Ansvarlige investeringer

Som investor ønsker PFA at tage samfundsansvar og bidrage til at skabe den ønskede økonomiske vækst på et ansvarligt grundlag. Derfor arbejder PFA målrettet med at omsætte internationale anerkendte, sociale, miljø- og ledelsesmæssige faktorer til en integreret del af investeringsprocessen.

Politik og retningslinjer for ansvarlige investeringer

PFA's politik for ansvarlige investeringer danner rammen for vores arbejde med at integrere ansvarlighed i investeringsprocesserne. Politikken og retningslinjerne er baserede på internationale principper og FN konventioner og retningslinjer. Politikken er vedtaget af PFA's bestyrelse og administreres i det daglige af PFA’s Responsible Investment Board (RI Board), porteføljemanagerne og Corporate Responsibility Manageren.

Se PFA's politik for ansvarlige investeringer og aktivt ejerskab

PFA’s Responsible Investment Board (RI Board) overvåger efterlevelsen af politik for ansvarlige investeringer og retningslinjer for området. RI Boardet mødes på månedlig basis og tager derudover stilling til sager løbende, når der måtte være behov for dette.

RI Boardet refererer til koncernledelsen og består af ledelsen fra investeringsområdet og Corporate Responsibility.

Se PFA's kommisorium for RI Board

Implementering af FN’s retningslinjer for menneskerettigheder og erhverv

PFA har i 2017 udarbejdet retningslinjer, en metode og en handlingsplan for, hvordan vi vil implementere den due diligence-proces, der er central for FN’s retningslinjer i investeringsprocessen. Due diligence-begrebet i FN’s retningslinjer er også en del af OECD’s retningslinjer for multinationale selskaber. Retningslinjerne tager afsæt i, at virksomheder og investorer arbejder med at integrere due diligence-processer i deres politikker og ledelsessystemer. Derfor har PFA nu samlet sin tilgang på området, som også omfatter hvorpå PFA vil agere for at adressere og forebygge negative påvirkninger.

Se PFA’s retningslinjer til implementering af FN’s retningslinjer for menneskerettigheder og erhverv i investeringsprocessen

Se PFA’s handlingsplan og metode til implementering af FN’s retningslinjer for menneskerettigheder og erhverv i investeringsprocessen

Læs mere om, hvor politikken for ansvarlige investeringer gælder

Investeringer i tråd med PFA’s politik
PFA’s politik for ansvarlige investeringer gælder for alle investeringer, der besluttes af PFA.

Hvis selskaber, som PFA investerer i, bryder internationale normer, ønsker PFA at påvirke dem til at ændre praksis. Sker dette ikke inden for en rimelig tidshorisont, kan selskabet blive ekskluderet fra PFA’s investeringsunivers. Selskaber, der producerer kontroversielle våben som klyngevåben, anti-personelle landminer og atomvåben, ekskluderes uden dialog.

Når PFA samarbejder med eksterne investeringsfonde, modtager de PFA’s eksklusionsliste, og de har dermed mulighed for at sikre, at investeringerne er i tråd med PFA’s politik for ansvarlige investeringer. PFA lancerede i 2014 egen-forvaltede indeksfonde, så kunderne kan investere i indeksfonde i vished om, at de ikke investerer i selskaber, der producerer klyngevåben, anti-personelle landminer eller atomvåben.

 
PFA's målsætninger for efterlevelse af ansvarlig skattepraksis i investeringsprocessen

Ansvarlig skattepraksis er et vigtigt element i arbejdet med ansvarlige investeringer. Derfor har vi politikker og retningslinjer, for hvordan vi integrerer principper for ansvarlig skat i vores investeringsprocesser.

Læs PFA skattepolitik for PFA-koncernen

Læs retningslinjer for implementering af ansvarlig skattepraksis i investeringsprocessen

Investorsamarbejde om et fælles skattekodeks

PFA har i samarbejde med ATP, PensionDanmark og Industriens Pension udviklet et fælles skattekodeks med principper og anbefalinger for unoterede investeringer.

Læs skattekodekset

Om aktieudlån

PFA/PFA Asset Management deltager ikke i aktieudlån. Som følge deraf deltager vi heller ikke i aktieudlån omkring stemmeafgivelse.

