Ansvarlige investeringer

Som investor ønsker PFA at tage samfundsansvar og bidrage til at skabe den ønskede økonomiske vækst på et ansvarligt grundlag. Derfor arbejder PFA målrettet med at omsætte internationale anerkendte, sociale, miljø- og ledelsesmæssige faktorer til en integreret del af investeringsprocessen.

Politik og retningslinjer for ansvarlige investeringer

PFA's politik for ansvarlige investeringer danner rammen for vores arbejde med at integrere ansvarlighed i investeringsprocesserne. Politikken og retningslinjerne er baserede på internationale principper og FN konventioner og retningslinjer. Politikken er vedtaget af PFA's bestyrelse og administreres i det daglige af PFA’s Responsible Investment Board (RI Board), porteføljemanagerne og Corporate Responsibility Manageren.

Se PFA's politik for ansvarlige investeringer og aktivt ejerskab

PFA’s Responsible Investment Board (RI Board) overvåger efterlevelsen af politik for ansvarlige investeringer og retningslinjer for området. RI Boardet mødes på månedlig basis og tager derudover stilling til sager løbende, når der måtte være behov for dette.

RI Boardet refererer til koncernledelsen og består af ledelsen fra investeringsområdet og Corporate Responsibility.

Se PFA's kommisorium for RI Board

Implementering af FN’s retningslinjer for menneskerettigheder og erhverv

PFA har i 2017 udarbejdet retningslinjer, en metode og en handlingsplan for, hvordan vi vil implementere den due diligence-proces, der er central for FN’s retningslinjer i investeringsprocessen. Due diligence-begrebet i FN’s retningslinjer er også en del af OECD’s retningslinjer for multinationale selskaber. Retningslinjerne tager afsæt i, at virksomheder og investorer arbejder med at integrere due diligence-processer i deres politikker og ledelsessystemer. Derfor har PFA nu samlet sin tilgang på området, som også omfatter hvorpå PFA vil agere for at adressere og forebygge negative påvirkninger.

Se PFA’s retningslinjer til implementering af FN’s retningslinjer for menneskerettigheder og erhverv i investeringsprocessen

Se PFA’s handlingsplan og metode til implementering af FN’s retningslinjer for menneskerettigheder og erhverv i investeringsprocessen

Læs mere om, hvor politikken for ansvarlige investeringer gælder

Investeringer i tråd med PFA’s politik
PFA’s politik for ansvarlige investeringer gælder for alle investeringer, der besluttes af PFA.

Hvis selskaber, som PFA investerer i, bryder internationale normer, ønsker PFA at påvirke dem til at ændre praksis. Sker dette ikke inden for en rimelig tidshorisont, kan selskabet blive ekskluderet fra PFA’s investeringsunivers. Selskaber, der producerer kontroversielle våben som klyngevåben, anti-personelle landminer og atomvåben, ekskluderes uden dialog.

Når PFA samarbejder med eksterne investeringsfonde, modtager de PFA’s eksklusionsliste, og de har dermed mulighed for at sikre, at investeringerne er i tråd med PFA’s politik for ansvarlige investeringer. PFA lancerede i 2014 egen-forvaltede indeksfonde, så kunderne kan investere i indeksfonde i vished om, at de ikke investerer i selskaber, der producerer klyngevåben, anti-personelle landminer eller atomvåben.

 
PFA's målsætninger for efterlevelse af ansvarlig skattepraksis i investeringsprocessen

Ansvarlig skattepraksis er et vigtigt element i arbejdet med ansvarlige investeringer. Derfor har vi politikker og retningslinjer, for hvordan vi integrerer principper for ansvarlig skat i vores investeringsprocesser.

Læs PFA skattepolitik for PFA-koncernen

Læs retningslinjer for implementering af ansvarlig skattepraksis i investeringsprocessen

Investorsamarbejde om et fælles skattekodeks

PFA har i samarbejde med ATP, PensionDanmark og Industriens Pension udviklet et fælles skattekodeks med principper og anbefalinger for unoterede investeringer.

Læs skattekodekset

Om aktieudlån

PFA/PFA Asset Management deltager ikke i aktieudlån. Som følge deraf deltager vi heller ikke i aktieudlån omkring stemmeafgivelse.

Da PFA ikke er engageret i aktieudlån, har PFA ikke en eksplicit formuleret politik om tilbagekaldelse.

Screening og evaluering af investeringer
PFA’s aktieportefølje screenes og evalueres bl.a. for overholdelse af de internationale konventioner, der er omfattet af FN Global Compacts 10 principper om respekt for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, klima, miljø samt anti-korruption. I de tilfælde hvor det er konstateret, at virksomheden handler i modstrid mod PFA’s normer og retningslinjer, påbegyndes dialog og en reel engagement-procedure for at påvirke en ændring af virksomhedens praksis.

For de virksomheder, hvor der endnu ikke er konstateret normbrud, men der er en formodning herom, opstartes der en evaluering for at afklare, om der foreligger et normbrud.

PFA’s RI Board rapporterer til koncernledelsen og håndterer engagement - og evalueringssagerne samt vurderer, hvornår der er henholdsvis tilstrækkelig fremskridt eller tilbageskridt, og hvilke konsekvenser det har for PFA’s investeringsproces.

