Ansvarlig forretningspraksis

Ansvarlig forretningspraksis handler om, at PFA har politikker og retningslinjer, der understøtter en fair og ansvarsbevidst forretningsadfærd og sikrer høj troværdighed om PFA.

Responsible procurement som en del af kontraktindgåelsen

PFA har siden 2013 haft en Code of Conduct, baseret på FN Global Compacts 10 principper, som PFA anvender, når der indgås aftaler med eksterne samarbejdspartnere. I 2014 og 2015 var der fokus på at segmentere de eksterne samarbejdspartnere i to spor for henholdsvis kritiske og mindre kritiske leverandører. Der er gradvist sket en skærpelse således, at PFA’s Code of Conduct skal underskrives, når aftaler om ydelser og leverancer indgås med samarbejdspartnere. I 2016 har PFA revideret Code of Conduct, så indholdet sætter fokus på leverandørens arbejde med ansvarlighed herunder ledelsessystemer og due diligence i forhold til at have en negativ påvirkning af menneskerettigheder og miljøet. Samtidig er selvevalueringsskemaet, som leveradøren også udfylder, blevet revideret. PFA har vedtaget en ny politik for kontraktindgåelse og har således fokus på at styrke procurement processen og samtidig sikre, at arbejdet med Code of Conduct integreres fuldt ud.

Læs mere om processerne i CR-rapporten for 2016

PFA’s politik for skatter og afgifter

Skattepolitik

PFA er forvalter af en stor del af den danske pensionsformue. PFA koncernens selskaber betaler skatter og afgifter som virksomhed, arbejdsgiver og investor. PFA afregner også skatter og afgifter på pensionsområdet for kunderne. PFA ønsker at bidrage til en øget transparens på skatte- og afgiftsområdet. Derfor har bestyrelserne i PFA Holding og de øvrige PFA selskaber vedtaget en skattepolitik, som gælder for hele PFA Koncernen. 

Skattepolitikken omfatter skatter og afgifter på alle områder, hvor PFA som virksomhed, arbejdsgiver og investor har aktiviteter. Den omfatter selskabsskat, pensionsafkastsskat, moms, lønsumsafgift, lønmodtagerskat, skat på investeringer i Danmark og i udlandet samt øvrige skatter og afgifter, som PFA afregner i Danmark og i udlandet. Politikken beskriver principper for efterlevelse af skatte- og afgiftsregler, dialog med og rådgivning af kunderne om skat og afgifter samt PFA’s forventninger til samarbejdspartnere og andre på skatte- og afgiftsområdet. 

Læs skattepolitikken her 

PFA’s bidrag på skatte- og afgiftsområdet

PFA betaler og opkræver årligt en række skatter og afgifter. Nedenfor er en oversigt over, hvad PFA har betalt og opkrævet. Tallene omfatter PFA koncernens 100 pct. ejede selskaber.

 

PFA Koncernen skatter og afgifter (mio.kr.) 2016*  2015  2014
PFA betaler
   
Selskabsskat: 0 0 18
Lønsumsafgift:  126  110 99
Ejendomsskat:  27  89 81
Skadesforsikringsafgift:  10  9 6
Øvrige afgifter:  9  8 4

Sum:

 172  216

                   208

PFA som skatteopkræver
   
Pensionsafkastskat:  3.359 2.444  5.326
Afgifter efter pensionsbeskatningsloven:  607 2.045  5.595
A-skat og AM-bidrag (pensioner):  4.052 3.898  3.649
A-skat og AM-bidrag (medarbejdere):  360 352  336
Moms:  30 68  31

Sum:

 8.408 8.807 

             14.937

* Tallene er opgjort pr. 31. december 2016. Der vil komme ændringer i nogle af tallene i forbindelse med endelig opgørelse forud for endelig indberetning i juni 2017. Således er tallene fra 2014 og 2015 efterfølgende blevet korrigeret i forhold til tidligere offentliggørelse.

Ordning for whistleblowing

PFA’s ordning for whistleblowing er indført som led i at styrke den gode virksomhedsledelse. I PFA sætter vi ordentlighed højt, og vi ønsker at afdække uetiske, ulovlige eller uforsvarlige forhold.

PFA’s medarbejdere har derfor en ekstra mulighed for at rapportere om uetiske, ulovlige eller uforsvarlige forhold, der strider mod PFA’s politikker og værdisæt. Det drejer sig om alvorlige sager, der fx truer PFA’s indtjening eller omdømme. Det kan være ved områder som svindel, bestikkelse, afpresning, misbrug af intern viden, overtrædelse af den finansielle lovgivning eller lignende.

Hensigten med ordningen er at skabe et supplement til ledelsessystemet, hvor ledelse og medarbejdere anonymt kan indberette om kritisable forhold, alvorlige forseelser eller mistanke herom i virksomheden, uden det sætter anmelderen i en ubekvem situation, eller skader anmelderens status på jobbet.

Gå til PFA’s wistelblower-system

Ordentlig forretningspraksis

I PFA skaber vi værdi til kunderne ved en langsigtet, ansvarlig økonomisk vækst, som er baseret på en fair og ordentlig forretningspraksis, der afspejler sig i alle PFA’s forretningsforhold. I PFA får kunderne en kvalificeret anbefaling, der tager udgangspunkt i den enkelte kundes behov og vilkår, som fastsættes rimeligt, fair og gennemsigtigt.

Kundetillidsmand

Det sker ind imellem, at en kunde har en dårlig oplevelse med PFA, når de har fået en klage behandlet. Nogle har behov for at tale med en, der måske kan sætte skub i sagen eller give et godt råd til, hvordan de kommer videre. Andre har bare lyst til at fortælle PFA om en dårlig oplevelse, så PFA kan lære af sine fejl.

I PFA har vi derfor en Kundetillidsmand, som har til opgave at fastholde eller genoprette kundetilliden, hvis tingene er gået skævt.

Indsats for korrekte udbetalinger

Det er i kundernes interesse, at der ikke finder uberettigede eller fejlagtige udbetalinger sted hos PFA. Udbetalinger skal ske på et korrekt grundlag, da forkerte udbetalinger rammer øvrige kunder i form af højere forsikringspriser eller mindre til pension.

PFA har derfor etableret en intern udredningsenhed, som undersøger sager, hvor der kan være tvivl om grundlaget for udbetalinger fra fx forsikringer. Enheden er forankret i PFA's juridiske afdeling med reference til PFA's juridiske direktør.

PFA følger pensions- og forsikringsbranchens etiske kodeks for udredningsarbejde.

Spørgsmål om Corporate Responsibility?

 

Kontakt CR Manager Mette Vadstrup mev@pfa.dk.