Du Investerer

Du Investerer er til dig, der gerne selv vil tage ansvaret for, hvordan din pension bliver investeret. Du har mulighed for at vælge mellem et stort udvalg af forskellige fonde, der blandt andet investerer i aktier, obligationer, ejendomme og råvarer.
Vi anbefaler, at du har et indgående kendskab til investeringer, og har tid og lyst til at sætte dig grundigt ind i muligheder og risici på de forskellige markeder.

Du Investerer  

Med Du Investerer får du det fulde ansvar for din opsparing, som du investerer i en række fonde, PFA har udvalgt. Det vil sige, du selv har ansvaret for de investeringer, der gerne skal få din opsparing til at vokse.

Du får stillet en række hjælpeværktøjer til rådighed, blandt andet investeringsportalen FundCollect, hvor du selv kan finde informationer om de forskellige fonde og foretage analyser. Du har ikke mulighed for at få personlig investeringsrådgivning.

Du kan følge dine handler på Mit PFA.

Du kan høre investeringsspecialist Carsten Trier fortælle mere om Du Investerer i videoen.

Forskellige fonde

Du Investerer består af forskellige fonde. De dækker over mange forskellige investeringsmuligheder. De fleste af fondene er aktive forvaltede, men der er også en række passivt forvaltede fonde også kaldet indeksfonde. 

I en aktivt forvaltet fond er målsætningen at skabe et merafkast i forhold til det underliggende marked fonden investerer i. Der er tre forskellige typer af aktivt forvaltede fonde på Du Investerer. En del af disse fonde forvaltes internt i PFA. Du kan kende disse fonde ved, at de bruger navnet PFA Invest eller blot PFA. Der er også en række fonde, der forvaltes af eksterne forvaltere. Dem kan du typisk kende på navnet på fonden – f.eks. BankInvest Højt Udbytte Aktier.

I en passivt forvaltet fond er målsætningen at skabe et afkast, som i høj grad afspejler det underliggende marked fonden investerer i. Samtidig vil omkostningerne i en passiv forvaltet fond typisk være noget lavere end i en aktiv forvaltet fond. Du kan kende disse fonde ved, at de bruger navnet PFA Indeks. Fondenes afkast kan afvige mere fra afkastet på benchmark end typisk for en indeksfond, idet der foretages en omfattende ESG-screening. Afvigelserne kan i perioder være betydelige. ESG-screening kan eksempelvis indebære, at selskaber på PFA’s eksklusionsliste eller med en ESG-score under et af PFA fastsat minimumsniveau samt visse lande eller sektorer – helt eller delvist – udelades fra porteføljen.

De fleste af fondene er aktiefonde. Der er både globale aktiefonde og fonde, der investerer i en specifik region eller et enkelt land. Der er også en enkelt sektorfond inden for Health Care.

Der er også flere obligationsfonde. Her har du mulighed for både at investere i traditionelle danske obligationer men også indeksobligationer, hvor afkastet også påvirkes af udviklingen i inflationen, i virksomhedsobligationer med både god og dårligere kreditkvalitet og obligationer fra Emerging Markets.

Endeligt er der nogle specialfonde, hvor du har mulighed for at investere i råvarer og ejendomme. Der er også en kontra cyklisk fond, der blandt andet investerer i guld og en pengemarkedsfond, hvor afkastet i stort omfang matcher en kontant placering. Endeligt er der en fond, som både investerer i aktier, obligationer og ejendomme.

Bæredygtighedsoplysninger

Du kan finde bæredygtighedsoplysningerne på de enkelte i fondsoversigten herunder. Du finder fondes bæredygtighedskategorisering i fanen ”Bæredygtighed” ligesom du kan finde flere oplysninger i dokumenterne under fanen ”Materiale”.

 

Forudsætninger og vilkår for Du Investerer

Du kan i "Du Investerer" vælge de PFA-fonde, som fremgår af oversigten nedenfor. Disse kan bestå af individuelle værdipapirer, kontanter og/eller underliggende fonde. Du kan i Du Investerer også vælge en underliggende fond, som er forvaltet af en ekstern kapitalforvalter. Vær opmærksom på, at PFA ved valg af eksternt forvaltede fonde ikke kan sikre, at fonden følger PFA’s politik for ansvarlige investeringer.

Værdien af PFA-fonde og underliggende fonde kan være forskellig
I tilfælde, hvor der i PFA-fondene indgår underliggende fonde, vil disse kunne indgå i beregningen af PFA-fondenes værdier i Mit PFA med andre værdier end de officielle indre værdier for de underliggende fonde, som kan ses på andre hjemmesider, herunder hos den eksterne forvalter. Det skyldes blandt andet størrelsen af kontantbeholdningen og tidspunktet for værdifastsættelsen.

Værdien af PFA-fonde i Mit PFA og på hjemmesiden "Du Investerer" kan være forskellig
I Mit PFA sker dit valg af PFA-fonde til priser fastsat af PFA. Priserne fastsættes på basis af handelsværdier, som PFA beregner løbende. Handelsværdierne kan først ses i Mit PFA, når dit valg af investering er gennemført. Handelsværdierne vil oftest variere i løbet af dagen og kan ikke sammenlignes direkte med de værdier af PFA-fondene, der vises her på hjemmesiden "Du Investerer". Det skyldes, at værdierne på hjemmesiden ikke opgøres på samme måde som handelsværdierne. Eventuelle forskelle vil være størst på kort tid og vil ikke have væsentlig betydning set over en længere tidshorisont.

Det viste sammenligningsindeks er ikke benchmark for den underliggende fond
Sammenligningsindekset leveres af en eksterne dataleverandør, jf. nedenfor, og repræsenterer medianafkastet af fonde hos dataleverandøren i den kategori af fonde en given PFA-fond hører til i. Median afkastet er beregnet dagligt og repræsenterer ikke afkastet af en specifik fond.

Omkostninger
Når du vælger en PFA-fond, kan den være pålagt et kurstillæg ved køb og et kursfradrag ved salg. Hvis dette er tilfældet, vil det fremgå af overslaget for dit valg af investering ("kvitteringen"), du godkender i Mit PFA i forbindelse med dit investeringsvalg. Er der kurstillæg eller -fradrag kan de ses under fanen "omkostninger" i Mit PFA.

Der anvendes en ekstern dataleverandør
Historiske afkast og andre oplysninger om PFA-fondene på hjemmesiden leveres af en ekstern udbyder af informations- og analysetjenester. Leverandøren baserer oplysningerne på enten de officielle indre værdier for relevante underliggende fonde, eller på indre værdier, som PFA har beregnet. Værdier og afkast for PFA-fonde på hjemmesiden kan derfor ikke nødvendigvis sammenlignes direkte med værdier og afkast, som du vil få på baggrund af PFA-fondene i Mit PFA.

Gældende vilkår
Du kan finde samtlige vilkår i Pensionsvilkår for PFA Plus. Ved uoverensstemmelse mellem oplysninger på hjemmesiden og pensionsvilkårene er sidstnævnte gældende.