Aktivt ejerskab

Det er PFA’s mål at være en aktiv ejer, der monitorerer og løbende er i kontakt med en lang række af de selskaber, vi investerer i. Vi ønsker at påvirke selskaberne i retning af en ansvarlig værdiskabelse og dermed sikrer højest muligt langsigtet investeringsafkast. Derfor går PFA også i en formaliseret aktiv ejerskabsdialog med de selskaber, som ikke efterlever vores politik for ansvarlige investeringer.

Fremdrift af dialog med udvalgte selskaber

PFA har sat som mål at formidle om fremdriften i arbejdet med aktivt ejerskab uden at kompromittere den fortrolighed, der er brug for i dialogen med selskaberne. Derfor opdateres siden løbende. 
       

Processen for dialog med selskaber

PFA ønsker ikke at bidrage til konventionsstridige eller ulovlige aktiviteter. PFA prioriterer som ansvarlig investor at have en dialog med selskaberne for at arbejde på, at selskabet ændrer adfærd. Under dialogforløbet med selskaberne er det PFA’s Responsible Investment Board, der løbende vurderer, om der fortsat er tillid til selskabet, eller om selskabet skal frasælges og ekskluderes. Nedenunder kan du se en oversigt over de selskaber, som PFA har indgået dialog med.

Oversigt over selskaber PFA har indgået dialog med

Igangværende dialoger
   

Hangzhou Hikvision Digital Technology PFA indgik dialog i februar 2020
Status: Igangværende

         
Årsag til dialog
PFA er i samarbejde med vores eksterne rådgiver Sustainalytics gået i dialog med Hangzhou Hikvision Digital Technology på baggrund af anklager om brud på menneskerettighederne i forbindelse med salg af overvågningsudstyr.

Indhold i dialog
Formålet med dialogen er, at Hikvision skal sikre, at deres overvågningsværktøjer ikke anvendes til formål, som bryder med menneskerettighederne. Vi ønsker, at selskabet implementerer et robust due diligence program, der bringer selskabets politikker og procedurer på linje med de internationale menneskerettighedsstandarder. Selskabet skal endvidere fokusere på at kunne levere indsigtsfuld og gennemsigtig rapportering af ledelsens håndtering af menneskerettighedsproblemstillinger, der relaterer sig til selskabets produkter og services.

Historik for dialogen og PFA’s vurderinger
- Februar 2020: Vores eksterne rådgiver tager kontakt for at starte en dialog om Hikvisions håndtering og risici vedrørende menneskerettigheder. Selskabet anerkender de fremlagte udfordringer og uddyber problemstillingerne.
- August 2020: PFA har statusmøde med Sustainalytics om Hikvision, fremskridt og vurdering af dialogen. Hikvision har haft et eksternt advokatselskab til at lave en rapport over Hikvisions rolle i projekter i Xinjiang-regionen, og Hikvision skal vurdere implementering af rapportens anbefalinger. Hikvision meddeler at have opnået større forståelse af risikoen for at deres produkter og services anvendes på en måde som bryder med menneskerettigheder. Hikvision accepterer, at de skal forbedre selskabets due diligence praksis og gennemsigtighed. Hikvision har ikke budt på projekter i Xinjiang siden 2018.
- Dialogen er fortsat i gang.

Macquarie PFA indgik dialog i november 2018
Status: Igangværende

         
Årsag til dialog
I oktober og november 2018 kom det frem at Macquarie har deltaget i snyd med udbytteskat.

Indhold i dialog
PFA er medejer af TDC sammen med Macquarie, og derfor har vi, siden vi blev bekendt med forholdene, haft en kritisk dialog med ledelsen i Macquarie og herunder krævet en redegørelse for deres involvering, samt afklaring af, hvilke strukturelle, processuelle, kulturelle og ledelsesmæssige ændringer banken har foretaget for at sikre, at sådan en adfærd ikke kan gentage sig.
Hvad angår investeringen i TDC, har vi som ejer en forpligtelse overfor alle vores kunder i PFA, medarbejderne i TDC og det danske samfund generelt om at være om investeringen. Vi har ved købsaftalens indgåelse lavet en bindende aftale i konsortiet, der står bag købet af TDC, om, at alle skattebetalinger foregår i tråd med danske skatteregler. Det har fra starten været helt afgørende for PFA at sikre, at ingen af investorerne i TDC har mulighed for at trække skattefrie udbytter ud uden de danske myndigheders godkendelse.