Da PFA ikke er engageret i aktieudlån, har PFA ikke en eksplicit formuleret politik om tilbagekaldelse.

Screening og evaluering af investeringer
PFA’s aktieportefølje screenes og evalueres bl.a. for overholdelse af de internationale konventioner, der er omfattet af FN Global Compacts 10 principper om respekt for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, klima, miljø samt anti-korruption. I de tilfælde hvor det er konstateret, at virksomheden handler i modstrid mod PFA’s normer og retningslinjer, påbegyndes dialog og en reel engagement-procedure for at påvirke en ændring af virksomhedens praksis.

For de virksomheder, hvor der endnu ikke er konstateret normbrud, men der er en formodning herom, opstartes der en evaluering for at afklare, om der foreligger et normbrud.

PFA’s RI Board rapporterer til koncernledelsen og håndterer engagement - og evalueringssagerne samt vurderer, hvornår der er henholdsvis tilstrækkelig fremskridt eller tilbageskridt, og hvilke konsekvenser det har for PFA’s investeringsproces.

Få overblik over processen for ansvarlige investeringer

PFA samarbejder med screenings- og engagement-selskabet GES, der bl.a. screener og er i dialog med selskaber om efterlevelse af de internationale konventioner, der er omfattet af FN Global Compacts 10 principper om respekt for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, klima, miljø samt anti-korruption.

Et vigtigt element i screeningen er den dialog, der er med selskabet for at afdække, om selskabet har brudt de internationale normer eller ej. Konstateres det, at et selskab har begået normbrud, opstartes der en såkaldt engagement-dialog, hvor der opstilles klare mål for, hvilke ændringer selskabet bør foretage for at ændre praksis. Engagement-dialogen baseres på kriterier, der bl.a. har fokus på, hvordan man kan ændre systemer og adfærd, så sandsynligheden for at et normbrud forekommer igen, bliver reduceret. Først når det konstateres, at praksis er ændret, og det er verificeret af tredjepart, kan sagen med selskabet afsluttes.

PFA modtager løbende screeningsresultater i form af en fokusliste og en evalueringsliste. PFA vurderer fremdriften i sagerne og har også selv dialog med en række af selskaberne. Det er PFA’s Responsible Investment Board, der beslutter, om PFA fortsat har tillid til, at et selskab på fokuslisten er i en positiv udvikling, eller om man ønsker at frasælge selskabet.

Aktivt ejerskab

Det er PFA’s mål at være en aktiv ejer, der monitorerer og løbende er i kontakt med en lang række af de selskaber, vi investerer i. Vi ønsker at påvirke selskaberne i retning af en ansvarlig værdiskabelse og dermed sikrer højest muligt langsigtet investeringsafkast. Derfor går PFA også i en formaliseret aktiv ejerskabsdialog med de selskaber, som ikke efterlever vores politik for ansvarlige investeringer.

Transparens om aktivt ejerskab
For PFA er det vigtigt, at vores kunder og andre interesserede kan følge med i fremdriften af vores aktive ejerskabsdialog. Selvom der kan være forretningsmæssige forhold, der holdes fortrolige, ønsker vi at bidrage til en øget åbenhed om vores arbejde med aktivt ejerskab.

Nordic Engagement Cooperation
PFA er en del af investorsamarbejdet Nordic Engagement Cooperation (NEC), som udover PFA består af Folksam fra Sverige, Ilmarinen fra Finland og KLP fra Norge. Formålet med NEC er at samarbejde om en fælles aktiv ejerskabsdialog med selskaber, hvor alle fire er investorer. Dialogen prioriteres i forhold til selskaber, hvor der er defineret risici i forhold til miljømæssige, sociale eller ledelsesmæssige udfordringer. Dialogen med selskaberne sker i samarbejde med engagement- og analyseselskabet Sustainalytics, og der produceres en årlig rapport, der gennemgår årets aktiviteter og samtidig beskriver, hvordan dialogen relaterer sig til FN’s verdensmål.