Få overblik over processen for ansvarlige investeringer

PFA samarbejder med screenings- og engagement-selskabet GES, der bl.a. screener og er i dialog med selskaber om efterlevelse af de internationale konventioner, der er omfattet af FN Global Compacts 10 principper om respekt for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, klima, miljø samt anti-korruption.

Et vigtigt element i screeningen er den dialog, der er med selskabet for at afdække, om selskabet har brudt de internationale normer eller ej. Konstateres det, at et selskab har begået normbrud, opstartes der en såkaldt engagement-dialog, hvor der opstilles klare mål for, hvilke ændringer selskabet bør foretage for at ændre praksis. Engagement-dialogen baseres på kriterier, der bl.a. har fokus på, hvordan man kan ændre systemer og adfærd, så sandsynligheden for at et normbrud forekommer igen, bliver reduceret. Først når det konstateres, at praksis er ændret, og det er verificeret af tredjepart, kan sagen med selskabet afsluttes.

PFA modtager løbende screeningsresultater i form af en fokusliste og en evalueringsliste. PFA vurderer fremdriften i sagerne og har også selv dialog med en række af selskaberne. Det er PFA’s Responsible Investment Board, der beslutter, om PFA fortsat har tillid til, at et selskab på fokuslisten er i en positiv udvikling, eller om man ønsker at frasælge selskabet.

Aktivt ejerskab

Det er PFA’s mål at være en aktiv ejer, der monitorerer og løbende er i kontakt med en lang række af de selskaber, vi investerer i. Vi ønsker at påvirke selskaberne i retning af en ansvarlig værdiskabelse og dermed sikrer højest muligt langsigtet investeringsafkast. Derfor går PFA også i en formaliseret aktiv ejerskabsdialog med de selskaber, som ikke efterlever vores politik for ansvarlige investeringer.

Transparens om aktivt ejerskab
For PFA er det vigtigt, at vores kunder og andre interesserede kan følge med i fremdriften af vores aktive ejerskabsdialog. Selvom der kan være forretningsmæssige forhold, der holdes fortrolige, ønsker vi at bidrage til en øget åbenhed om vores arbejde med aktivt ejerskab.

Nordic Engagement Cooperation
PFA er en del af investorsamarbejdet Nordic Engagement Cooperation (NEC), som udover PFA består af Folksam fra Sverige, Ilmarinen fra Finland og KLP fra Norge. Formålet med NEC er at samarbejde om en fælles aktiv ejerskabsdialog med selskaber, hvor alle fire er investorer. Dialogen prioriteres i forhold til selskaber, hvor der er defineret risici i forhold til miljømæssige, sociale eller ledelsesmæssige udfordringer. Dialogen med selskaberne sker i samarbejde med engagement- og analyseselskabet Sustainalytics, og der produceres en årlig rapport, der gennemgår årets aktiviteter og samtidig beskriver, hvordan dialogen relaterer sig til FN’s verdensmål.

Læs Nordic Engagement Cooperation-rapporten for 2019

Læs mere om aktivt ejerskab

Det er PFA’s målsætning at være en aktiv ejer og ansvarlig investor. Det betyder, at vi regelmæssigt er i kontakt med ledelsen i en række af de selskaber, der investeres i for at sikre et højest muligt langsigtet afkast. I dialogen med ledelsen er der en række elementer, PFA lægger bl.a. vægt på, at der er

- en hensigtsmæssig arbejdsfordeling mellem bestyrelse og direktion, hvor bestyrelsen deltager aktivt i udarbejdelse af selskabets strategiplan, samt at der arbejdes for at sikre shareholder value.
- et højt informationsniveau i regnskaber, ligestilling af investorer i relation til information fra direktion og bestyrelse samt god forståelse for aktionærenes forventninger og krav.
- en åben ejerskabsstruktur samt ligebehandling af minoritetsaktionærer.

PFA’s politik for ansvarlige investeringer
PFA lægger vægt på, at selskaberne, der investeres i, handler ansvarligt og overholder internationale, anerkendte normer og retningslinjer. PFA screener via en ekstern leverandør de selskaber, der investeres i, og med udgangspunkt i resultaterne opstartes der dialog med de selskaber, som bryder PFA's normer. Dette sker i samarbejde med screenings- og engagementselskabet, GES.

PFA’s arbejde med aktivt ejerskab udføres oftest i en fortrolig dialog og proces med det pågældende selskab. Det er vores erfaring, at man derigennem opnår de bedste resultater med at få selskaber til at ændre praksis på enkelte områder. I situationer, hvor det er relevant, samarbejder PFA med GES eller andre investorer. Dette er typisk vedrørende investering i internationale selskaber, hvor effekten af at flere investorer går sammen for at påvirke et selskab, har en større betydning.

Fremdrift af dialog med udvalgte selskaber
PFA har i 2015 sat som mål at formidle om fremdriften i arbejdet med aktivt ejerskab uden at kompromittere den fortrolighed, der er brug for i dialogen med selskaberne. Derfor opdateres siden løbende.

Processen for dialog med selskaber
PFA ønsker ikke at bidrage til konventionsstridige eller ulovlige aktiviteter. PFA prioriterer som ansvarlig investor at have en dialog med selskaberne for at arbejde på, at selskabet ændrer adfærd. Under dialogforløbet med selskaberne er det PFA’s Responsible Investment Board, der løbende vurderer, om der fortsat er tillid til selskabet, eller om selskabet skal frasælges og ekskluderes.