Historik for dialogen og PFA’s vurderinger
- PFA har siden 2018 været i dialog med Macquarie efter deres snyd med udbytte skat blev offentliggjort.
- PFA fortsætter den kritiske dialog med Macquarie om udbytteskatte-sagen, og har besluttet ikke at indgå i nye samarbejder med Macquarie, før vi er kommet til bunds i de præcise fakta i sagen, og udfaldet af dette vil bl.a. blive afgørende for, om vi kommer til at lave nye forretninger med dem fremadrettet.

Danske Bank PFA indgik dialog i marts 2017
Status: Igangværende

         
Årsag til dialog
Danske Bank har i perioden 2007-2015 foretaget ulovlige transaktioner i bankens østeuropæiske filialer.

Indhold i dialog
Som sagen har udviklet sig, har PFA løbende spurgt ind til Danske Banks arbejde med at gennemgå tidligere risikofyldte transaktioner og ressourceallokeringen til bankens anti-money laundering processer. PFA har en klar forventning om, at banken forsat er transparent om sine indsatser. PFA anerkender, at banken har været igennem en transformation, og vi vil gerne forsat være med til at rykke Danske Bank i den rigtige retning. Derfor har PFA støttet op om, at der kommer en oprydning i bestyrelsen i Danske Bank med henblik på, at banken kan få etableret et nyt hold, som kan skabe fokus på forretningen og på de vigtige relationer til investorer, kunder og samfundet.

Historik for dialogen og PFA’s vurderinger
- PFA har siden marts 2017 været i dialog med Danske Bank.
- PFA har i forbindelse med afskedigelsen af flere ledende ansatte haft dialog med et medlem af direktionen.
- PFA er fortsat i dialog med Danske Bank og forventer, at banken vil øge transparensen yderligere og genskabe tilliden til banken.
- Senest i september 2020 har PFA spurgt Danske Bank om status på oprydning og etablering af nyt ledelseshold, implementering af anti-hvidvask foranstaltninger samt om sagen vedr. fejl i opkrævning af gæld fra bankens danske inkassokunder.
- Dialog er ikke afsluttet. 

Mærsk PFA indgik dialog i oktober 2016
Status: Igangværende

         
Årsag til dialog
Ophugning af skibe og arbejde med Shree Ram værftet

Indhold i dialog
PFA har været i dialog med Mærsk om deres politik for ophugning af skibe og deres arbejde med Shree Ram værftet i Indien. Dialogen har fokuseret på arbejdet med at opgradere faciliteterne i Indien, med henblik på at sikre, at skibene bliver ophugget på en ikke-miljøskadeligmåde, bl.a. hvordan delene fra skibene ikke kommer i kontakt med tidevandszonen (intertidal zone). Dialogen har også omhandlet den standard, der benyttes, når Mærsk får ophugget deres skibe uden for EU. Vi vil fortsætte vores dialog med Mærsk med fokus på, at de lever op til gældende miljølovgivning, brugen af ekstern verifikation, Hong Kong-konventionen og EU's liste af godkendte værfter til skibsophugning.

Phillips 66 PFA indgik dialog i november 2016
Status: Igangværende

         
Årsag til dialog
Ønske om bedre politikker

Indhold i dialog
PFA har i samarbejde med andre investorer henvendt sig til Phillips 66 i forbindelse med selskabets investering i Dakota Access Pipeline Projektet (DAPL). Phillips 66 har indvilliget i en dialog, og PFA’s fokus er på, hvordan selskabet vil forbedre sine politikker og sin adfærd særligt med fokus på FN’s special rapporteurs vurdering af DAPL’s negative indvirkninger på oprindelige folks rettigheder.

PFA vil i løbet af 2018 fokusere på dialogen med Phillips 66.

Samsung Electronics PFA indgik dialog i december 2016
Status: Igangværende

         
Årsag til dialog
Korruptionsanklager

Indhold i dialog
PFA’s eksterne forvalter, der har investeret i selskabet, har været i kontakt med selskabets ledelse for at adressere den manglende transparens og anklagerne om korruption. Samsung Electronics har igangsat tiltag for at forbedre deres governance, og PFA vil sammen med den eksterne forvalter følge sagen.

Johnson & Johnson PFA indgik dialog i december 2016
Status: Igangværende

         
Årsag til dialog
PFA er i samarbejde med vores eksterne rådgiver Sustainalytics i dialog med selskabet Johnson & Johnson (J&J) angående sager relateret til produktsikkerhed.