Læs Nordic Engagement Cooperation-rapporten for 2019

Eksklusionsliste

PFA vurderer sin eksklusionsliste mindst en gang hvert halve år. Selskaber, der systematisk og regelmæssigt overtræder PFA’s standarder og ikke responderer på dialog, ekskluderes fra PFA’s investeringsunivers. Hvis et selskab kan påvise, at det har forbedret sine rutiner, kan PFA’s RI Board beslutte, at selskabet tages af eksklusionslisten. Derudover er selskaber, der bidrager til produktionen af kontroversielle våben som klyngevåben, anti-personelle landminer og atomvåben systematisk ekskluderet fra PFA’s investeringsunivers.Se eksklusionslisten

PFA opretholder en eksklusionsliste over selskaber og lande, som ikke handler i overensstemmelse med vores retningslinjer for ansvarlige investeringer. Det betyder, at selskaber, der bryder PFA’s retningslinjer og ikke responderer på dialog om at ændre eller oprette de normbrydende handlinger, ekskluderes. Samtidig ekskluderes de selskaber, der producerer bestemte typer kontroversielle våben og konventionsstridige våben. Derudover ekskluderes de lande, der enten har internationale handelssanktioner mod sig, eller som PFA’s RI Board har analyseret og vurderet at være ikke-investeringsegnet.

Eksklusion genovervejes, når det kan påvises, at de forhold, der er årsag til eksklusion er ophørt, og at det pågældende selskab eller land har forbedret sine rutiner.

Systematisk eksklusion af selskaber
PFA ønsker ikke at investere i selskaber, der producerer kontroversielle våben som klyngevåben, anti-personelle landminer og atomvåben. Over for denne selskabstype fører vi en ikke-involveringsstrategi, og vi ekskluderer dem systematisk fra alle investeringsaktiviteter. PFA ekskluderer selskaber, som er i konflikt med følgende traktater og konventioner:

- FN-konventionen for visse konventionelle våben (CCW herunder protokoller I-V)
- FN-konventionen mod biologiske våben (BWC)
- FN-konventionen mod kemiske våben (CWC)
- FN-konventionen mod anti-personelle landminer (Ottawa-konventionen)
- FN-konventionen mod klyngevåben (Oslo-konventionen)

Seneste eksklusioner
State Oil Co. of the Azerbaijan Republic og Petroleos de Venezuela SA er begge blevet fjernet fra PFA’s investeringsunivers. I samme ombæring er Raytheon Co. blevet fjernet, da selskabet er blevet opkøbt af Raytheon Technologies Corp, som er ekskluderet på grund af involvering i produktion af atomvåben.

Seneste ophævelse af eksklusion
Incitec Pivot er, ifølge vores eksterne dataleverandør - Sustainalytics, ikke længere involveret i import af fosfat fra Vestsahara. PFA har derfor ophævet eksklusionen.