Danske Bank
Informationerne i bankens interne udredningsrapport offentliggjort den 19. september 2018 viser, at omfanget af deres aktiviteter var væsentligt større og stikker dybere end forventet.

Det er stærkt kritisabelt og utilfredsstillende, at der i perioden 2007-2015 ikke har været tilstrækkelige interne processer eller kontrol med aktiviteterne, der har ført til hvidvask. Banken står tydeligvis overfor en langt større opgave end først antaget i at genoprette tilliden.

Som en aktiv ejer har PFA siden marts 2017 været i dialog med Danske Bank angående ulovlige transaktioner foretaget i bankens østeuropæiske filialer. Som sagen har udviklet sig, har PFA løbende spurgt ind til Danske Banks arbejde med at gennemgå tidligere risikofyldte transaktioner og ressourceallokeringen til deres anti-money laundering processer. PFA har en klar forventning om, at banken forsat er transparent om sine indsatser.

PFA anerkender at banken har været igennem en transformation, vi vil gerne forsat være med til at rykke Danske Bank i den rigtige retning. Derfor har PFA støttet op om, at der kommer en oprydning i bestyrelsen i Danske Bank med henblik på, at banken kan få etableret et nyt hold, som kan skabe fokus på forretningen og på de vigtige relationer til investorer, kunder og samfundet.

I forbindelse med afskedigelse af flere ledende ansatte i juni 2019, har PFA været i dialog med et medlem af Danske Banks direktion. PFA har bedt om, at banken forsat prioriterer transparens i sin afdækning af hvidvask aktiviteterne i Estland, og at den nuværende ledelse forsat vil gennemgå tidligere tiders beslutninger for at genskabe tilliden til banken.

PFA vil fremadrettet forsat være i dialog med Danske Bank.

Syngenta
I december 2014 blev PFA præsenteret for en rapport og en film om stærkt kritisable forhold i leverandørkæden hos selskabet Syngenta. PFA fik udarbejdet en analyse om selskabets praksis af GES, og PFA startede selv en dialog med selskabet. PFA har afventet Fair Labor Association’s (FLA) undersøgelse om Syngentas leverandørkæde (Procurement price and credit practices in Syngenta hybrid seeds supply chain, India), som blev offentliggjort i juli 2015. I 2016 fulgte PFA op med selskabet omkring deres arbejde på området. PFA har konstateret, at Syngenta efter anbefalinger fra blandt andet en multi stakeholder-konsultation har igangsat to pilotprojekter i Indien med fokus på at sikre betaling af mindsteløn til arbejderne i selskabets leverandørkæde. Projekterne løber frem til efteråret 2017, og PFA vil afvente resultaterne fra pilotprojekterne. Syngenta er sidenhen blevet købt af ChemChina, og PFA har ikke længere beholdninger i selskabet. Derfor er dialogen lukket ned.

Volkswagen
PFA følger udviklingen hos selskabet herunder de initiativer, selskabet tager for at ændre praksis og sikre, at Volkswagens produkter lever op til de internationale såvel som lokale miljøstandarder. PFA deltager i gruppesøgsmål mod selskabet, hvilket har resulteret i, at selskabet har afvist at afholde investorrelaterede møder med PFA. PFA arbejder på at få etableret en direkte dialog med Volkswagen. PFA har sammen med 10 andre investorer rettet henvendelse til selskabet for at opfordre til dialog. Formålet er at adresse den manglende transparens. Sker dette ikke, vil PFA’s RI Board genoverveje situationen.

Ryanair
PFA’s screenings- og engagement-selskab, GES, har på vegne af PFA og andre investorer været i dialog med Ryanair for at få afklaret spørgsmål om selskabets praksis overfor medarbejderne i forhold til de rettigheder, der er en del af ILO-konventionerne. De kan ikke konstatere klare brud på de internationale konventioner vedrørende arbejdsmarkedsforhold.

PFA har med bekymring fulgt Ryanairs tilgang til at drive deres forretning, herunder arbejdsforholdene for deres ansatte og senest sagen ved Arbejdsretten i Danmark. Sagen viser selskabets manglende interesse i at tilpasse sig lokale forhold og den risiko, der er forbundet hermed. PFA’s RI Board har på den baggrund vurderet, at PFA ikke ønsker at investere i selskabet.

Cement Roadstone Holding (CRH)

PFA har siden 2014 været i dialog med selskabet for at afklare en række forhold omkring selskabets tilknytning til et israelsk selskab og dermed mulige involvering i konventionsstridige aktiviteter på den besatte Vestbred. I januar 2016 har selskabet offentliggjort og bekræftet, at det har frasolgt sin andel af det israelske selskab. Dermed er tilknytningen ophørt og PFA’s RI Board har besluttet at afslutte dialogen.

Rio Tinto
PFA har siden 2016 været i dialog med selskabet for at afklare, hvordan dets mineaktiviteter i Indonesien påvirker miljøet. Baggrunden for dialogen har været selskabets brug af ”riverine tailings disposal”. Selskabet har bekræftet, at de arbejder aktivt med at måle sin påvirkning af de lokale miljøforhold, og at det har etableret områder for at stimulere naturgenopretning. PFA’s rådgiver har bekræftet, at data fra Indonesien viser, at selskabets praksis er ’best practice’, og at alternative metoder til bortskaffelse af spildevand ikke ville være bedre. PFA har på den baggrund afsluttet dialogen med selskabet om dets miljøpåvirkning i Indonesien.
 
