Ledelse

Koncernledelsen i PFA består af Group CEO Allan Polack, koncernfinansdirektør Anders Damgaard, koncerndirektør og COO Jon Johnsen og koncerndirektør Mads Kaagaard.

GROUP CEO – ALLAN POLACK


Allan Polack tiltrådte som Group CEO d. 1. april 2015. Allan Polack kom til PFA fra en stilling som CEO for Nordea Asset Management, hvor han siden sin tiltræden i 2007 var med til at fordoble formuen under forvaltning fra ca. 600 mia. kr. til ca. 1.200 mia. kr. Tidligere har Allan Polack haft flere ledende stillinger i Nordea koncernen, herunder direktør for Nordea Liv og Pension fra 2002 til 2007.

Allan Polack er medlem af bestyrelsen for The Stockholm Environment Institute (SEI), La Banque Postale Asset Management, Axcelfuture, FIH Holding A/S, Forsikring & Pension, PFA Asset Management, PFA Ejendomme, PFA Brug Livet Fonden og er formand for PFA Bank. Endvidere er Allan Polack medlem af BlackRock Retirement Institute.

Allan Polack er cand.merc. i økonomi og business administration fra Copenhagen Business School, og har en AMP (Advanced Management Programme) fra INSEAD.                 

KONCERNFINANSDIREKTØR – ANDERS DAMGAARD

Anders Damgaard er koncernfinansdirektør med ansvar for Aktuariat, Finance, Investering og Risk, herunder selskaberne PFA Asset Management, PFA Kapitalforening, Investeringsforeningen PFA Invest og PFA Ejendomme.

Anders Damgaard kom til PFA d. 1. december 2014 fra en stilling som vicedirektør og Global Head of Corporate and Institutional Banking i Danske Bank. Før sin ansættelse i Danske Bank var Anders Damgaard adjunkt i Finansiering på Odense Universitet.

Anders Damgaard er bestyrelsesformand i PFA Asset Management, PFA Ejendomme og PFA Kapitalforening og medlem af bestyrelsen i Dansk Skibskredit og Blue Equity Management A/S.

Anders Damgaard er cand.scient.oecon fra Aarhus Universitet og har derudover en Ph.D. grad i Finansiering.

                 

KONCERNDIREKTØR OG COO – JON JOHNSEN

Jon Johnsen er koncerndirektør og COO med ansvaret for Produkt Management, IT, Kunde- & Pensionsservice og Forsikring, herunder selskabet Mølholm Forsikring.

Jon Johnsen kom til PFA den 1. september 2009 fra en stilling som teknik- og driftsdirektør i KMD A/S, hvor han siden 2003 var en del af direktionen. Før sin ansættelse i KMD var Jon Johnsen management konsulent i PricewaterhouseCoopers.

Jon Johnsen er formand for Mølholm Forsikring A/S og næstformand i PFA Soraarneq samt medlem af bestyrelsen i Letpension A/S, Forsikringsakademiet, PFA Kapitalforening.

Jon Johnsen er uddannet Civilingeniør (E) og har en HD i Informatik og Økonomistyring.

 

             
KONCERNDIREKTØR OG CCO– MADS KAAGAARD  
        

Mads Kaagaard er koncerndirektør med ansvaret for Privat Kunder og Business Support.

Mads Kaagaard kom til PFA den 1. februar 2016 fra en stilling i Nordea, hvor han havde det nordiske ansvar for Savings & Wealth Offerings. Før sin ansættelse i Nordea var Mads Kaagaard ansat i Accenture og i Boston Consulting.

Mads Kaagaard er medlem af bestyrelsen i PFA bank.

Mads Kaagaard er uddannet civilingeniør.

