Afkast i PFA

Pengene på din opsparing skal gerne blive til flere, og derfor bliver de investeret. I PFA har vi forskellige investeringsmiljøer, og her kan du få et overblik over, hvordan det er gået med afkastet i markedsrente i PFA Plus profilerne herunder PFA Klima Plus, Du Investerer (hvor du selv sammensætter din portefølje), PFA Valgfri samt gennemsnitsrente.

Afkast for PFA Investerer

I PFA Investerer vælger du en investeringsprofil (A-D), som bestemmer, hvordan din opsparing investeres. Investeringsprofilen er et udtryk for, hvor høj investeringsmæssig risiko du har på din opsparing. Profil A har lavest risiko, profil D højest.

 Vi viser to forskellige afkast:
  • Kundeafkast: Det afkast, som er opnået på investeringerne i investeringsprofilen inkl. forventet forrentning af Individuel KundeKapital.
  • Investeringsafkast: Det afkast, som er opnået på investeringerne i investeringsprofilen. Individuel KundeKapital indgår ikke i investeringsafkastet.

De afkast, som vises nedenfor, bygger på nogle standardforudsætninger og vil derfor fravige det konkrete afkast, som tilskrives din ordning, fordi afkastet på din ordning afhænger af dine ind- og udbetalinger mv. Du kan se det afkast, som du får tilskrevet din egen opsparing, på Mit PFA.Herunder ses afkast på profilerne med forskellige tidshorisonter til pension. Vælg mellem Kundeafkast og investeringsafkast, samt PFA Plus eller PFA Klima Plus. 

 

Afkast for Du Investerer

Herunder kan du se afkast for de fonde, du kan vælge i Du Investerer. Du kan få uddybende information ved at klikke på den enkelte fond.

Forudsætninger og vilkår for Du Investerer

PFA stiller en række interne og eksterne fonde til rådighed i "Du Investerer". Fonde, som forvaltes af eksterne investeringsforeninger, herunder også Investeringsforeningen PFA Invest, omtales som værende ’underliggende fonde’. PFA Pension har valgt, for hver underliggende fond, at samle den underliggende fond samt en mindre kontantbeholdning i en såkaldt ’PFA-fond’. Denne løsning er valgt for at lette administrationen. Vær opmærk-som på, at for fonde, som forvaltes af eksterne investeringsforeninger, kan PFA ikke sikre, at den underliggende fond følger PFA’s politik for ansvarlige investeringer.

Afvigelser mellem ’PFA-fonde’ og ’underliggende fonde’
Ovenstående løsning medfører, at der kan forekomme afvigelser mellem PFA-fonden og den underliggende fonds afkast, omkostninger og værdier.

Afvigelser i omkostningerne kan forekomme ved et tillæg i administrationsomkostningerne og/eller tilbagebeta-ling af formidlingsprovision til kunderne i PFA-fonden, som følge af at PFA Pension har forhandlet sig til en lave-re pris.

Afvigelser i afkast vil primært forekomme som konsekvens af forskelle i administrationsomkostninger, størrel-sen af kontantbeholdningen i PFA-fonden og/eller omkostninger ifm. PFA-fondens køb og salg af den underlig-gende fond.

Det er PFA-fondens afkast og omkostninger, som ligger til grund for beregning af kundens værdier i mit PFA, og disse vil kunne afvige fra de officielle værdier for de underliggende fonde, som kan ses på andre eksterne hjem-mesider, herunder hos den eksterne investeringsforening.

Som konsekvens af ovenstående afvigelser vil tilhørende dokumenter i form af eksempelvis PRIIP KID informa-tion og PRIIP KID afkastberegninger være baseret på den underliggende fond og ikke PFA-fonden, hvorfor der også i udstillede dokumenter vil forekomme afvigelser i afkast, omkostninger og værdier.

Værdien af PFA-fonde i Mit PFA og på hjemmesiden "Du Investerer" kan være forskellig
I Mit PFA sker dit valg af PFA-fonde til priser fastsat af PFA. Priserne fastsættes på baggrund af handelsværdi-er, som PFA løbende beregner. Handelsværdierne kan først ses i Mit PFA, når dit valg af investering er gennem-ført. Handelsværdierne vil oftest variere i løbet af dagen og kan ikke sammenlignes direkte med værdierne for PFA-fondene, der vises her på hjemmesiden "Du Investerer". Det skyldes, at værdierne på hjemmesiden ikke opgøres på samme måde som handelsværdierne. Eventuelle forskelle vil være størst på kort sigt og vil ikke have væsentlig betydning set over en længere tidshorisont.