Freeport-McMoRan
PFA har siden 2016 været i dialog med selskabet for at afklare, hvordan dets mineaktiviteter i Indonesien påvirker miljøet. Baggrunden for dialogen har været selskabets brug af ”riverine tailings disposal”. Selskabet har bekræftet, at de arbejder aktivt med at måle sin påvirkning af de lokale miljøforhold, og at det har etableret områder for at stimulere naturgenopretning. PFA’s rådgiver har bekræftet, at data fra Indonesien viser, at selskabets praksis er ’best practice’, og at alternative metoder til bortskaffelse af spildevand ikke ville være bedre. PFA har på den baggrund afsluttet dialogen med selskabet om dets miljøpåvirkning i Indonesien.

Mærsk
PFA har været i dialog med Mærsk om deres politik for ophugning af skibe og deres arbejde med Shree Ram værftet i Indien. Dialogen har fokuseret på arbejdet med at opgradere faciliteterne i Indien, med henblik på at sikre, at skibene bliver ophugget på en ikke-miljøskadeligmåde, bl.a. hvordan delene fra skibene ikke kommer i kontakt med tidevandszonen (intertidal zone). Dialogen har også omhandlet den standard, der benyttes, når Mærsk får ophugget deres skibe uden for EU. Vi vil fortsætte vores dialog med Mærsk med fokus på, at de lever op til gældende miljølovgivning, brugen af ekstern verifikation, Hong Kong-konventionen og EU's liste af godkendte værfter til skibsophugning.

Nestlé
PFA har været i dialog med selskabet for at diskutere deres bæredygtighedsprogram, herunder håndtering af børnearbejde i deres supply chain. PFA har besøgt Nestlé i Elfenbenskysten hvor de bl.a. har indført et ’Child Labour Monitoring and Remediation System’ (CLMRS), som skal identificere børnearbejde og finde løsninger på problemet. PFA vil løbende være i dialog med Nestlé for følge op på deres fremgang og diskutere omfanget af deres bæredygtighedsprogrammer.

GlencoreXstrata
PFA har været i dialog med selskabet om miljøpåvirkningen fra deres mine i Mount Isa, Australien. PFA og selskabet har diskuteret deres fremdrift med at nedbringe luftforureningen og deres arbejde for at mindske påvirkning af vandkvaliteten omkring minen. PFA har også været i dialogen om selskabets menneskerettigheds due diligence i Vestsahara. I slutningen af 2017 bekræftede selskabet, at de ikke længere havde aktiviteter i Vestsahara og at selskabets menneskerettighedspolitik nu omfatter aktiviteter i konfliktfyldte områder. PFA har i 2018 frasolgt størstedelen af sin investering i Glencore. Efter salget vil PFA ikke længere prioritere den direkte dialog med selskabet, men i stedet vil den aktive ejerskabs dialog varetages af screenings- og engagementselskabet GES, og PFA vil derigennem følge selskabets fremdrift.

Chevron
PFA har fulgt op på selskabets seneste generalforsamling, hvor PFA støttede en resolution om vigtigheden af at selskabet rapporterer om sin indsats i forhold til strategisk tilpasning af aktiviteter mod klimaforandringerne fremadrettet og frem til 2035.

ExxonMobil

PFA har fulgt op på selskabets seneste generalforsamling, hvor PFA støttede en resolution om vigtigheden af at selskabet rapporterer om sin indsats i forhold til strategisk tilpasning af aktiviteter mod klimaforandringerne fremadrettet og frem til 2040.

Expedia
PFA har rettet henvendelse til selskabet for at få deres vurdering af anklagerne om brud på menneskerettighederne, som fremgår af Danwatch-rapporten ’Forretning på forbudt land’ fra 2017. Det er endnu ikke lykkedes at etablere en dialog med selskabet. PFA undersøger stadig muligheden for dette.

Samsung Electronics

PFA’s eksterne forvalter, der har  investeret i selskabet har været i kontakt med selskabets ledelse for at adressere den manglende transparens og anklagerne om korruption. Samsung Electronics har igangsat tiltag for at forbedre deres governance, og PFA vil sammen med den eksterne forvalter følge sagen.

Sun Hung Kai Properties
PFA’s eksterne forvalter, der har investeret i selskabet, har rettet henvendelse til selskabet, for at adressere potentielle krænkelser af menneskerettighederne, som følge af deres sikkerhedskontrakter på Nauru og Papua Ny Guinea. Selskabet har informeret, at de ikke planlægger at forlænge deres kontrakter. PFA vil sammen med den eksterne forvalter følge sagen og udviklingen.

Nordea Bank

PFA har været i dialog med selskabet angående sagen om hvidvaskning af penge. Nordea Bank har igangsat en intern undersøgelse af transaktionerne, som er op til 5 år gamle. I mellemtiden er der blevet introduceret nye foranstaltninger, som skal sikre, at lignende hændelser ikke finder sted igen. PFA vurderer, at selskabet har truffet tilstrækkelige foranstaltninger for at efterleve reglerne for hvidvaskning fremadrettet.

