Medarbejder

Vores medarbejdere er nøglen til, at PFA får succes med den ambitiøse strategi2020. PFA har konstant fokus på at forbedre kundeoplevelsen og sikre, at alle kunder i PFA får en god, individuel og kvalificeret rådgivning. Se blandt andet PFA's anbefalinger i pensionsrådgivning her.

Højt medarbejderengagement og arbejdsmæssig energi

Vi måler hvert år medarbejdernes engagement og arbejdsmæssige energi. Engagement og energi er væsentlige faktorer for at skabe de præstationer og resultater, der skal til, for at vi lykkedes med vores strategi2020. I 2018 viste den årlige engagementsmåling, at PFA’s medarbejdere er engagerede i det daglige arbejde og har et fortsat højt engagement. Den samlede måling var på 5,9 på en skala fra 1-7.

Sundt PFA

Sundhed i PFA handler om at skabe rammerne for, at hver enkelt medarbejder trives på arbejdet, har et højt energiniveau og går hjem med overskud til familie, venner og fritid. I 2018 lancerede vi en ny sundhedsstrategi for PFA. Strategien er baseret på forskellige spor herunder motion og bevægelse, kost, mental sundhed og restitution. Formålet er at fremme initiativer til at have sunde medarbejdere, der med et bæredygtigt arbejdsliv også kan bidrage til en sund præstationskultur i PFA. PFA’s medarbejdere har i 2018 afprøvet forskellige initiativer og produkter for at indsamle viden om og erfaringer med bevægelse i hverdagen, sunde digitale vaner og mentalt overskud. Dermed bidrager vores medarbejdere til at samle erfaring i forhold til de ydelser, som også kommer vores kunder til gavn.

Kompetent rådgivning

Vi har konstant fokus på at forbedre kundeoplevelsen og sikre, at alle kunder i PFA får en god, individuel og kvalificeret rådgivning.

I 2018 gennemførte PFA’s pensionsrådgivere 70.000 rådgivningssamtaler. Alle pensionsrådgivere er eksternt certificerede og vi har formuleret og offentliggjort faglige retningslinjer for ordentlig pensionsrådgivning. Dermed sætter PFA den enkelte pensionskunde i stand til at træffe sit eget valg på baggrund af en kvalificeret anbefaling fra PFA.

PFA's anbefalinger i pensionsrådgivningen giver både kunden og rådgiveren overblik og tryghed i rådgivningssituationen og kvalificerer kommunikationen med kunderne.

Læs mere om PFA's anbefalinger 2019

Medarbejderpolitikker

PFA’s interne medarbejderpolitikker revideres løbende, så de er tilpasset PFA’s værdier. Politikkerne er med til at sikre, at medarbejderne i PFA ved, hvad der forventes af dem, også i situationer, hvor der kan opstå dilemmaer, der skal håndteres.

Medarbejderpolitikkerne indeholder bl.a. følgende emner:

  • Ansættelse af nærtstående
  • Arbejdsmiljø og trivsel
  • Bierhverv og tillidshverv
  • Gaver og repræsentation
  • Intern viden og insiderhandel
  • Informationssikkerhed
  • Rejsepolitik
  • Rygepolitik
  • Spekulationsforbud
  • Whistleblower-politik

Køn og ledelse i PFA

Politik

PFA Holding A/S' bestyrelse har opstillet måltal for andelen af det underrepræsenterede køn i bestyrelsen samt vedtaget en politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn på de øvrige ledelsesniveauer i PFA Holding A/S-koncernen (i det følgende benævnt PFA-koncernen eller PFA). Det er sket på baggrund af indførelsen af regler for den kønsmæssige sammensætning i ledelsen, jf. lov om finansiel virksomhed § 79a og selskabslovens § 139a. Politikken trådte i kraft pr. 15. marts 2013 og er senest opdateret i juni 2017. Bestyrelser og lederlag med få deltagere er letpåvirkelige over for tilfældige ændringer, hvorfor udviklingen skal ses over en længere tidshorisont. PFA har fokus på at tiltrække kvalificerede kvindelige kandidater til både bestyrelsesposter og ledelsesposter i øvrigt og over tid opnå de ønskede måltal.