Omkostninger
Når du vælger en PFA-fond, kan den være pålagt et kurstillæg ved køb og et kursfradrag ved salg. Hvis dette er tilfældet, vil det fremgå af overslaget for dit valg af investering ("kvitteringen"), du godkender i Mit PFA i forbin-delse med dit investeringsvalg. Er der kurstillæg eller kursfradrag, kan de ses under fanen "omkostninger" i Mit PFA.

Der anvendes en ekstern dataleverandør
Historiske afkast og andre oplysninger om PFA-fondene på hjemmesiden for ”Du Investerer” leveres af en eks-tern udbyder af informations- og analysetjenester. Leverandøren baserer oplysningerne på enten de officielle indre værdier for relevante underliggende fonde, eller på indre værdier som PFA har beregnet. Værdier og af-kast for PFA-fonde på hjemmesiden kan derfor ikke nødvendigvis sammenlignes direkte med værdier og afkast, som du vil få på baggrund af PFA-fondene i Mit PFA.

Gældende vilkår
Du kan finde samtlige vilkår i Pensionsvilkår for PFA Plus. Ved uoverensstemmelse mellem oplysninger på hjemmesiden og pensionsvilkårene er sidstnævnte gældende.


 

Afkast for PFA Valgfri

Herunder kan du se afkast procenten for Høj Risiko og Lav Risiko fondene, som du kan vælge i PFA Valgfri.

Øverste del viser år til dato afkast for forskellige procentvise fordelinger mellem Høj Risiko og Lav Risiko fondene.
Afkastet opdateres månedligt. Data opdateret 31. august 2023.

Nederste del viser historiske afkast for de sidste 5 år for Høj Risiko og Lav Risiko fondene.

Læs mere om PFA Valgfri

Afkast på Høj Risiko og Lav Risiko fondene ÅTD ultimo august 2023

Høj Risiko Fond Lav risiko Fond
11,11 % -0,24 %
Høj risiko fond andel Lav risiko fond andel Afkast
100 % 0 % 11,11%
90 % 10 % 9,98 %
80 % 20 % 8,84 %
70 % 30 % 7,71 %
60 % 40 % 6,57 %
50 % 50 % 5,44 %
40 % 60 % 4,30 %
30 % 70 % 3,17 %
20 % 80 % 2,03 %
10% 90 % 0,90 %
0 % 100 % -0,24 %
Valgfri afkast

Høj Risiko Fond andel / Lav Risiko Fond andelHistorisk afkast på Høj Risiko og Lav Risiko fondene

År Afkast Høj Risiko FOND Afkast lAV Risiko FOND
2022 -13,23 % -7,89 %
2021 20,64 % 1,28 %
2020 6,73 %  0,84 %
2019 19,62 % 4,88 %
2018 -6,54 % 0,50 %
2017 13,42 % 3,76 %
2016 7,56 % 5,60 %
2015 11,89 % 3,63 %
Valgfri historiske afkast

År

Afkast for gennemsnitsrente

I PFA Traditionel sparer du op i gennemsnitsrente, hvor din pension bliver forrentet med en stabil depotrente, og du er garanteret en minimumsudbetaling (ydelsesgaranti), når du går på pension. Risikoen er lille, og muligheden for at opnå et højt afkast er begrænset.

Læs mere om gennemsnitsrente

Depotrenten de seneste 10 år

Pr. 1. januar 2023 udgør depotrenten 1,6 % af gennemsnitsrentedepotet, mens renten af Individuel KundeKapital for 2023 forventes at være 8,0 % p.a.

Den samlede årlige depotrente for 2022 af din opsparing inkl. Individuel KundeKapital forventes således at udgøre 3,25 % før skat, hvis KundeKapital udgør 5 % af opsparingen.

Anførte forventede forrentning af KundeKapital for 2022 er ugaranteret, og tilskrives i foråret 2023 for de kunder, som fortsat har deres pensionsordning, når forrentningen tilskrives. Bemærk, at depotrenten er gældende indtil videre og kan ændres hver måned.

Læs mere om KundeKapital

Depotrente i procent før pensionsafkastskat

Afkast gennemsnitsrente   2023  2022 2021  2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Depotrente før skat  1,60  3,00 2,00  2,00 2,00 2,00 1,50 1,50 2,00 2,00
Depotrente før skat inkl. forrentning af 5 % KundeKapital  1,92  3,25 2,30  2,30 2,30 2,40 2,23 2,43 2,90 2,90