Relationer og dialog

Relationer og dialog handler om at skabe langsigtede og gensidige gavnlige partnerskaber, der bygger på tillid og åbenhed.

Dialog med interessenter

PFA udgør en væsentlig del af det danske pensionssystem og er en af de største investorer i Danmark. Det forpligter til at være en aktiv medspiller i det danske samfund. PFA er i dialog med kunder, organisationer, NGO’er og andre interessenter for at skabe de bedst mulige vilkår for pensionsopsparing i Danmark generelt. Samtidig bidrager PFA som positiv medspiller i forhold til at finde løsninger på fælles udfordringer i samfundet.

En åben dialog er en vigtig del af vores indsats, og vi bidrager gennem udvikling af markedsundersøgelser, analyser, kommentarer og debatindlæg til at belyse forhold inden for opsparing, forsikring, forebyggelse og sundhed. PFA’s interessentdialog har fokus på et langsigtet og gensidigt samarbejde baseret på tillid og åbenhed.

PFA har taget en række konkrete initiativer for at skabe dialog:

Interessentdialog - CSR

Kunder
 • Har igangsat massiv kommunikationsindsats for at fremme forståelsen og vigtigheden af pension og sundhedsordninger samt sætte fokus på værdien af forebyggelse
 • Anvender erfaringer og læring fra dialog med kunderne samt klagehenvendelser hos henholdsvis Kundetillidsmanden og Klageafdelingen 
 • Skaber målrettede arrangementer og debatter om aktuelle emner for medlemmerne af Kunderådet og anvender erfaringerne til at forbedre PFA’s ydelser 
 • Måler flere gange årligt på kundernes tilfredshed for at forbedre kundeoplevelsen 
 • Tilstræber at skabe værdi for kunderne i de flere end 1000 daglige henvendelser fra kunderne
Medarbejdere
 • Årlig undersøgelse af medarbejderengagement med efterfølgende obligatorisk forbedringsproces 
 • Udviklingsplan for samtlige ledere og de fleste medarbejdere 
 • Medarbejdermøder og feedback til ledelse om PFA’s strategi og resultater 
 • Medarbejderrepræsentanter i relevante interne udvalg og i bestyrelsen

Arbejdstager og arbejdsgiverorganisationer
 • Medlem af Forsikring & Pension, deltager aktivt i bestyrelsesarbejde og relevante arbejdsgrupper 
 • Medlem af FinansDanmark og deltager i relevante arbejdsgrupper mm..

Samarbejde og partnerskaber 
 • Medlem af Aktive Ejeres Covid-19 Advisory Board
 • Medlem af Carbon Disclosure Project - CDP
 • Deltager i Climate Action 100+
 • Medlem af Danish Green Building Council
 • Medlem af Dansif
 • Medlem af Dansk Erhvervs CSR-netværk
 • Medlem af Finans Danmark
 • Medlem af Forsikring & Pensions SRI-arbejdsgruppe
 • Medlem af Global Real Estate Sustainability Benchmark - GRESB
 • Medlem af Nordic Engagement Cooperation
 • Medlem af Ocean Plastic Forum
 • Underskriver af Principles for Responsible Investment - PRI
 • Deltaget i Regeringens klimapartnerskaber med Group CEO Allan Polack
 • Benyttet Task Force on Climate-related Financial Disclosures – TCFD’s anbefalinger
 • Medlem af The Institutional Investors Group on Climate Change - IIGCC
 • Medlem af UN Global Compact
 • Medlem af UN Global Compact Network Denmark
 • Medlem af United Nations-convened Net-Zero Asset Owner Alliance
 • Medlem af Velkommen Hjem.
Medier og fagblade
 • Prioriterer henvendelser fra medierne højt og er den mest omtalte aktør i pensionssektoren 
 • Skriver debatindlæg for at bidrage positivt til forståelse af pension og relaterede emner 
 • Tilstræber at besvare alle forspørgelser og spørgeskemaer fra organisationer og akademia
 • Gennemfører løbende befolkningsundersøgelser på pensions- og sundhedsrelaterede emner

NGO og folkelige organisationer
 • Mødes med NGO’ere for at samle viden og danne et samlet og nuanceret overblik over samfundsmæssige dilemmaer 
 • Forespørgsel og dialog for at opbygge viden på specifikke områder af værdi for PFA
Myndigheder
PFA vidensdeler og samarbejder med myndigheder og det politiske system om bl.a.
 • Erfaringer med aktiv skadesbehandling, forebyggelse m.m. 
 • Politiske rammevilkår for pensionsopsparing, om etiske investeringer og andre emner indenfor PFA’s interessesfære 
 • Udvikling af OPP, Eksportkreditfonden, Dansk Vækstkapital og andre samfundsnyttige investeringer

Kundetillid og klagehåndtering

Kunderne i PFA skal have gode muligheder for at komme i kontakt med PFA, hvis de er utilfredse med PFA’s afgørelser eller med den rådgivning og service, de modtager fra PFA. Med daglig kontakt til mange kunder, vil der altid være situationer, hvor kunderne ikke er tilfredse med PFA’s håndtering. Disse tilfælde vil vi gerne tage ved lære af.

PFA har en række kundetillidsrepræsentanter, hvis rolle er at se forløbet med kundernes øjne. PFA har desuden en række klageansvarlige, som varetager håndteringen af formelle klager.

Samfundsengagement

PFA er aktiv og engageret i samfundet og bidrager til forbedringer af sociale vilkår i både Danmark og globalt. Derfor deltager PFA i en række aktiviteter og samarbejder med flere organisationer og har desuden oprettet PFA Brug Livet Fonden.

PFA mener, at støtten er mest effektiv, når det er i samarbejde med partnere, der har fokus på enkelte mærkesager.

PFA støtter primært gennem samarbejde med foreninger, som har en tilknytning til PFA’s kerneforretning. Det kan være indenfor forebyggelse, sundhedsfremmende og sygdomsbekæmpende initiativer.

Ved andre støtteaktiviteter lægger vi vægt på, at der er en forbindelse mellem PFA’s virksomhed og det støttede formål. Endelig støtter vi initiativer, der har til formål at informere og oplyse om områder, der ligger tæt på liv og pension.

Støtten kan ske i form af:
 • Finansielle bidrag
 • Medarbejdertimer til frivilligt arbejde
PFA stiller krav til brugen af støtten

Når PFA yder støtte til en organisations arbejde, er det vigtigt, at midlerne behandles med omtanke. Derfor stiller vi krav til modtagerne af støtten om skriftligt at oplyse om foreningens formål og ledelse samt, hvordan støtten anvendes. Derudover lægger vi vægt på, at vores støtte går til projekter, som ikke alene er afhængige af PFA’s bidrag og generelt arbejder for en bæredygtig udvikling.

Spørgsmål om samfundsansvar?

Har du spørgsmål om PFA’s arbejde med samfundsansvar, så er du velkommen til at kontakte os på CRPFA@pfa.dk.