 

 

 

 

 


Øvrig ledelse

 • Rasmus Bessing, direktør, PFA Asset Management 
 • Michael Bruhn, direktør, PFA Ejendomme
 • Dorthe Bundgaard, direktør, Jura
 • Jacob Carlsen, direktør, Risk
 • Torben Dam, direktør for Aktuariatet
 • Mikkel Friis-Thomsen, kommunikationsdirektør
 • Christian Lindstrøm Lage, direktør, PFA Asset Management
 • Charlotte Møller, direktør, Corporate Affairs & Compliance
 • Thomas Dyhrberg Nielsen, direktør, Finance 
 • Peter Ott, direktør, PFA Bank A/S
 • Peter Rosenlind-Nissen, direktør, Salg Rådgivning
 • Unn Wakefield, forsikringsdirektør
 • Morten Winther Hansen, direktør, Produkt Management
 • Henrik Nøhr Poulsen, direktør, PFA Asset Management
 • Pia Irene Andreasen, direktør, HR
 • Jens Gammelmark, direktør, Kommerciel udvikling
 • Jesper Steensen, direktør, Erhverv
 • Mark Stougaard, direktør, Strategi
 • Kristian Hjort-Madsen, direktør, IT
 • Nina Groth, direktør, Kunde- & Pensionsservice 

   

Revisions- og investeringsudvalg

Den 5. februar 2009 nedsatte bestyrelsen et revisionsudvalg. I april 2016 blev revisionsudvalget udvidet til at være et revisions- og investeringsudvalg.

Revisions- og investeringsudvalget består fra 28. april 2016 af Jens Due Olsen, Karsten Dybvad, Lasse Grønbech og Niels-Ulrik Mousten.

Ifølge revisorloven skal minimum ét medlem af revisionsudvalget have kvalifikationer inden for regnskabsvæsen eller revision. Dette medlem er Jens Due Olsen.

En samlet bestyrelse har besluttet at udpege Jens Due Olsen til kvalificeret medlem af revisionsudvalget. Jens Due Olsen har qua sine tidligere ledelsesposter erfaring med overvågning af regnskabsaflæggelsen og revisionen af regnskaber i virksomheder, der aflægger regnskab efter IFRS.

Aflønningsudvalg og lønpolitik

PFA’s aflønningsudvalg består af fire bestyrelsesmedlemmer:

 • Torben Dalby Larsen, formand
 • Mette Risom
 • Laurits Rønn
 • Per Tønnesen

Aflønningsudvalget udfører det forberedende arbejde for bestyrelsen i arbejdet med lønpolitik for bestyrelse og direktion og andre væsentlige risikotagere, herunder indstilling af lønpolitikken til bestyrelsens godkendelse og indstilling til bestyrelsen om direktionsvederlag. I det forberedende arbejde varetager udvalget virksomhedens langsigtede interesser.

Se PFA's Aflønningsrapport 2015

Sådan sikrer PFA en kompetent bestyrelse

Bestyrelserne i PFA-koncernen skal være kompetente og have de nødvendige kvalifikationer og kompetencer. Dette reguleres bl.a. i en mangfoldighedspolitik, som beskriver, hvordan selskabet vil sikre mangfoldighed i bestyrelsen, samt at bestyrelsen er kompetent til at varetage opgaverne nu og på sigt.

Der foretages årligt en bestyrelsesevaluering, som er baseret på selskabets forretningsmodel og dermed forbundne risici og indeholder en vurdering af de resultater, bestyrelsen har opnået. I forbindelse med evalueringen vurderes endvidere bestyrelsesarbejdets tilrettelæggelse, samt om bestyrelsens medlemmer samlet set har en tilstrækkelig kollektiv viden, faglige kompetencer og erfaring til at kunne forstå selskabets aktiviteter, herunder de største risici, og sikre en forsvarlig drift af selskabet. På baggrund af bestyrelsesevalueringens resultat fastlægger bestyrelsen de eventuelle fornødne initiativer med henblik på at sikre, at der til enhver tid er de tilstrækkelige kompetencer og diversitet tilstede blandt bestyrelsens medlemmer. Viser evalueringen, at der er behov for at styrke bestyrelsens og/eller direktionens samlede kompetencer, afsættes de fornødne ressourcer til uddannelse m.v.

Det vurderes endvidere løbende og efter behov, om ændringer i selskabets forretningsmodel eller risikoprofil giver anledning til at supplere bestyrelsens og/eller direktionens kvalifikationer. Der afsættes via selskabets uddannelsesbudget de nødvendige personalemæssige og økonomiske ressourcer til introduktions- og efteruddannelseskurser til medlemmer af bestyrelsen og direktionen. Nye bestyrelsesmedlemmer tilbydes et internt uddannelsesforløb, der er afpasset selskabets forretningsmodel og kompleksitet.