PFA Valgfri

PFA Valgfri er til dig, der gerne vil have PFA til at investere for dig, men selv ønsker at fastsætte den samlede risiko for investeringerne og ikke ønsker en automatisk nedtrapning af risikoen. Du behøver ikke selv at sætte dig ind i fx aktier, obligationer, boligmarked, renter eller alternative investeringer. Vores specialister forvalter dine penge på bedst mulige måde og ud fra dit valg om, hvilken risiko du er villig til at løbe i forhold til dine forventninger til afkast.

PFA Valgfri

Med PFA Valgfri kan du vælge en valgfri fordeling mellem PFA’s fire risikofonde Lav Risiko Fonden, Høj Risiko Fonden, Klima Plus Lav Risiko Fonden og Klima Plus Høj Risiko Fonden. Afhængig af dit valg af fordeling mellem Lav- og Høj-fondene, samt andelen af Klima Plus, kan størrelsen af bæredygtighedsrisici variere.

Lav Risiko Fonden og Høj Risiko Fonden

Lav Risiko Fonden og Høj Risiko Fonden er opsparingsprodukter, der blandt andre karakteristika fremmer miljømæssige og sociale karakteristika. 

Dette sker bl.a. ved løbende at holde øje med om selskaberne i produkterne overholder internationale normer eller konventioner inden for områder som miljøbeskyttelse, arbejdstager- og menneskerettigheder, udøve aktivt ejerskab via stemmeafgivelse og virksomhedsdialog og ekskludere specifikke selskaber og lande.

Lav Risiko Fonden bidrager til EU’s miljømål ved bl.a. at investere i grønne obligationer og ejendomme, der opføres/renoveres efter bæredygtige standarder, og direkte investeringer i vedvarende energiinfrastruktur. 
Høj Risiko Fonden bidrager til EU’s miljømål ved bl.a. at investere i selskaber, som leverer løsninger til stabilisering og reduktion af drivhusgasemissioner, og/eller mindsker eller forebygger negativ indvirkning af nuværende eller forventede klimaændringer.

 

 

Miljømæssige bæredygtige investeringer
Andelen af Lav Risiko Fondens & Høj Risiko Fondens miljømæssige bæredygtighed vurderes ud fra om investeringernes økonomiske aktivitet bidrager til et eller flere af EU’s klimamål, ikke væsentlig skader EU’s miljømål, og udøves i overensstemmelse med OECD’s retningslinjer for multinationale virksomheder og FN’s vejledende principper for erhvervslivet og menneskerettigheder. 

Læs mere

Opgørelsen af produkternes andel af miljømæssige bæredygtige investeringer i henhold til EU-taksonomiforordningen er præsenteret i tabellen nedenfor. Datatilgængeligheden for miljømæssig bæredygtighed er særligt begrænset, eftersom selskaber først er pålagt denne rapporteringsforpligtelse jævnfør EU-taksonomiforordningen pr. 1. januar 2023. Andelen af den miljømæssige bæredygtighed er derfor baseret på estimater. Estimaterne er baseret på vurderinger og data fra eksterne dataleverandører og konsulenter, og vil gradvist blive udfaset, når rapportering fra selskaberne er tilgængelig. Nedenstående opgørelse af andelen af miljømæssige bæredygtige investeringer tager derfor ikke højde for EU’s tekniske screeningskriterier, eftersom overholdelse af disse kriterier, i høj grad, ikke på nuværende tidspunkt bliver rapporteret af selskaber.

Lav Risiko Fondens og Høj Risiko Fondens andel af investeringer afstemt med EU's miljøtaksonomi
  Estimeret for EU's miljømål 1-6
Lav Risiko Fonden 1,7 %
Høj Risiko Fonden 4,2 %
Note: Tallene er opgjort 31/12/21.
Note: Taksonomiforordningen definerer seks klima- og miljømål, som økonomiske aktiviteter kan bidrage væsentligt til for at blive klassificeret som klima- og miljømæssigt bæredygtige: 1. Modvirkning af klimaændringer. 2. Tilpasning til klimaændringer. 3. Bæredygtig anvendelse og beskyttelse af vand- og havressourcer. 4. Omstilling til en cirkulær økonomi. 5. Forebyggelse og bekæmpelse af forurening. 6. Beskyttelse og genopretning af biodiversitet og økosystemer.

Kilde:
MSCI og analyser foretaget af PFA og/eller eksterne konsulenter.

Princippet om ikke at gøre væsentlig skade gælder kun for de investeringer, der ligger til grund for det finansielle produkt, og som tager højde for EU-kriterierne for miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter. De investeringer, der ligger til grund for den tilbageværende andel af dette finansielle produkt, tager ikke højde for EU-kriterierne for miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter.

Dette betyder eksempelvis, at Høj Risiko Fonden, som har en andel af miljømæssige bæredygtige investeringer på 4,2 % jf. EU's miljøtaksonomiforordningen, godt kan have en større andel af bæredygtige investeringer, dog opfylder de resterende investeringer ikke alle kriterierne for at kunne blive medtaget i opgørelsen af miljømæssigt bæredygtige investeringer i forhold til EU-miljøtaksonomiforordningen.
 
 

    

Kategorisering i henhold til EU’s forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger 
Lav Risiko Fonden og Høj Risiko Fonden opfylder begge kravene i artikel 8 om delvist bæredygtige produkter i EU’s forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger (SFDR).