Samlet overblik over eksklusion

Selskab Land Industri Årsag til eksklusion
Menneskerettigheder
Elbit Systems Israel Elektronik Brud på grundlæggende menneskerettigheder, hvilket bl.a. strider imod FN Global Compact princip 1 og 2
Energy Transfer Equity  USA  Energi  Brud på grundlæggende menneskerettigheder, hvilket bl.a. strider imod FN Global Compact princip 1 og 2 
Energy Transfer Partners  USA  Energi  Brud på grundlæggende menneskerettigheder, hvilket bl.a. strider imod FN Global Compact princip 1 og 2 
HeidelbergCement Tyskland Materialer Brud på grundlæggende menneskerettigheder, hvilket bl.a. strider imod FN Global Compact Princip 1 og 2
Petroleos de Venezuela SA Venezuela Energi Brud på grundlæggende menneskerettigheder, hvilket bl.a. strider imod FN Global Compact Princip 1 og 2
State Oil Co. Of the Azerbaijan Republic Azerbaijan Energi Brud på grundlæggende menneskerettigheder, hvilket bl.a. strider imod FN Global Compact Princip 1 og 2
Arbejdstagerrettigheder
Wal Mart USA Detailhandel Brud på grundlæggende arbejdstagerrettigheder, hvilket bl.a. strider imod FN Global Compact princip 3 og 4
Klima og miljø
Canadian Natural Resources Ltd. Canada Energi Er primært involveret i tjæresandsaktiviteter, der forurener i en særlig grad
Cenovus Energy Inc.  Canada  Energi Er primært involveret i tjæresandsaktiviteter, der forurener i en særlig grad
Husky Energy Inc.  Canada Energi Er primært involveret i tjæresandsaktiviteter, der forurener i en særlig grad
Imperial Oil Ltd Canada Energi Er primært involveret i tjæresandsaktiviteter, der forurener i en særlig grad
MEG Energy Corp Canada Energi Er primært involveret i tjæresandsaktiviteter, der forurener i en særlig grad
Suncor Energy Inc. Canada Energi Er primært involveret i tjæresandsaktiviteter, der forurener i en særlig grad
Klyngevåben, anti-personelle landminer og atomvåben
Aerojet Rocketdyne Holdings USA Forsvar Involveret i produktion af atomvåben og klyngevåben
Airbus Group Frankrig Forsvar Involveret i produktion af atomvåben
Anhui GreatWall Military Industry Co., Ltd.  Kina  Forsvar  Involveret i produktion af klyngevåben 
Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi  Tyrkiet  Forsvar Involveret i produktion af klyngevåben
Babcock International Group PLC  Storbritannien  Forsvar  Involveret i produktion af atomvåben 
BAE Systems plc. Storbritannien Forsvar Involveret i produktion af atomvåben
Bharat Electronics  Indien Forsvar  Involveret i produktion af atomvåben 
Boeing Co. USA Forsvar Involveret i produktion af atomvåben
BWX Technologies, Inc.  USA  Forsvar Involveret i produktion af atomvåben 
China Shipbuilding Industry Company Limited  Kina  Forsvar  Involveret i produktion af atomvåben 
Constructions Industrielles de la Mediterranee Societe Anonyme  Frankrig  Forsvar  Involveret i produktion af atomvåben 
Dassault Aviation S.A.  Frankrig  Forsvar  Involveret i produktion af atomvåben 
Ducommun Inc  USA  Forsvar  Involveret i produktion af atomvåben 
Elbit Systems Ltd.  Israel  Forsvar  Involveret i produktion af kontroversielle våben 
Flour Corp.  USA  Forsvar  Involveret i produktion af atomvåben  
General Dynamics  USA  Forsvar  Involveret i produktion af atomvåben og klyngevåben 
Hanwha Corp  Sydkorea  Forsvar  Involveret i produktion af  klyngevåben  
Honeywell International Inc.  USA  Forsvar  Involveret i produktion af atomvåben 
Huntington Ingalls Industries  USA  Forsvar  Involveret i produktion af atomvåben  
Jacobs Engineering  Storbritannien  Forsvar  Involveret i produktion af atomvåben 
Larsen & Toubro  Indien  Forsvar  Involveret i produktion af atomvåben 
Leonardo SPA Italien Forsvar Involveret i produktion af atomvåben
LIG Nex1 Co Ltd  Sydkorea  Forsvar  Involveret i produktion af klyngevåben 
Lockheed Martin USA Forsvar Involveret i produktion af atomvåben og klyngevåben
Northrop Grumman Corp USA  Forsvar Involveret i produktion af atomvåben
Poongsan Corp Sydkorea Forsvar Involveret i produktion af klyngevåben
Poongsan Holdings Corp Sydkorea Forsvar  Involveret i produktion af klyngevåben
Raytheon Technologies Corp USA Forsvar Involveret i produktion af atomvåben
S&T Dynamics Co. Ltd.  Sydkorea  Forsvar  Involveret i produktionen af antipersonelle miner 
S&T Holdings Co. Ltd.   Sydkorea   Forsvar   Involveret i produktionen af antipersonelle miner 
Safran Group Frankrig  Forsvar Involveret i produktion af atomvåben
Serco Group Storbritannien Forsvar  Involveret i produktion af atomvåben 
Textron USA USA Forsvar Involveret i produktion af klyngevåben
Thales  Frankrig  Forsvar  Involveret i produktion af atomvåben 
The Tata Power Company Limited  Indien  Forsvar  Involveret i produktion af atomvåben 
Walchandnagar Industries Ltd.  Indien  Forsvar  Involveret i produktion af atomvåben 
Ekskluderede lande
PFA’s investeringsunivers omfatter ikke alle verdens lande, men derimod ca. 2/3. Der er en række lande som eksempelvis Nordkorea, Syrien og Iran, der ikke er investeringsmulige lande samt en lang række lande, som ikke har obligationer, eller hvor der ikke er marked for dem.