Status på 2018

PFA har et mål for andelen af kvindelige ledere på 40 pct. Ved udgangen af 2018 lå andelen på 39 pct., det vil sige lige under målet. Andelen af kvindelige ledere har de seneste år varieret en smule, hvor andelen af kvinder i PFA’s ledelse har været henholdsvis 41 pct. i 2016, 36 pct. i 2017 og 39 pct. i 2018.
For at nå målet på 40 pct. vil PFA fortsat bl.a. prioritere, at der er kandidater af begge køn ved rekruttering og udnævnelser, hvoraf den bedste kandidat vælges til positionen.

Ses der på fordelingen af kvindelige ledere på teamleder-, chef- og direktørniveau, er fordelingen henholdsvis 46, 33 og 24 pct. ved udgangen af 2018. Her er det særligt andelen af teamledere og direktører, som er steget i forhold til 2017 fra en andel på henholdsvis 41 og 21 pct. Mens andelen af kvindelige chefer er faldet med et enkelt procentpoint.

Fordelingen i direktionen er ultimo 2018 0 pct. kvinder.

PFA Holdings og PFA Pensions bestyrelser

PFA Holdings og PFA Pensions bestyrelser er identiske. Bestyrelsen består ultimo2018 af 14 medlemmer, hvoraf 3 er kvinder svarende til en kønsmæssig fordeling på 21/79 pct.

PFA ønsker en mere ligelig fordeling af kvinder og mænd på bestyrelsesniveau. PFA’s ejerstruktur og den deraf følgende procedure for valg af bestyrelsesmedlemmer til PFA Holding gør det kun muligt at ændre kønssammensætningen gradvist og over årene. Proces og tiltag for at opnå målsætningen er beskrevet i politikken.

Som led i arbejdet med måltal og politik for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen kan endvidere nævnes indstilling og valg af bestyrelsesmedlemmer med særlige kompetencer på visse af bestyrelsen identificerede områder, hvilket kan medvirke i bestræbelserne på at føre PFA’s ambitioner ud i livet.

Måltallet for den kønsmæssige fordeling i PFA Holding og PFA Pensions bestyrelse er 25/75 pct. Målsætning for fordelingen af kønnene for bestyrelser med tre medlemmer er 33,33/66,67 pct., for bestyrelser med fire medlemmer 25/75 pct. og ved flere end fire medlemmer 40/60 pct.

Bestyrelser med 3 medlemmer

For bestyrelser med tre medlemmer var måltallet opfyldt ved udgangen af 2018 for koncernens ejendomsselskaber, idet fordelingen af køn er 33,33/66,67 pct. i disse selskaber.

Bestyrelser med 4 medlemmer

For bestyrelser med fire medlemmer, gældende for bestyrelsen i PFA Bank, var måltallet opfyldt ved udgangen af 2018, idet fordelingen af køn er 25/75 pct.

Bestyrelser med mere end 4 medlemmer

For bestyrelser med flere medlemmer end fire, gældende for bestyrelsen i PFA Asset Management, var måltallet ikke opfyldt ved udgangen af 2018, idet fordelingen af køn er 0/100 pct. I forbindelse med, at et kvindeligt bestyrelsesmedlem udtrådte af bestyrelsen for PFA Asset Management i 2017 var den bedst kvalificerede nye kandidat til bestyrelsen en mand, hvorfor kønsfordelingen nu er 0/100 pct.

For bestyrelserne i PFA Holding og PFA Pension er måltallet ikke opfyldt med udgangen af 2018, idet 21 pct. af bestyrelsen udgøres af kvindelige bestyrelsesmedlemmer inklusiv medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer. Begrundelse for status på opfyldelse af måltallet er anført ovenfor.

Spørgsmål om Corporate Responsibility?


Kontakt Direktør for Koncernkommunikation & Eksterne Relationer Mikkel Friis-Thomsen på mft@pfa.dk.