Klima Plus Lav Risiko Fonden og Klima Plus Høj Risiko Fonden

PFA Klima Plus Lav Risiko Fonden og Klima Plus Høj Risiko Fonden er opsparingsmuligheder i PFA Valgfri til de pensionskunder, der ønsker et øget fokus på klimastærke investeringer.

Klima Plus Lav Risiko Fonden og Klima Plus Høj Risiko Fonden er opsparingsprodukter, der blandt andre karakteristika fremmer miljømæssige og sociale karakteristika. 

Dette sker bl.a. ved, at produkterne har et særligt fokus på klima. PFA holder løbende øje med om selskaberne i produkterne overholder internationale normer eller konventioner inden for områder som miljøbeskyttelse, arbejdstager- og menneskerettigheder, udøve aktivt ejerskab via stemmeafgivelse og virksomhedsdialog og ekskludere specifikke selskaber og lande. I PFA Klima Plus fondene er der endvidere foretaget en eksklusion af energisektoren således, at der ikke investeres i udvinding af fossile brændstoffer.
Klima Plus Lav Risiko Fonden bidrager til EU’s miljømål ved bl.a. at investere i grønne obligationer og ejendomme, der opføres/renoveres efter bæredygtige standarder, og direkte investeringer i vedvarende energiinfrastruktur. 


 
Klima Plus Høj Risiko Fonden bidrager til EU’s miljømål ved bl.a. at investere i selskaber, som leverer løsninger til stabilisering og reduktion af drivhusgasemissioner, og/eller mindsker eller forebygger negativ indvirkning af nuværende eller forventede klimaændringer. Derudover investeres der bl.a. i industriledere indenfor den grønne omstilling og selskaber som har et fokus på at have et CO2-aftryk (inkl. målsætninger) kompatibelt med en maks. 2 graders global temperaturstigning.

 

Miljømæssige bæredygtige investeringer
Andelen af Klima Plus Lav Risiko Fonden og Klima Plus Høj Risiko Fondens miljømæssige bæredygtighed vurderes ud fra om investeringernes økonomiske aktivitet bidrager til et eller flere af EU’s klimamål, ikke væsentlig skader EU’s miljømål, og udøves i overensstemmelse med OECD’s retningslinjer for multinationale virksomheder og FN’s vejledende principper for erhvervslivet og menneskerettigheder. 

Læs mere

Opgørelsen af produkternes andel af miljømæssige bæredygtige investeringer i henhold til EU-taksonomiforordningen er præsenteret i tabellen nedenfor. Datatilgængeligheden for miljømæssig bæredygtighed er særligt begrænset, eftersom selskaber først er pålagt denne rapporteringsforpligtelse jævnfør EU-taksonomiforordningen pr 1. januar 2023. Andelen af den miljømæssige bæredygtighed er derfor baseret på estimater. Estimaterne er baseret på vurderinger og data fra eksterne dataleverandører og konsulenter, og vil gradvist blive udfaset, når rapportering fra selskaberne er tilgængelig. Nedenstående opgørelse af andelen af miljømæssige bæredygtige investeringer tager derfor ikke højde for EU’s tekniske screeningskriterier, eftersom overholdelse af disse kriterier, i høj grad, ikke på nuværende tidspunkt bliver rapporteret af selskaber.

Klima Plus Lav Risiko Fondens og Klima Plus Høj Risiko Fondens andel af investeringer afstemt med EU's miljøtaksonomi
  Estimeret for EU's miljømål 1-6
Klima Plus Lav Risiko Fonden 4,1 %
Klima Plus Høj Risiko Fonden 8,6 %
Note: Tallene er opgjort 31/12/21.
Note: Taksonomiforordningen definerer seks klima- og miljømål, som økonomiske aktiviteter kan bidrage væsentligt til for at blive klassificeret som klima- og miljømæssigt bæredygtige: 1. Modvirkning af klimaændringer. 2. Tilpasning til klimaændringer. 3. Bæredygtig anvendelse og beskyttelse af vand- og havressourcer. 4. Omstilling til en cirkulær økonomi. 5. Forebyggelse og bekæmpelse af forurening. 6. Beskyttelse og genopretning af biodiversitet og økosystemer.
Kilde: MSCI og analyser foretaget af PFA og/eller eksterne konsulenter.
 
I Klima Plus Lav Risiko Fonden investeres der også i grønne obligationer, men disse er endnu ikke indregnet i andelen af miljømæssige bæredygtige investeringer. Arbejdet med dette pågår. Andelen af grønne obligationer udgør pr. 29/10/21 38 % i Klima Plus Lav Risiko Fonden.

Princippet om ikke at gøre væsentlig skade gælder kun for de investeringer, der ligger til grund for det finansielle produkt, og som tager højde for EU-kriterierne for miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter. De investeringer, der ligger til grund for den tilbageværende andel af dette finansielle produkt, tager ikke højde for EU-kriterierne for miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter.

Dette betyder eksempelvis, at Klima Plus Høj Risiko Fonden, som har en andel af miljømæssige bæredygtige investeringer på 8,6 % jf. EU-taksonomiforordningen, godt kan have en større andel af bæredygtige investeringer, dog opfylder de resterende investeringer ikke alle EU-kriterierne for at kunne blive medtaget i opgørelsen af miljømæssigt bæredygtige investeringer i forhold til EU-taksonomiforordningen.

    

Kategorisering i henhold til EU’s forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger 
Klima Plus Lav Risiko Fonden og Klima Plus Høj Risiko Fonden opfylder begge kravene i artikel 8 om delvist bæredygtige produkter i EU’s forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger (SFDR).