Indhold i dialog
Vi ønsker, at selskabet nedbringer risikoen for, at lignende sager opstår ved at indarbejde sine erfaringer i sikkerhedsprotokoller og kontrolprocedurer. På den måde sikrer selskabet i højere grad, at forbrugere ikke kommer til skade eller bliver syge og endvidere som afledt effekt minimerer risikoen for søgsmål fremadrettet.

Samtidig tilsigtes det, at selskabet udvikler retningslinjer for øget transparens om produktrelaterede data, for at imødekomme, at eventuelle observationspunkter om deres produkter kommunikeres til forbrugere tidligst muligt.

Historik for dialogen og PFA’s vurderinger
- Dialogen starter i december 2016, hvor J&J efter henvendelse fra PFA’s eksterne rådgiver meddeler, at de implementerer ensartet kvalitetssikring og compliance i virksomheden globalt. Derudover sikres det, at alle produktionsfaciliteter opererer i overensstemmelse med sundhedslovgivning og virksomhedens kvalitetskrav.
- I juli 2018 deltager PFA i et webinar afholdt af J&J, hvor virksomhedens compliance og kvalitetssikring bliver uddybet. Derudover præsenteres en ny fælles sikkerhedsstandard på tværs af koncernen.
- I november 2019 deltager PFA i et telefonmøde med J&J, hvor PFA får indsigt i selskabets standpunkter ift. igangværende sagsanlæg angående talkumpulver, opioider og Risperdal.
- I april-maj 2020 har der været dialog omkring COVID-19, hvor PFA bl.a. forespørger, hvordan J&J håndhæver sine stringente R&D-protokoller på trods af hastigheden, hvorved en potentiel COVID-19 vaccine udvikles.
- Dialogen med selskabet er fortsat i gang.

Enbridge Inc. PFA indgik dialog i december 2016
Status: Igangværende

         
Årsag til dialog
Ønske om bedre politikker

Indhold i dialog
PFA har i samarbejde med andre investorer været i dialog med Enbridge om selskabets mulighed for at gøre sin indflydelse gældende i forbindelse med dets investering i Dakota Access Pipeline Projektet (DAPL). Dialogen med Enbridge har været fokuseret på, hvordan selskabet vil forbedre sine politikker og retningslinjer særligt med fokus på FN’s special rapporteurs vurdering af DAPL’s negative indvirkninger på oprindelige folks rettigheder. Enbridge har givet udtryk for, at selskabet arbejder med at gøre sin indflydelse gældende og opdaterer sine politikker, så de stemmer overens med internationale standarder på området.

PFA vil i løbet af 2018 fortsat være i dialog med Enbridge, som den primære stakeholder i relation til DAPL og følge selskabets arbejde med at opfordre til dialog i DAPL-konsortiet.

Energi Transfer Equity og datterselskabet Energy Transfer Partners PFA indgik dialog i december 2016
Status: Igangværende

         
Årsag til dialog
Negative indvirkninger på et oprindeligt folks rettigheder

Indhold i dialog
PFA har søgt at etablere dialog med Energy Transfer Equity, der er moderselskab for Energy Transfer Partners, der opfører og driver Dakota Access Pipeline. Dette er sket for at sætte fokus på Dakota Access Pipeline’s negative indvirkninger på de oprindelige folks rettigheder i området, hvor olieledningen opføres. Det er ikke lykkedes PFA eller PFA’s screenings- og engagementsselskab, at etablere dialog med Energy Transfer Equity.

PFA bakker op om FN’s special rapporteurs vurdering af sagen omkring Dakota Access Pipeline, og aktiviteterne strider imod PFA’s politik for ansvarlige investeringer. Da selskabet ikke ønsker dialog, har PFA frasolgt sine beholdninger og ekskluderet Energy Transfer Equity og datterselskabet Energy Transfer Partners.

JBS SA PFA indgik dialog i november 2015
Status: Igangværende

         
Årsag til dialog
Bestikkelsesproblemer, arbejdstagerrettigheder, bedre politikker og transparens

Indhold i dialog
PFA er i samarbejde med 30 internationale investorer om at opfordre det brasilianske selskab JBS SA til at foretage en række ændringer. Gruppen af investorer opfordrer selskabet til at: Adressere problemer med bestikkelse i Brasilien, sikre at arbejdstagerrettigheder bliver overholdt i leverandørkæden, og at aflønningsstrukturen fremover inkluderer ESG-vurderinger af ledelsens løn. PFA deltog i et møde med selskabet, hvor dets nye compliance proces blev præsenteret. Den nye compliance proces omfatter implementering af en whistleblowerordning, og der bliver benyttet eksterne konsulenter for at sikre implementeringen.