Wal-Mart
PFA har i samarbejde med 11 andre investorer rettet henvendelse til selskabet for at starte en dialog om arbejdstagerrettigheder og bæredygtighed. Wal-Mart forbliver på trods af dialogen stadig på PFA’s eksklusionsliste.

Wal-Mart de Mexico
PFA har ekskluderet Wal-Mart Stores Inc, men ikke selskabet Wal-mart de Mexico (Walmex), som blandt andet driver Walmart butikker i Mexico og central Amerika. PFA har været i dialog med sin rådgiver på området, der bekræfter, at Walmex tillader sine ansatte at være medlem af en fagforening. Dermed fortager Walmex ikke den overtrædelse af PFA’s retningslinjer, der har ført til eksklusionen af Wal-Mart Stores Inc.   

Enbridge Inc.
PFA har i samarbejde med andre investorer været i dialog med Enbridge om selskabets mulighed for at gøre sin indflydelse gældende i forbindelse med dets investering i Dakota Access Pipeline Projektet (DAPL). Dialogen med Enbridge har været fokuseret på, hvordan selskabet vil forbedre sine politikker og retningslinjer særligt med fokus på FN’s special rapporteurs vurdering af DAPL’s negative indvirkninger på oprindelige folks rettigheder. Enbridge har givet udtryk for, at selskabet arbejder med at gøre sin indflydelse gældende og opdaterer sine politikker, så de stemmer overens med internationale standarder på området. PFA vil i løbet af 2018 fortsat være i dialog med Enbridge, som den primære stakeholder i relation til DAPL og følge selskabets arbejde med at opfordre til dialog i DAPL-konsortiet.

Adani
PFA's eksterne forvalter har været i dialog med Adani Ports and Special Economic Zone’s (Adani) ledelse for at adressere en potentiel miljøskade i Australien og selskabets generelle tilgang til bæredygtighed. Adani har informeret PFA om, at de ikke har gjort brug af deres tilladelse fra de australske myndigheder til at dumpe jord i nærheden af Great Barrier Reef, men Adani har i stedet valgt at skille sig af med jorden på land. Adani har historisk set haft en stor omsætning fra kul, selskabet har nu sat et mål om at reducere omsætningen fra kul fra 50 pct. til 20 pct. PFA's forvalter på området vil forsat være i dialog med selskabet.

Energy Transfer Equity og datterselskabet Energy Transfer Partners
PFA har søgt at etablere dialog med Energy Transfer Equity, der er moderselskab for Energy Transfer Partners, der opfører og driver Dakota Access Pipeline. Dette er sket for at sætte fokus på Dakota Access Pipeline’s negative indvirkninger på de oprindelige folks rettigheder i området, hvor olieledningen opføres. Det er ikke lykkedes PFA eller PFA’s screenings- og engagementsselskab, at etablere dialog med Energy Transfer Equity.

PFA bakker op om FN’s special rapporteurs vurdering af sagen omkring Dakota Access Pipeline, og aktiviteterne strider imod PFA’s politik for ansvarlige investeringer. Da selskabet ikke ønsker dialog, har PFA frasolgt sine beholdninger og ekskluderet Energy Transfer Equity og datterselskabet Energy Transfer Partners.

JBS SA
PFA er i samarbejde med 30 internationale investorer om at opfordre det brasilianske selskab JBS SA til at foretage en række ændringer. Gruppen af investorer opfordrer selskabet til at: Adressere problemer med bestikkelse i Brasilien, sikre at arbejdstagerrettigheder bliver overholdt i leverandørkæden, og at aflønningsstrukturen fremover inkluderer ESG-vurderinger af ledelsens løn. PFA deltog i et møde med selskabet, hvor dets nye compliance proces blev præsenteret. Den nye compliance proces omfatter implementering af en whistleblowerordning, og der bliver benyttet eksterne konsulenter for at sikre implementeringen. PFA vil fortsat have fokus på selskabet og dets implementering af compliance processerne.

Chevron Corp
PFA er opmærksom på de miljørisici, Chevron har overtaget i Ecuador i forbindelse med selskabets opkøb af Texaco i 2001. Texaco blev i 1995 dømt til at betalte for udbedring af miljøskade i Ecuador. Efter at have betalt, blev Texacos aktiviteter og forpligtelser i Ecuador overtaget af deres joint venture partner, Petroecuador. I 2013 blev Chevron dømt til at betale erstatning på baggrund af Texacos aktiviteter, et søgsmål, der senere blev afvist i USA i 2014 og 2016, på baggrund af korruption og bestikkelse under retssagen i Ecuador. På baggrund af dommen i USA, vælger PFA at ikke indgå i dialog med Chevron om Texacos tidligere aktiviteter i Ecuador, med mindre nye informationer giver anledning til dette.

Phillips 66
PFA har i samarbejde med andre investorer henvendt sig til Phillips 66 i forbindelse med selskabets investering i Dakota Access Pipeline Projektet (DAPL). Phillips 66 har indvilliget i en dialog, og PFA’s fokus er på, hvordan selskabet vil forbedre sine politikker og sin adfærd særligt med fokus på FN’s special rapporteurs vurdering af DAPL’s negative indvirkninger på oprindelige folks rettigheder. PFA vil i løbet af 2018 fokusere på dialogen med Phillips 66.

