Medarbejder

Vores medarbejdere er nøglen til, at PFA får succes med den ambitiøse strategi2020. PFA har konstant fokus på at forbedre kundeoplevelsen og sikre, at alle kunder i PFA får en god, individuel og kvalificeret rådgivning. Se blandt andet PFA's anbefalinger i pensionsrådgivning her.

Højt medarbejderengagement og arbejdsmæssig energi

Vi måler hvert år medarbejdernes engagement og arbejdsmæssige energi. Engagement og energi er væsentlige faktorer for at skabe de præstationer og resultater, der skal til, for at vi lykkedes med vores strategi2020. Vores mål for energi var i 2017 på index 79,0. Målet blev overgået med en samlet engagementsscore på 81,6.

Sundt PFA

Vi har i 2017 udarbejdet en ny sundhedsstrategi, som lanceres for medarbejderne i starten af 2018.   Sundhed i PFA handler om at skabe rammerne for, at hver enkelt medarbejder trives på arbejdet, har et højt energiniveau og går hjem med overskud til familie, venner og fritid. Med sundhedsstrategien skaber vi rammerne for at fremme initiativer til fortsat at have sunde medarbejdere, som også kan bidrage til en sund præstationskultur. Derudover vil vi være et sundhedslaboratorium for tiltag og ydelser, som medarbejdere kan være med til at afprøve. Dermed bidrager vores medarbejdere til at samle erfaring i forhold til de ydelser, som også kommer vores kunder til gavn.

Kompetent rådgivning

Vi har konstant fokus på at forbedre kundeoplevelsen og sikre, at alle kunder i PFA får en god, individuel og kvalificeret rådgivning.

I 2017 gennemførte PFA’s pensionsrådgivere 70.000 rådgivningssamtaler. Alle pensionsrådgivere er eksternt certificerede og vi har formuleret og offentliggjort faglige retningslinjer for ordentlig pensionsrådgivning. Dermed sætter PFA den enkelte pensionskunde i stand til at træffe sit eget valg på baggrund af en kvalificeret anbefaling fra PFA.

PFA's anbefalinger i pensionsrådgivningen giver både kunden og rådgiveren overblik og tryghed i rådgivningssituationen og kvalificerer kommunikationen med kunderne.

Læs mere om PFA's anbefalinger 2018

Medarbejderpolitikker

PFA’s interne medarbejderpolitikker revideres løbende, så de er tilpasset PFA’s værdier. Politikkerne er med til at sikre, at medarbejderne i PFA ved, hvad der forventes af dem, også i situationer, hvor der kan opstå dilemmaer, der skal håndteres.

Medarbejderpolitikkerne indeholder bl.a. følgende emner:

  • Ansættelse af nærtstående
  • Arbejdsmiljø og trivsel
  • Bierhverv og tillidshverv
  • Gaver og repræsentation
  • Intern viden og insiderhandel
  • Informationssikkerhed
  • Rejsepolitik
  • Rygepolitik
  • Spekulationsforbud
  • Whistleblower-politik

Køn og ledelse i PFA

Politik

PFA Holding A/S' bestyrelse har opstillet måltal for andelen af det underrepræsenterede køn i bestyrelsen samt vedtaget en politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn på de øvrige ledelsesniveauer i PFA Holding A/S-koncernen (i det følgende benævnt PFA-koncernen eller PFA). Det er sket på baggrund af indførelsen af regler for den kønsmæssige sammensætning i ledelsen, jf. lov om finansiel virksomhed § 79a og selskabslovens § 139a. Politikken trådte i kraft pr. 15. marts 2013 og er senest opdateret den 20. juni 2016. Bestyrelser og lederlag med få deltagere er letpåvirkelige over for tilfældige ændringer, hvorfor udviklingen skal ses over en længere tidshorisont. PFA har fokus på at tiltrække kvalificerede kvindelige kandidater til både bestyrelsesposter og ledelsesposter i øvrigt og over tid opnå de ønskede måltal.

Status på 2017

PFA’s mål for andelen af kvindelige ledere er 40 pct., og ved udgangen af 2017 ligger PFA med 36 pct. lige under målet. Dette har varieret en smule de seneste år, hvor andelen af kvinder i PFA’s ledelse har været henholdsvis 41 pct. i 2014, 38 pct. i 2015 og 41 pct. igen i 2016 og 36 pct. i 2017. Med dette resultat har der derfor ikke været igangsat særlige tiltag for at øge den samlede andel af kvinder.

I forhold til fordelingen af de kvindelige ledere på teamleder-, chef- og direktørniveau er fordelingen ved udgangen af 2017 hhv. 41, 34 og 21 pct. Her er det særligt andelen af kvindelige teamledere og chefer, som er faldet, i forhold til 2016. Her er det særligt andelen af kvindelige teamledere og direktører, der er steget markant, men på trods af dette lever andelen af kvindelige direktører fortsat ikke selvstændigt op til måltallet på trods af en markant stigning i forhold til tidligere år.

Fordelingen i direktionen er ultimo 2017 0 pct. kvinder.

PFA Holdings og PFA Pensions bestyrelser

PFA Holdings og PFA Pensions bestyrelser er identiske. Bestyrelsen består af 15 medlemmer, hvoraf 4 er kvinder svarende til en kønsmæssig fordeling på 27/63 pct.

PFA ønsker en mere ligelig fordeling af kvinder og mænd på bestyrelsesniveau. PFA’s ejerstruktur og den deraf følgende procedure for valg af bestyrelsesmedlemmer til PFA Holding gør det kun muligt at ændre kønssammensætningen gradvist og over årene. Proces og tiltag for at opnå målsætningen i 2017 er beskrevet i politikken.

Bestyrelser med 3 medlemmer

Målsætningen er, at der senest i 2016 er en 33,33/66,67 pct. fordeling af kønnene.

For bestyrelser med tre medlemmer var måltallet opfyldt ved udgangen af 2017 for koncernens ejendomsselskaber, idet fordelingen af køn er 33,33/66,67 pct. i disse selskaber, mens måltallet ikke var opfyldt for PFA Soraarneq, hvor fordelingen af køn er 0/100 pct.

Bestyrelser med 4 medlemmer

For bestyrelser med fire medlemmer, gældende for bestyrelsen i PFA Bank, var måltallet opfyldt ved udgangen af 2016 og fortsat opfyldt i 2017, idet fordelingen af køn er 25/75 pct.

Bestyrelser med mere end 4 medlemmer

For bestyrelser med flere medlemmer, gældende for bestyrelsen i PFA Asset Management, var måltallet ikke opfyldt ved udgangen af 2017, idet fordelingen af køn er 0/100 pct.

For bestyrelserne i PFA Holding og PFA Pension er måltallet opfyldt med udgangen af 2017, idet 25 pct. af bestyrelsen udgøres af kvindelige bestyrelsesmedlemmer inklusiv medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer.

Spørgsmål om Corporate Responsibility?


Kontakt CR Manager Mette Vadstrup mev@pfa.dk.