbige rente, der tilskrives i løbet af året, og
- dækning af Individuel KundeKapitals forholdsmæssige andel dels af de samme positive og negative poster, som PFA Pension til enhver tid beslutter, at egenkapitalen skal dække, og dels af de samme tab, som egenkapitalen skal dække, som nævnt ovenfor i § 8.

Den foreløbige rente fastsættes således, at Kollektiv KundeKapital forventes at blive udloddet over en årrække.

PFA Pension kan beslutte en endelig fordeling af Kollektiv KundeKapital.


§ 14. Overførsel af Individuel KundeKapital

Beløb fra Individuel KundeKapital overføres til forsikringens depot senest samtidig med, at der sker udbetalinger fra forsikringen, eller der ydes præmiefritagelse. Se dog § 15 om tilbagekøb.

PFA Pension fastsætter nærmere regler for anvendelse af KundeKapital, når Individuel KundeKapital overføres til depotet i forbindelse med udbetaling fra forsikringen, hvilket sker i de regler, der til enhver tid er anmeldt til Finanstilsynet, som nævnt ovenfor i § 2.


§ 15. Tilbagekøb

Ved tilbagekøb af en forsikring udbetales Individuel KundeKapital sammen med forsikringens depot, såfremt PFA Pension på tilbagekøbsdatoen opfylder solvenskravet i § 32, stk. 1, nr. 6 i Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital. Inden udbetaling af Individuel KundeKapital fratrækkes skatter og afgifter i henhold til pensionsafkastbeskatningsloven, pnsionsbeskatningsloven og eventuel anden lovgivning. PFA Pension fastsætter, hvor stor en procentdel Individuel KundeKapital maksimalt kan udgøre af det resterende depot i forbindelse med delvist tilbagekøb, hvilket sker i de regler, der til enhver tid er anmeldt til Finanstilsynet, som nævnt ovenfor i § 2. Eventuel overskydende Individuel KundeKapital bliver overført til depotet.

Der kan ikke disponeres særskilt over Individuel KundeKapital.


Kapitel 3: Pensionsafkastskat

§ 16. Pensionsafkastskat

Depot og Individuel KundeKapital reduceres med pensionsafkastskat i henhold til lovgivningen. PFA Pension opgør og indbetaler årligt pensionsafkastskatten til SKAT.

Skattegrundlaget omfatter depotrenten, som omtalt i § 4, og rente af eventuel Individuel KundeKapital, som omtalt i Kapitel 2, med følgende korrektioner:
- Der fradrages en andel svarende til den del af depotet, der var sparet op 1. januar 1983. Denne andel er friholdt for pensionsafkastskat.
- Der tillægges en forholdsmæssig andel af PFA Pensions eventuelle udgifter til forsikringsdækning og administration, der ikke bliver dækket af kundernes bidrag til forsikringsdækning og administration.
- Der tillægges eventuelt overførselstillæg som omtalt i Kapitel 5.
Pensionskunder, der ikke er fuldt skattepligtige i Danmark, eller som er hjemmehørende i udlandet efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst, kan ved ansøgning hos SKAT blive fritaget for at betale pensionsafkastskat.

Afkastet af depot og eventuel Individuel KundeKapital for forsikringer tegnet i henhold til Pensionsbeskatningslovens § 53A er friholdt for pensionsafkastskat.


Kapitel 4: Styrkelse

§ 17. Hvad er styrkelse?

Styrkelse er en integreret del af forsikringens depot. Styrkelse anvendes til sikring af de aftalte udbetalinger. Dette betyder, at selvom depotet forøges mere end forudsat ved forsikringens oprettelse, forøges de aftalte udbetalinger ikke. Depotet kan således selv finansiere de aftalte udbetalinger, selvom rente, omkostninger og / eller risiko er mindre gunstige end forudsat ved forsikringens oprettelse. Opbygning af styrkelse stopper senest, når depotet kan finansiere de allerede aftalte udbetalinger, beregnet på baggrund af det beregningsgrundlag som vil blive anvendt ved eventuelle forhøjelser af udbetalingerne på forsikringen.


§ 18. Hvordan opbygges styrkelse?

Efter overførsel til KundeKapital kan den resterende del af overførslen fra forsikringernes andel af de realiserede resultater helt eller delvist anvendes som styrkelse.

Styrkelsen kan reduceres, hvis periodens overførsel fra de realiserede resultater efter fradrag til KundeKapital er negativ - eller hvis behovet til sikring af de aftalte ydelser reduceres. Styrkelsen kan dog ikke blive negativ.


Kapitel 5: Overførselstillæg

§19. Fastsættelse af overførselstillæg

Hvis depotværdien eller en del heraf for en forsikring, der er omfattet af dette regulativ, overføres til en forsikring med markedsrente i PFA Plus, tillægges et overførselstillæg på det beløb, der overføres. Der gælder dog de følgende begrænsninger:
- Hvis der er opbygget Individuel KundeKapital for forsikringen, som depotværdien eller en del heraf overføres fra, tillægges der ikke overførselstillæg for den del af overførslen, der sker for Individuel KundeKapital.
- Der kan kun tillægges overførselstillæg én gang for de samme midler.
Satsen for overførselstillæg kan afhænge af forsikringens rentegruppe. Satserne kan ændres uden varsel ved anmeldelse til Finanstilsynet og kan sættes til nul.

Kapitel 6: Bonus

§ 20. Bonusberegning

Bonus beregnes som forsikringens tildelte andel af det realiserede resultat efter eventuel fradrag til KundeKapital jf. Kapitel 2, styrkelse jf. Kapitel 4 og overførselstillæg jf. Kapitel 5. Er ovenstående difference negativ, sættes bonus til 0, men underskuddet registreres. Dette indebærer, at underskuddet først skal dækkes, inden der kan opstå bonus.


Kapitel 7: Ikrafttrædelse

§ 21. Ikrafttrædelse

Dette regulativ træder i kraft den 1. september 2013.

 

Fra 1. januar 2019 sker der ændringer til KundeKapital-modellen. Læs mere her