Macquarie
Det kom frem i oktober og november 2018, at Macquarie har deltaget i snyd med udbetaling af udbytteskat. Dette er naturligvis helt uacceptabelt - og noget vi i PFA tager den stærkeste afstand fra.

PFA er medejer af TDC sammen med Macquarie, og derfor har vi, siden vi blev bekendt med forholdene, haft en kritisk dialog med ledelsen i Macquarie og herunder krævet en redegørelse for deres involvering, samt afklaring af, hvilke strukturelle, processuelle, kulturelle og ledelsesmæssige ændringer banken har foretaget for at sikre, at sådan en adfærd ikke kan gentage sig.

Hvad angår investeringen i TDC, har vi som ejer en forpligtigelse overfor alle vores kunder i PFA, medarbejderne i TDC og det danske samfund generelt om at værne om investeringen. Vi har ved købsaftalens indgåelse lavet en bindende aftale i konsortiet, der står bag købet af TDC, om, at alle skattebetalinger foregår i tråd med danske skatteregler. Det har fra starten været helt afgørende for PFA at sikre, at ingen af investorerne i TDC har mulighed for at trække skattefrie udbytter ud uden de danske myndigheders godkendelse.

PFA fortsætter den kritiske dialog med Macquarie om udbytteskatte-sagen, og har besluttet ikke at indgå i nye samarbejder med Macquarie, før vi er kommet til bunds i de præcise fakta i sagen, og udfaldet af dette vil bl.a. blive afgørende for, om vi kommer til at lave nye forretninger med dem fremadrettet.

Aktivt ejerskab og anvendelse af stemmeretten på udenlandske selskabers generalforsamlinger
Som led i at være en aktiv ejer, vurderer PFA muligheden for at stemme på generalforsamlingen hos de selskaber, hvor der er fremsat forslag, der fremmer de emner, PFA er i dialog med selskabet om at forbedre. PFA vurderer dagsordner for generalforsamlinger hos de selskaber, der er på PFA’s fokusliste. Det er PFA’s RI Board, der beslutter om PFA afgiver sin stemme. I 2017 vil PFA arbejde med at formidle fremdriften af dette arbejde på en mere gennemsigtig måde og nedenfor beskrive eksempler på de emner, PFA har støttet ved en given afstemning:

Læs retningslinjer for stemmeafgivelse på selskabers generalforsamling

Chevron

PFA har valgt at støtte forslag om, at selskabet bør publicere en rapport om deres lobbyaktiviteter, at formanden for bestyrelsen bør være uafhængig, samt at det bør være muligt for aktionærer med mere end 10 pct. af aktierne at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling. PFA har valgt ikke at støtte et forslag, om at selskabet bør udarbejde en rapport om deres skifte til en ”lav-CO2 økonomi”, rationalet bag dette er, at selskabet allerede har taget skridt i den retning ved at publicere deres ’Managing Climate Change Risk’ rapport, som allerede berører emnet og signalerer, at der er sket et skift i holdningen siden generalforsamlingen i 2016.

ExxonMobil
PFA har på generalforsamlingen valgt at støtte forslag om, at selskabet bør publicere en rapport over deres lobbyaktiviteter, at formanden for bestyrelsen bør være uafhængig, at der bliver publiceret en analyse af Exxons rolle i et 2 graders scenarie samt, at der bliver offentliggjort en rapport om udslip af metangas.

Glencore

Støttede at selskabet har fokus på fra 2017 at rapportere om strategisk tilpasning vedrørende selskabets indsats mod klimaforandringerne frem til 2035 og derefter.

 

Eksklusionsliste

PFA vurderer sin eksklusionsliste mindst en gang hvert halve år. Selskaber, der systematisk og regelmæssigt overtræder PFA’s standarder og ikke responderer på dialog, ekskluderes fra PFA’s investeringsunivers. Hvis et selskab kan påvise, at det har forbedret sine rutiner, kan PFA’s RI Board beslutte, at selskabet tages af eksklusionslisten. Derudover er selskaber, der bidrager til produktionen af kontroversielle våben som klyngevåben, anti-personelle landminer og atomvåben systematisk ekskluderet fra PFA’s investeringsunivers.Se eksklusionslisten

PFA opretholder en eksklusionsliste over selskaber og lande, som ikke handler i overensstemmelse med vores retningslinjer for ansvarlige investeringer. Det betyder, at selskaber, der bryder PFA’s retningslinjer og ikke responderer på dialog om at ændre eller oprette de normbrydende handlinger, ekskluderes. Samtidig ekskluderes de selskaber, der producerer bestemte typer kontroversielle våben og konventionsstridige våben. Derudover ekskluderes de lande, der enten har internationale handelssanktioner mod sig, eller som PFA’s RI Board har analyseret og vurderet at være ikke-investeringsegnet.

Eksklusion genovervejes, når det kan påvises, at de forhold, der er årsag til eksklusion er ophørt, og at det pågældende selskab eller land har forbedret sine rutiner.

