PFA Plus

Når du har en pensionsordning PFA Plus, kan du selv være med til at bestemme, hvordan din opsparing skal investeres. Det giver dig friheden til at vælge, hvor stort et potentiale for afkast du ønsker, og dermed hvor stor en risiko du vil løbe.
Tag investeringsguiden på Mit PFA

PFA Plus

PFA Plus er opsparing i markedsrente og omfatter opsparingsringsprodukter, hvor du ikke selv behøver at sætte dig ind i fx aktier, obligationer, boligmarked, renter eller alternative investeringer. Vores specialister forvalter dine penge på bedst mulige måde og ud fra dit valg om, hvilken risiko du er villig til at løbe i forhold til dine forventninger til afkast. Du kan vælge mellem fire forskellige investeringsprofiler - vi kalder dem investeringsprofil A, B, C og D i PFA Plus. De fleste af vores kunder vælger at lade PFA investere deres opsparing.

PFA Plus investeringsprofil A, investeringsprofil B, investeringsprofil C og investeringsprofil D

PFA Plus investeringsprofil A, investeringsprofil B, investeringsprofil C og investeringsprofil D er opsparingsprodukter, der blandt andre karakteristika fremmer miljømæssige og sociale karakteristika. 

Dette sker bl.a. ved løbende at holde øje med om selskaberne i produkterne overholder internationale normer eller konventioner inden for områder som miljøbeskyttelse, arbejdstager- og menneskerettigheder, udøve aktivt ejerskab via stemmeafgivelse og virksomhedsdialog og ekskludere specifikke selskaber og lande.

Opsparingsprodukterne bidrager endvidere til EU’s miljømål ved bl.a. at investere i selskaber, som leverer løsninger til stabilisering og reduktion af drivhusgasemissioner, og/eller mindsker eller forebygger negativ indvirkning af nuværende eller forventede klimaændringer. Derudover investeres der bl.a. i grønne obligationer og ejendomme, der opføres/renoveres efter bæredygtige standarder, og direkte investeringer i vedvarende energiinfrastruktur.


Miljømæssige bæredygtige investeringer

Andelen af PFA Plus investeringsprofil A, investeringsprofil B, investeringsprofil C og investeringsprofil D’s miljømæssig bæredygtighed vurderes ud fra om investeringernes økonomiske aktivitet bidrager til et eller flere af EU’s miljømål, ikke væsentlig skader EU’s miljømål, og udøves i overensstemmelse med OECD’s retningslinjer for multinationale virksomheder og FN’s vejledende principper for erhvervslivet og menneskerettigheder. 

Læs mere

Opgørelsen af produkternes andel af miljømæssige bæredygtige investeringer i henhold til EU-taksonomiforordningen er præsenteret i tabellen nedenfor. Datatilgængeligheden for den miljømæssige bæredygtighed er særligt begrænset, eftersom selskaber først er pålagt denne rapporteringsforpligtelse jævnfør EU-taksonomiforordningen pr. 1. januar 2023. Andelen af den miljømæssige bæredygtighed er derfor baseret på estimater. Estimaterne er baseret på vurderinger og data fra eksterne dataleverandører og konsulenter, og vil gradvist blive udfaset, når rapportering fra selskaberne er tilgængelig. Nedenstående opgørelse af andelen af de miljømæssige bæredygtige investeringer jf. EU-taksonomiforordningen tager derfor ikke højde for EU’s tekniske screeningskriterier, eftersom overholdelse af disse kriterier, i høj grad, ikke på nuværende tidspunkt bliver rapporteret af selskaber.

PFA Plus investeringsprofilers andel af investeringer afstemt med EU's miljøtaksonomi
   Estimeret for EU's miljømål 1-6
PFA Plus investeringsprofil A 2,3 %
PFA Plus investeringsprofil B 2,9 %
PFA Plus investeringsprofil C 3,5 %
PFA Plus investeringsprofil D 4,2 %

Note: Tallene er opgjort 31/12/21. 
Note: Andelen af miljømæssige bæredygtige investeringer er aftagende alt efter tid til pension grundet nedtrapning af risiko. De opgjorte andele er før nedtrapning påbegyndes.
Note: Taksonomiforordningen definerer seks klima- og miljømål, som økonomiske aktiviteter kan bidrage væsentligt til for at blive klassificeret som klima- og miljømæssigt bæredygtige: 1. Modvirkning af klimaændringer. 2. Tilpasning til klimaændringer. 3. Bæredygtig anvendelse og beskyttelse af vand- og havressourcer. 4. Omstilling til en cirkulær økonomi. 5. Forebyggelse og bekæmpelse af forurening. 6. Beskyttelse og genopretning af biodiversitet og økosystemer.
Kilde: MSCI og analyser foretaget af PFA og/eller eksterne konsulenter.