PFA vil fortsat have fokus på selskabet og dets implementering af compliance processerne.

Volkswagen PFA indgik dialog i september 2015
Status: Igangværende

         
Årsag til dialog
I september 2015 blev det offentliggjort, at Volkswagen har snydt med deres emissioner på deres dieselmotorer i en længere periode. Sagen blev senere er døbt ’diesel-gate’ og PFA har fulgt udviklingen hos selskabet.

Indhold i dialog
PFA følger udviklingen hos selskabet herunder de initiativer selskabet tager for at ændre praksis og sikre, at Volkswagens produkter lever op til de internationale såvel som lokale miljøstandarder. PFA deltager i gruppesøgsmål mod selskabet, hvilket har resulteret i, at selskabet har afvist at afholde investorrelaterede møder med PFA. PFA arbejder på at få etableret en direkte dialog med Volkswagen. PFA har sammen med 10 andre investorer rettet henvendelse til selskabet for at opfordrer til dialog. Formålet er at adressere den manglende transparens. Sker dette ikke, vil PFA’s RI Board genoverveje situationen.

Historik for dialogen og PFA’s vurderinger
- PFA har siden den 23. september 2015 været i dialog med Volkswagen efter deres snyd med emissioner på visse dieselbiler.

Walmart PFA indgik dialog i februar 2006
Status: Igangværende

         
Årsag til dialog
Arbejdstagerrettigheder og bæredygtighed

Indhold i dialog
PFA har i samarbejde med 11 andre investorer rettet henvendelse til selskabet for at starte en dialog om arbejdstagerrettigheder og bæredygtighed. Wal-Mart forbliver på trods af dialogen stadig på PFA’s eksklusionsliste.

Afsluttet dialoger
   

Rio Tinto PFA indgik dialog i 2017
Status: Afsluttet

         
Årsag til dialog
Rio Tinto har anvendt ”riverine tailings disposal”, hvilket påvirker miljøet.

Indhold i dialog
PFA har siden 2017 været i dialog med selskabet for at afklare, hvordan dets mineaktiviteter i Indonesien påvirker miljøet. Selskabet har bekræftet, at de arbejder aktivt med at måle sin påvirkning af de lokale miljøforhold, og at det har etableret områder for at stimulere naturgenopretning. PFA bekræfter, at data fra Indonesien viser, at selskabets praksis er ’best practice’, og at alternative metoder til bortskaffelse af spildevand ikke ville være bedre.

PFA har på den baggrund afsluttet dialogen med selskabet om dets miljøpåvirkning i Indonesien.

Historik for dialogen og PFA’s vurderinger
- PFA har siden 2017 været i dialog med Rio Tinto
- PFA har i forbindelse med selskabets genopretningsaktiviteter konkluderet, at selskabets praksis er ’best practice’.
- Dialog er afsluttet.

Chevron PFA indgik dialog i september 2017
Status: Afsluttet

         
Årsag til dialog
Ønske om øget transparens i forhold til Chevrons lobbyaktiviteter.

Indhold i dialog
PFA har valgt at støtte forslag om, at selskabet bør publicere en rapport om deres lobbyaktiviteter, at formanden for bestyrelsen bør være uafhængig, samt at det bør være muligt for aktionærer med mere end 10 pct. af aktierne at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling. PFA har valgt ikke at støtte et forslag, om at selskabet bør udarbejde en rapport om deres skifte til en ”lav-CO2 økonomi”, rationalet bag dette er, at selskabet allerede har taget skridt i den retning ved at publicere deres ’Managing Climate Change Risk’ rapport, som allerede berører emnet og signalerer, at der er sket et skift i holdningen siden generalforsamlingen i 2016.
  

Freeport-McMoRan PFA indgik dialog i 2016
Status: Afsluttet

         
Indhold i dialog
PFA har siden 2016 været i dialog med selskabet for at afklare, hvordan dets mineaktiviteter i Indonesien påvirker miljøet. Baggrunden for dialogen har været selskabets brug af ”riverine tailings disposal”. Selskabet har bekræftet, at de arbejder aktivt med at måle sin påvirkning af de lokale miljøforhold, og at det har etableret områder for at stimulere naturgenopretning. PFA’s rådgiver har bekræftet, at data fra Indonesien viser, at selskabets praksis er ’best practice’, og at alternative metoder til bortskaffelse af spildevand ikke ville være bedre. PFA har på den baggrund afsluttet dialogen med selskabet om dets miljøpåvirkning i Indonesien.
  