Lande på PFA’s eksklusionsliste er alene de investeringsmulige lande, PFA har analyseret, og som PFA’s RI Board har vurderet til ikke at være investeringsegnede.

  • Hviderusland
  • Republikken Congo
  • Rwanda
Retningslinjer for ansvarlige investeringer i statsobligationer
PFA har retningslinjer og en proces for vurderinger af de lande, der investeres i. Retningslinjerne er baseret på de samme internationale anerkendte normer og standarder som PFA's politik for ansvarlige investeringer. Retningslinjerne og processen bidrager til at sikre en løbende screening og vurdering af bl.a. menneskerettigheder i landene samt graden af demokrati og korruption.

Se PFA's retningslinjer for ansvarlig investering i statsobligationer

Ansvarlig investering i statsobligationer
PFA’s politik for ansvarlige investeringer udøves i henhold til bredt anerkendte internationale konventioner og normer, som er baseret på FN Global Compact’s 10 principper og de FN baserede principper for ansvarlige investeringer PRI.

Investeringer i statsobligationer kan principielt sidestilles med et lån til statsmagten i et land. Det kan give udfordringer i tilfælde, hvor det land, der investeres i, eksempelvist har et lavt udviklet demokrati og en høj grad af korruption. Derfor har PFA retningslinjer, som integrerer de internationale principper og beskriver den proces, der skal foretages omkring de lande, der investeres i.

Læs PFA's retningslinjer for ansvarlig investering i statsobligationer 

Se PFA's proces for landescreening

For at implementere retningslinjerne har PFA udviklet en proces til at screene lande. Screeningen foregår i 3 trin og tager højde for en række indikatorer og landespecifikke oplysninger, der er relevante for vurdering af et land, befolkningens behov samt den øvrige situation i landet. Landescreeningen giver et overskueligt og faktabaseret beslutningsgrundlag for PFA’s RI Board, der træffer beslutning om, hvorvidt lande er investeringsegnede eller ej.

PFA’s landescreening trin for trin
Screeningen baseres på 3 trin med udgangspunkt i alle investeringsmulige lande: Investeringsmulige omfatter ca. 2/3 af alle verdens lande.
Trin 1 - Hurdlekriterier

Landet vurderes via hurdlekriterier i henhold til IMF’s kategorisering af ’Advanced Economy’, og om der foreligger sanktioner imod opkøb af statsgæld i landet. De ikke-kategoriserede lande uden sanktioner går videre til næste trin.

Trin 2 - Country Score Model
Landet vurderes efter Country Score Modellen, som er kriterier baseret på en række internationalt anerkendte indikatorer og indeks, der dækker både menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption. I modellen indgår samtidig relevante internationale finansielle eller handelssanktioner, som Danmark deltager i. Vurderes landets samlede score ikke at være tilfredsstillende, skal landet videreanalyseres.

Trin 3 - Individuel landeanalyse
Landet vurderes på baggrund af en landeanalyse, som er baseret på en række beskrivende indikatorer fra internationale anerkendte kilder, som bl.a. skal bidrage til at afdække landets og befolkningens situation og udvikling på en række områder. Herefter vurderes landet investeringsegnet eller ej.

På alle trin i screeningsprocessen vil aktuelle hændelsesforløb, der endnu ikke er medtaget i de anerkendte kilder, kunne vurderes så vigtige, at PFA vælger enten at ekskluderer landet på baggrund af hændelserne eller at gennemføre yderligere trin i screeningen.

Læs mere om PFA's metode til landescreening

Spørgsmål om Corporate Responsibility?


Kontakt Direktør for Koncernkommunikation & Eksterne Relationer Mikkel Friis-Thomsen på mft@pfa.dk.