Princippet om ikke at gøre væsentlig skade gælder kun for de investeringer, der ligger til grund for det finansielle produkt, og som tager højde for EU-kriterierne for miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter. De investeringer, der ligger til grund for den tilbageværende andel af dette finansielle produkt, tager ikke højde for EU-kriterierne for miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter. 

Dette betyder eksempelvis, at investeringsprofil D, som har en andel af miljømæssige bæredygtige investeringer på 4,2 % jf. EU-taksonomiforordningen, godt kan have en større andel af bæredygtige investeringer, dog opfylder de resterende investeringer ikke alle EU-kriterierne for at kunne blive medtaget i opgørelsen af miljømæssigt bæredygtige investeringer i forhold til EU-taksonomiforordningen. 

 

Kategorisering i henhold til EU’s forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger 
PFA Plus investeringsprofil A, investeringsprofil B, investeringsprofil C og investeringsprofil D er produkter der opfylder kravene i artikel 8 om delvist bæredygtige produkter i EU’s forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger (SFDR).

Når din pension er under udbetaling

Din opsparing vil stadig ligge i markedsrente – og i den samme investeringsprofil, når din pension er under udbetaling. Efter pensionering sker der som udgangspunkt ikke yderligere nedtrapning af de mest risikofyldte investeringer i Høj risiko fonden med de nuværende investeringsprofiler.

At din opsparing ligger i markedsrente betyder, at din pension kan stige og falde. Når din udbetaling starter, fastsætter vi som udgangspunkt den månedlige ydelse frem til årets udgang. Herefter reguleres dine pensionsydelser som udgangspunkt en gang årligt med virkning fra januar i det nye år.

Pensionsydelserne fastsættes ud fra størrelsen af din opsparing og vores til enhver tid gældende udbetalingsprincipper, som bl.a. indeholder forudsætninger om forventet afkast (udbetalingsrente). Hvis årets faktiske afkast bliver højere eller lavere end forudsat, kan ydelserne stige eller falde. Ved udbetaling af livspension indgår også forudsætninger om forventede restlevetider, som løbende kan ændre sig.

Det er dog ikke kun afkastet og udviklingen i levetider, der har betydning for udsving i pensionsydelserne. Det gælder også omkostninger, skat mv. Hvis vi ændrer vores udbetalingsprincipper, herunder udbetalingsrenten, kan det også få betydning for størrelsen af ydelserne.


Udbetalingssikring

Pensionskunder i PFA’s markedsrenteprodukt PFA Plus, der har valgt investeringsformen PFA Investerer, og vælger investeringsprofil A eller investeringsprofil B (omfatter både opsparingsmuligheden PFA Plus og PFA Klima Plus), kan tilvælge produktet Udbetalingssikring til deres ordning. 

Udbetalingssikring på din opsparing sikrer, at dine pensionsudbetalinger som udgangspunkt ikke kommer under et bestemt niveau. Hvis du har tilvalgt udbetalingssikring, knytter vi som regel sikringen til din opsparing de sidste ti år, før du forventer at gå på pension. Det sker ved, at en del af din opsparing gradvist bliver placeret i nogle særlige fonde – kaldet varighedsfonde – med en meget lav risiko.

Fra det tidspunkt, hvor vi begynder at tilknytte udbetalingssikring til din opsparing, kan du følge med i, hvor stor en del af din opsparing, der er placeret i varighedsfonde, og du kan også følge med i det foreløbigt sikrede niveau for dine udbetalinger. Opsparingen i varighedsfonde er det beløb, der er nødvendigt for at kunne sikre den del af din pension, som har tilknyttet udbetalingssikring.

De særlige varighedsfonde, som anvendes til udbetalingssikring, forventes under normale markedsforhold at give et lavere afkast end Høj risiko fonden og Lav risiko fonden, som er de fonde din opsparing er fordelt i uden udbetalingssikring. Det betyder, at dine pensionsudbetalinger normalt forventes at blive mindre, hvis du har tilknyttet udbetalingssikring til din ordning. I nogle tilfælde væsentligt mindre. Og som markedsforholdene er lige nu, med historisk lave renter, så forventer vi endda, at du vil få tab (negativt afkast) på den del af din opsparing, som placeres i varighedsfondene.

Bemærk, at udbetalingssikring i visse situationer kan bortfalde eller ændres. Du kan læse nærmere om dette i dine pensionsvilkår. 

Miljømæssige bæredygtige investeringer
De investeringer, der ligger til grund for dette finansielle produkt, tager ikke højde for EU-kriterierne for miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter.

Kategorisering i henhold til EU’s forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Udbetalingssikring fremmer ikke miljømæssige eller sociale karakteristika, og har ikke bæredygtighed som sit mål, jfr. artikel 6 i EU’s forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger (SFDR).