Systematisk eksklusion af selskaber
PFA ønsker ikke at investere i selskaber, der producerer kontroversielle våben som klyngevåben, anti-personelle landminer og atomvåben. Over for denne selskabstype fører vi en ikke-involveringsstrategi, og vi ekskluderer dem systematisk fra alle investeringsaktiviteter. PFA ekskluderer selskaber, som er i konflikt med følgende traktater og konventioner:

- FN-konventionen for visse konventionelle våben (CCW herunder protokoller I-V)
- FN-konventionen mod biologiske våben (BWC)
- FN-konventionen mod kemiske våben (CWC)
- FN-konventionen mod anti-personelle landminer (Ottawa-konventionen)
- FN-konventionen mod klyngevåben (Oslo-konventionen)

Seneste eksklusioner
State Oil Co. of the Azerbaijan Republic og Petroleos de Venezuela SA er begge blevet fjernet fra PFA’s investeringsunivers. I samme ombæring er Raytheon Co. blevet fjernet, da selskabet er blevet opkøbt af Raytheon Technologies Corp, som er ekskluderet på grund af involvering i produktion af atomvåben.

Seneste ophævelse af eksklusion
Incitec Pivot er, ifølge vores eksterne dataleverandør - Sustainalytics, ikke længere involveret i import af fosfat fra Vestsahara. PFA har derfor ophævet eksklusionen.

Samlet overblik over eksklusion

Selskab Land Industri Årsag til eksklusion
Menneskerettigheder
Elbit Systems Israel Elektronik Brud på grundlæggende menneskerettigheder, hvilket bl.a. strider imod FN Global Compact princip 1 og 2
Energy Transfer Equity  USA  Energi  Brud på grundlæggende menneskerettigheder, hvilket bl.a. strider imod FN Global Compact princip 1 og 2 
Energy Transfer Partners  USA  Energi  Brud på grundlæggende menneskerettigheder, hvilket bl.a. strider imod FN Global Compact princip 1 og 2 
HeidelbergCement Tyskland Materialer Brud på grundlæggende menneskerettigheder, hvilket bl.a. strider imod FN Global Compact Princip 1 og 2
Petroleos de Venezuela SA Venezuela Energi Brud på grundlæggende menneskerettigheder, hvilket bl.a. strider imod FN Global Compact Princip 1 og 2
State Oil Co. Of the Azerbaijan Republic Azerbaijan Energi Brud på grundlæggende menneskerettigheder, hvilket bl.a. strider imod FN Global Compact Princip 1 og 2
Arbejdstagerrettigheder
Wal Mart USA Detailhandel Brud på grundlæggende arbejdstagerrettigheder, hvilket bl.a. strider imod FN Global Compact princip 3 og 4
Klima og miljø
Canadian Natural Resources Ltd. Canada Energi Er primært involveret i tjæresandsaktiviteter, der forurener i en særlig grad
Cenovus Energy Inc.  Canada  Energi Er primært involveret i tjæresandsaktiviteter, der forurener i en særlig grad
Husky Energy Inc.  Canada Energi Er primært involveret i tjæresandsaktiviteter, der forurener i en særlig grad
Imperial Oil Ltd Canada Energi Er primært involveret i tjæresandsaktiviteter, der forurener i en særlig grad
MEG Energy Corp Canada Energi Er primært involveret i tjæresandsaktiviteter, der forurener i en særlig grad
Suncor Energy Inc. Canada Energi Er primært involveret i tjæresandsaktiviteter, der forurener i en særlig grad
Klyngevåben, anti-personelle landminer og atomvåben
AECOM Technology Corp. USA  Forsvar Involveret i produktion af atomvåben
Aerojet Rocketdyne Holdings USA Forsvar Involveret i produktion af atomvåben og klyngevåben
Airbus Group Frankrig Forsvar Involveret i produktion af atomvåben
Anhui GreatWall Military Industry Co., Ltd.  Kina  Forsvar  Involveret i produktion af klyngevåben 
Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi  Tyrkiet  Forsvar Involveret i produktion af klyngevåben
Babcock International Group PLC  Storbritannien  Forsvar  Involveret i produktion af atomvåben 
BAE Systems plc. Storbritannien Forsvar Involveret i produktion af atomvåben
Bharat Electronics  Indien Forsvar  Involveret i produktion af atomvåben 
Boeing Co. USA Forsvar Involveret i produktion af atomvåben
BWX Technologies, Inc.  USA  Forsvar Involveret i produktion af atomvåben 
China Shipbuilding Industry Company Limited  Kina  Forsvar  Involveret i produktion af atomvåben 
Constructions Industrielles de la Mediterranee Societe Anonyme  Frankrig  Forsvar  Involveret i produktion af atomvåben 
Dassault Aviation S.A.  Frankrig  Forsvar  Involveret i produktion af atomvåben 
Ducommun Inc  USA  Forsvar  Involveret i produktion af atomvåben 
Elbit Systems Ltd.  Israel  Forsvar  Involveret i produktion af kontroversielle våben 
Flour Corp.  USA  Forsvar  Involveret i produktion af atomvåben  
General Dynamics  USA  Forsvar  Involveret i produktion af atomvåben og klyngevåben 
Hanwha Corp  Sydkorea  Forsvar  Involveret i produktion af  klyngevåben  
Honeywell International Inc.  USA  Forsvar  Involveret i produktion af atomvåben 
Huntington Ingalls Industries  USA  Forsvar  Involveret i produktion af atomvåben  
Jacobs Engineering  Storbritannien  Forsvar  Involveret i produktion af atomvåben 
Larsen & Toubro  Indien  Forsvar  Involveret i produktion af atomvåben 
Leonardo SPA Italien Forsvar Involveret i produktion af atomvåben
LIG Nex1 Co Ltd  Sydkorea  Forsvar  Involveret i produktion af klyngevåben 
Lockheed Martin USA Forsvar Involveret i produktion af atomvåben og klyngevåben
Northrop Grumman Corp USA  Forsvar Involveret i produktion af atomvåben
Poongsan Corp Sydkorea Forsvar Involveret i produktion af klyngevåben
Poongsan Holdings Corp Sydkorea Forsvar  Involveret i produktion af klyngevåben
Raytheon Technologies Corp USA Forsvar Involveret i produktion af atomvåben
S&T Dynamics Co. Ltd.  Sydkorea  Forsvar  Involveret i produktionen af antipersonelle miner 
S&T Holdings Co. Ltd.   Sydkorea   Forsvar   Involveret i produktionen af antipersonelle miner 
Safran Group Frankrig  Forsvar Involveret i produktion af atomvåben
Serco Group Storbritannien Forsvar  Involveret i produktion af atomvåben 
Textron USA USA Forsvar Involveret i produktion af klyngevåben
Thales  Frankrig  Forsvar  Involveret i produktion af atomvåben 
The Tata Power Company Limited  Indien  Forsvar  Involveret i produktion af atomvåben 
Walchandnagar Industries Ltd.  Indien  Forsvar  Involveret i produktion af atomvåben 
Ekskluderede lande
PFA’s investeringsunivers omfatter ikke alle verdens lande, men derimod ca. 2/3. Der er en række lande som eksempelvis Nordkorea, Syrien og Iran, der ikke er investeringsmulige lande samt en lang række lande, som ikke har obligationer, eller hvor der ikke er marked for dem.