Walmart de Mexico PFA indgik dialog i oktober 2015
Status: Afsluttet

         
Indhold i dialog
PFA har ekskluderet Wal-Mart Stores Inc, men ikke selskabet Wal-mart de Mexico (Walmex), som blandt andet driver Walmart butikker i Mexico og central Amerika. PFA har været i dialog med sin rådgiver på området, der bekræfter, at Walmex tillader sine ansatte at være medlem af en fagforening. Dermed fortager Walmex ikke den overtrædelse af PFA’s retningslinjer, der har ført til eksklusionen af Wal-Mart Stores Inc.
  

Sun Hung Kai Properties PFA indgik dialog i maj 2015
Status: Afsluttet

         
Indhold i dialog
PFA’s eksterne forvalter, der har investeret i selskabet, har rettet henvendelse til selskabet, for at adressere potentielle krænkelser af menneskerettighederne, som følge af deres sikkerhedskontrakter på Nauru og Papua Ny Guinea. Selskabet har informeret, at de ikke planlægger at forlænge deres kontrakter. PFA vil sammen med den eksterne forvalter følge sagen og udviklingen.
  

GlencoreXstrata PFA indgik dialog i oktober 2014
Status: Afsluttet

         
Årsag til dialog
- Miljøpåvirkning via deres mine i Mount Isa, Australien
- Aktiviteter i Vestsahara

Indhold i dialog
PFA har været i dialog med selskabet om miljøpåvirkningen fra deres mine i Mount Isa, Australien. PFA og selskabet har diskuteret deres fremdrift med at nedbringe luftforureningen og deres arbejde for at mindske påvirkning af vandkvaliteten omkring minen. PFA har også været i dialogen om selskabets menneskerettigheds due diligence i Vestsahara. I slutningen af 2017 bekræftede selskabet, at de ikke længere havde aktiviteter i Vestsahara og at selskabets menneskerettighedspolitik nu omfatter aktiviteter i konfliktfyldte områder. PFA har i 2018 frasolgt størstedelen af sin investering i Glencore.

Efter salget vil PFA ikke længere prioritere den direkte dialog med selskabet, men i stedet vil den aktive ejerskabs dialog varetages af screenings- og engagementselskabet GES, og PFA vil derigennem følge selskabets fremdrift.
    

Sygenta PFA indgik dialog i december 2014
Status: Afsluttet

         
Årsag til dialog
I december 2014 blev PFA præsenteret for en rapport og en film om stærkt kritisable forhold i leverandørkæden hos selskabet Syngenta.

Indhold i dialog
PFA fik udarbejdet en analyse om selskabets praksis af GES, og PFA startede selv en dialog med selskabet. PFA har afventet Fair Labor Association’s (FLA) undersøgelse om Syngentas leverandørkæde (Procurement price and credit practices in Syngenta hybrid seeds supply chain, India), som blev offentliggjort i juli 2015. I 2016 fulgte PFA op med selskabet omkring deres arbejde på området. PFA har konstateret, at Syngenta efter anbefalinger fra blandt andet en multi stakeholder-konsultation har igangsat to pilotprojekter i Indien med fokus på at sikre betaling af mindsteløn til arbejderne i selskabets leverandørkæde. Projekterne løber frem til efteråret 2017, og PFA vil afvente resultaterne fra pilotprojekterne.

Syngenta er sidenhen blevet købt af ChemChina, og PFA har ikke længere beholdninger i selskabet. Derfor er dialogen lukket ned.

Historik for dialogen og PFA’s vurderinger
- I december 2014 blev PFA præsenteret for en rapport og en film om stærkt kritisable forhold i leverandørkæden hos selskabet Syngenta.
- I 2016 fulgte PFA op med selskabet omkring deres arbejde på området
- Dialogen er afsluttet.
   

Cement Roadstone Holding PFA indgik dialog i 2014
Status: Afsluttet

         
Årsag til dialog
Mulig tilknytning til et israelsk selskab der havde mulig involvering i konventionsstridige aktiviteter på Vestbredden.

Indhold i dialog
PFA har siden 2014 været i dialog med selskabet for at afklare en række forhold omkring selskabets tilknytning til et israelsk selskab og dermed mulige involvering i konventionsstridige aktiviteter på den besatte Vestbred.

I januar 2016 har selskabet offentliggjort og bekræftet, at det har frasolgt sin andel af det israelske selskab. Dermed er tilknytningen ophørt og PFA’s RI Board har besluttet at afslutte dialogen.
   

