Medarbejder

PFA’s medarbejdere er nøglen til, at PFA får succes med den ambitiøse strategi2020. PFA har konstant fokus på at forbedre kundeoplevelsen og sikre, at alle kunder i PFA får en god, individuel og kvalificeret rådgivning. Se blandt andet PFA's anbefalinger her.

Højt medarbejderengagement og arbejdsmæssig energi

I 2016 udviklede PFA en ny spørgeramme til engagementsmålingen. Formålet var at belyse og måle koblingen fra medarbejderengagement til arbejdsglæde, arbejdsmæssig energi, præstationer og resultater, som er en forudsætning for, at PFA lykkes med virksomhedens ambitiøse strategiske mål. PFA’s mål for engagement og arbejdsmæssig energi var i 2016 sat til 78,5 på tre specifikt udvalgte spørgsmål fra målingen. Dette mål blev nået med indeksscoren 80,3 som et samlet gennemsnit for svar på de tre spørgsmål.

Sundt PFA

PFA har fokus på at skabe og bevare et sundt PFA. Udgangspunktet er at understøtte den enkelte medarbejders sundhed, trivsel og energiniveau. Sundhed i PFA handler om at skabe rammerne for, at hver enkelt medarbejder trives på arbejdet, har et højt energiniveau og går hjem med overskud til familie, venner og fritid. Der har i 2016 blandt andet været fokus på bevægelse i hverdagen, da det stimulerer energiniveauet og påvirker det fysiske og mentale immunforsvar. PFA har også afholdt forsøg med sundhedsarmbånd, som bl.a. måler medarbejderens puls og aktivitetsniveau, samt kvalitet af medarbejderens søvn. Konklusion på forsøget samt en ny sundhedsscreening på tværs af hele PFA finder sted i starten af 2017.

Kompetent rådgivning

PFA har konstant fokus på at forbedre kundeoplevelsen og sikre, at alle kunder i PFA får en god, individuel og kvalificeret rådgivning.

I 2016 gennemførte PFA’s pensionsrådgivere 70.000 rådgivningssamtaler. Alle pensionsrådgivere er eksternt certificerede og PFA har formuleret og offentliggjort faglige retningslinjer for ordentlig pensionsrådgivning. Dermed sætter PFA den enkelte pensionskunde i stand til at træffe sit eget valg på baggrund af en kvalificeret anbefaling fra PFA.

PFA's anbefalinger i pensionsrådgivningen giver både kunden og rådgiveren overblik og tryghed i rådgivningssituationen og kvalificerer kommunikationen med kunderne.

Læs mere om PFA's anbefalinger 2017

Medarbejderpolitikker

PFA’s interne medarbejderpolitikker revideres løbende, så de er tilpasset PFA’s værdier. Politikkerne er med til at sikre, at medarbejderne i PFA ved, hvad der forventes af dem, også i situationer, hvor der kan opstå dilemmaer, der skal håndteres.

Medarbejderpolitikkerne indeholder bl.a. følgende emner:

  • Ansættelse af nærtstående
  • Arbejdsmiljø og trivsel
  • Bierhverv og tillidshverv
  • Gaver og repræsentation
  • Intern viden og insiderhandel
  • Informationssikkerhed
  • Rejsepolitik
  • Rygepolitik
  • Spekulationsforbud
  • Whistleblower-politik

Køn og ledelse i PFA

Politik

PFA Holding A/S' bestyrelse har opstillet måltal for andelen af det underrepræsenterede køn i bestyrelsen samt vedtaget en politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn på de øvrige ledelsesniveauer i PFA Holding A/S-koncernen (i det følgende benævnt PFA-koncernen eller PFA). Det er sket på baggrund af indførelsen af regler for den kønsmæssige sammensætning i ledelsen, jf. lov om finansiel virksomhed § 79a og selskabslovens § 139a. Politikken trådte i kraft pr. 15. marts 2013 og er senest opdateret den 20. juni 2016. Bestyrelser og lederlag med få deltagere er letpåvirkelige over for tilfældige ændringer, hvorfor udviklingen skal ses over en længere tidshorisont. PFA har fokus på at tiltrække kvalificerede kvindelige kandidater til både bestyrelsesposter og ledelsesposter i øvrigt og over tid opnå de ønskede måltal.

Status på 2016

PFA’s mål for andelen af kvindelige ledere er 40 pct., og ved udgangen af 2016 ligger PFA med 41 pct. lige over målet. Dette har været stabilt de seneste år, hvor andelen af kvinder i PFA’s ledelse har været henholdsvis 41 pct. i 2014, 38 pct. i 2015 og 41 pct. igen i 2016. Med dette resultat har der derfor ikke været igangsat særlige tiltag for at øge den samlede andel af kvinder.

I forhold til fordelingen af de kvindelige ledere på teamleder-, chef- og direktørniveau er fordelingen ved udgangen af 2016 hhv. 48, 37 og 22 pct. Her er det særligt andelen af kvindelige teamledere og direktører, der er steget markant, men på trods af dette lever andelen af kvindelige direktører fortsat ikke selvstændigt op til måltallet.
Fordelingen i direktionen er ultimo 2016 0 pct. kvinder.

PFA Holdings og PFA Pensions bestyrelser

PFA Holdings og PFA Pensions bestyrelser er identiske.
Bestyrelsen består af 15 medlemmer, hvoraf 4 er kvinder svarende til en kønsmæssig fordeling på 27/63 pct. Måltallet, som ved udgangen af 2016 var 25 pct., var således opfyldt.
PFA ønsker en mere ligelig fordeling af kvinder og mænd på bestyrelsesniveau. PFA’s ejerstruktur og den deraf følgende procedure for valg af bestyrelsesmedlemmer til PFA Holding gør det kun muligt at ændre kønssammensætningen gradvist og over årene. Proces og tiltag for at opnå målsætningen i 2017 er beskrevet i politikken.

Bestyrelser med 3 medlemmer

Målsætningen er, at der senest i 2016 er en 33/67 pct. fordeling af kønnene. Dette måltal var opfyldt ved udgangen af 2016 for koncernens ejendomsselskaber mens måltallet ikke var opfyldt for PFA Soraarneq, hvor fordelingen er 0/100 pct..

Bestyrelser med mere end 3 medlemmer

For bestyrelser med fire medlemmer, gælder der en målsætning om en fordeling på 25/75 pct., og ved flere medlemmer skaldet underrepræsenterede køn gradvis øges fra 30 til minimum 40 pct. Målene skal realiseres i 2017.

For bestyrelser med fire medlemmer, gældende for bestyrelsen i PFA Bank, var måltallet opfyldt ved udgangen af 2016, idet fordelingen af køn er 25/75 pct. For bestyrelser med flere medlemmer, gældende for bestyrelsen i PFA Asset Management, var måltallet ikke opfyldt ved udgangen af 2016, idet fordelingen af køn er 20/80 pct.

Spørgsmål om Corporate Responsibility?


Kontakt CR Manager Mette Vadstrup mev@pfa.dk.