Lande på PFA’s eksklusionsliste er alene de investeringsmulige lande, PFA har analyseret, og som PFA’s RI Board har vurderet til ikke at være investeringsegnede.

  • Hviderusland
  • Republikken Congo
  • Rwanda
Retningslinjer for ansvarlige investeringer i statsobligationer
PFA har retningslinjer og en proces for vurderinger af de lande, der investeres i. Retningslinjerne er baseret på de samme internationale anerkendte normer og standarder som PFA's politik for ansvarlige investeringer. Retningslinjerne og processen bidrager til at sikre en løbende screening og vurdering af bl.a. menneskerettigheder i landene samt graden af demokrati og korruption.

Se PFA's retningslinjer for ansvarlig investering i statsobligationer

Ansvarlig investering i statsobligationer
PFA’s politik for ansvarlige investeringer udøves i henhold til bredt anerkendte internationale konventioner og normer, som er baseret på FN Global Compact’s 10 principper og de FN baserede principper for ansvarlige investeringer PRI.

Investeringer i statsobligationer kan principielt sidestilles med et lån til statsmagten i et land. Det kan give udfordringer i tilfælde, hvor det land, der investeres i, eksempelvist har et lavt udviklet demokrati og en høj grad af korruption. Derfor har PFA retningslinjer, som integrerer de internationale principper og beskriver den proces, der skal foretages omkring de lande, der investeres i.

Læs PFA's retningslinjer for ansvarlig investering i statsobligationer 

Se PFA's proces for landescreening

For at implementere retningslinjerne har PFA udviklet en proces til at screene lande. Screeningen foregår i 3 trin og tager højde for en række indikatorer og landespecifikke oplysninger, der er relevante for vurdering af et land, befolkningens behov samt den øvrige situation i landet. Landescreeningen giver et overskueligt og faktabaseret beslutningsgrundlag for PFA’s RI Board, der træffer beslutning om, hvorvidt lande er investeringsegnede eller ej.

PFA’s landescreening trin for trin
Screeningen baseres på 3 trin med udgangspunkt i alle investeringsmulige lande: Investeringsmulige omfatter ca. 2/3 af alle verdens lande.
Trin 1 - Hurdlekriterier

Landet vurderes via hurdlekriterier i henhold til IMF’s kategorisering af ’Advanced Economy’, og om der foreligger sanktioner imod opkøb af statsgæld i landet. De ikke-kategoriserede lande uden sanktioner går videre til næste trin.

Trin 2 - Country Score Model
Landet vurderes efter Country Score Modellen, som er kriterier baseret på en række internationalt anerkendte indikatorer og indeks, der dækker både menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption. I modellen indgår samtidig relevante internationale finansielle eller handelssanktioner, som Danmark deltager i. Vurderes landets samlede score ikke at være tilfredsstillende, skal landet videreanalyseres.

Trin 3 - Individuel landeanalyse
Landet vurderes på baggrund af en landeanalyse, som er baseret på en række beskrivende indikatorer fra internationale anerkendte kilder, som bl.a. skal bidrage til at afdække landets og befolkningens situation og udvikling på en række områder. Herefter vurderes landet investeringsegnet eller ej.

På alle trin i screeningsprocessen vil aktuelle hændelsesforløb, der endnu ikke er medtaget i de anerkendte kilder, kunne vurderes så vigtige, at PFA vælger enten at ekskluderer landet på baggrund af hændelserne eller at gennemføre yderligere trin i screeningen.

Læs mere om PFA's metode til landescreening

Spørgsmål om Corporate Responsibility?


Kontakt Direktør for Koncernkommunikation & Eksterne Relationer Mikkel Friis-Thomsen på mft@pfa.dk.