Nordea Bank PFA indgik dialog i april 2013
Status: Afsluttet

         
Årsag til dialog
Hvidvaskningssag

Indhold i dialog
PFA har været i dialog med selskabet angående sagen om hvidvaskning af penge. Nordea Bank har igangsat en intern undersøgelse af transaktionerne, som er op til 5 år gamle. I mellemtiden er der blevet introduceret nye foranstaltninger, som skal sikre, at lignende hændelser ikke finder sted igen. PFA vurderer, at selskabet har truffet tilstrækkelige foranstaltninger for at efterleve reglerne for hvidvaskning fremadrettet. PFA har som del af sine investeringstilgang løbende dialog med selskabet.

Adani PFA indgik dialog i april 2013
Status: Afsluttet

         
Årsag til dialog
Potentiel miljøskade i Australien

Indhold i dialog
PFA's eksterne forvalter har været i dialog med Adani Ports and Special Economic Zone’s (Adani) ledelse for at adressere en potentiel miljøskade i Australien og selskabets generelle tilgang til bæredygtighed. Adani har informeret PFA om, at de ikke har gjort brug af deres tilladelse fra de australske myndigheder til at dumpe jord i nærheden af Great Barrier Reef, men Adani har i stedet valgt at skille sig af med jorden på land. Adani har historisk set haft en stor omsætning fra kul, selskabet har nu sat et mål om at reducere omsætningen fra kul fra 50 pct. til 20 pct. PFA's forvalter på området vil forsat være i dialog med selskabet.
   

Chevron PFA indgik dialog i juni 2010
Status: Afsluttet

         
Indhold i dialog
PFA har fulgt op på selskabets seneste generalforsamling, hvor PFA støttede en resolution om vigtigheden af at selskabet rapporterer om sin indsats i forhold til strategisk tilpasning af aktiviteter mod klimaforandringerne fremadrettet og frem til 2035.
   

Ryanair PFA indgik dialog i maj 2010
Status: Afsluttet

         
Årsag til dialog
Medarbejder rettigheder

Indhold i dialog
PFA’s screenings- og engagement-selskab, GES (nu Sustainalytics), har på vegne af PFA og andre investorer været i dialog med Ryanair for at få afklaret spørgsmål om selskabets praksis overfor medarbejderne i forhold til de rettigheder, der er en del af ILO-konventionerne. De kan ikke konstatere klare brud på de internationale konventioner vedrørende arbejdsmarkedsforhold.

PFA har med bekymring fulgt Ryanairs tilgang til at drive deres forretning, herunder arbejdsforholdene for deres ansatte og senest sagen ved Arbejdsretten i Danmark. Sagen viser selskabets manglende interesse i at tilpasse sig lokale forhold og den risiko, der er forbundet hermed. PFA’s RI Board har på den baggrund vurderet, at PFA ikke ønsker at investere i selskabet.
    

Nestlé PFA indgik dialog i juli 2006
Status: Afsluttet

         
Indhold i dialog
PFA har været i dialog med selskabet for at diskutere deres bæredygtighedsprogram, herunder håndtering af børnearbejde i deres supply chain. PFA har besøgt Nestlé i Elfenbenskysten hvor de bl.a. har indført et ’Child Labour Monitoring and Remediation System’ (CLMRS), som skal identificere børnearbejde og finde løsninger på problemet. PFA vil løbende være i dialog med Nestlé for følge op på deres fremgang og diskutere omfanget af deres bæredygtighedsprogrammer.
      

Chevron PFA indgik dialog i maj 2003
Status: Afsluttet

         
Årsag til dialog
Opkøb af Texaco i 2001

Indhold i dialog
PFA er opmærksom på de miljørisici, Chevron har overtaget i Ecuador i forbindelse med selskabets opkøb af Texaco i 2001. Texaco blev i 1995 dømt til at betalte for udbedring af miljøskade i Ecuador. Efter at have betalt, blev Texacos aktiviteter og forpligtelser i Ecuador overtaget af deres joint venture partner, Petroecuador. I 2013 blev Chevron dømt til at betale erstatning på baggrund af Texacos aktiviteter, et søgsmål, der senere blev afvist i USA i 2014 og 2016, på baggrund af korruption og bestikkelse under retssagen i Ecuador. På baggrund af dommen i USA, vælger PFA at ikke indgå i dialog med Chevron om Texacos tidligere aktiviteter i Ecuador, med mindre nye informationer giver anledning til dette.