PFA Klima Plus

Nu kan du gøre din pension endnu mere grøn

Med PFA Klima Plus kan du placere din pensionsopsparing i ekstra klimavenlige investeringer. Aktierne i PFA Klima Plus vil fra start udlede 60 % mindre CO2 end verdensaktieindekset og målet er, at investeringerne i PFA Klima Plus er CO2 neutrale i 2025, og allerede i 2030 vil tage mere CO2 ud af atmosfæren end, de udleder. Ligesom i resten af PFA’s investeringer udvælges de i PFA Klima Plus også ud fra hensyn til sociale forhold og selskabsledelse – samlet kaldet ESG.

Samme risikoniveau og afkastpotentiale

PFA Klima Plus-produktet er bygget ud fra grundtanken om, at risikoen og forventningerne til afkast skal følge det eksisterende markedsrenteprodukt, PFA Plus. Det betyder, at du som udgangspunkt bevarer samme risikoniveau og langsigtede afkastpotentiale, selvom du vælger, at en del af din opsparing skal investeres i PFA Klima Plus.

Når det er sagt, så vil afkastet udvikle sig forskelligt, da produkterne er investeret i forskellige aktiver. Mens mange af aktiverne i PFA Klima Plus også indgår i resten af PFA’s portefølje, så er det omvendte ikke tilfældet. Det skyldes de ekstra høje klimakrav, som kun et begrænset antal selskaber kan leve op til. PFA Klima Plus indeholder derfor langt færre selskaber end det almindelige PFA Plus produkt, og det giver typisk nogle større udsving især på den korte bane, i og med at der er færre aktiver til at balancere hinanden.

PFA Klima Plus bygger på tre konkrete klimamål

PFA har i en årrække systematisk arbejdet med at integrere ansvarlighed og bæredygtighed i måden, pensionskundernes opsparinger investeres på.
Det sker blandt andet ud fra målene i Paris-aftalen og FN’s verdensmål. Med PFA Klima Plus er der nu taget yderligere et skridt i forhold til at understøtte den grønne omstilling. Udgangspunktet er, at det skal være enkelt og fleksibelt at investere sin pension klimavenligt, og at klimamålsætningen er klar og konkret. Derfor er PFA Klima Plus bygget op om tre klimamål.

Fra dag ét vil aktieporteføljen i Klima Plus udlede 60 % mindre CO2 end verdensaktieindekset (MSCI ACWI)1

 


    

Frem mod 2025 er det ambitionen, at hele produktet skal være CO2 neutralt2.


    

Frem mod 2030 er det ambitionen, at hele produktet skal være CO2 negativt2, og dermed trække mere CO2 ud af atmosfæren, end investeringerne udleder. 

1 MSCI All Contries World Index, CO2 måles på scope 1 og scope 2 (se senere i teksten) på den noterede aktieportefølje i tons CO2 udledt pr million USD investeret.
2 Søges opfyldt gennem investering i skov og teknologi, der tager CO2 ud af atmosfæren.

PFA Plus vs. PFA Klima Plus

Generelt for alle PFA’s investeringer
PFA arbejder systematisk med at inddrage samfundshensyn, når vi investerer kundernes opsparing. Det sker ved løbende at vurdere selskabers ansvarlighedsprofil i forhold til fx klima og miljø, korruption, skattepraksis, virksomhedsledelse og menneskerettigheder. Vurderingen er baseret på PFA’s politik for ansvarlige investeringer, som er forankret i PFA’s bestyrelse, og som til enhver tid kan ses på PFA.dk.
 
Vurderer vi, at der er selskaber, som ikke lever op til PFA’s politik for ansvarlige investeringer, så tager vi i første omgang en dialog med selskaberne for at påvirke deres adfærd. Fører dialogen ikke til de ønskede ændringer, vil PFA overveje at frasælge selskabet og i yderste konsekvens sætte det på vores eksklusionsliste. Både eksklusionsliste og dialoger kan ses under Corporate Responsibility på PFA.dk.
vindmølle 
Oversigt over forskellen på PFA Plus og PFA Klima Plus

I skemaet nedenfor kan du se en sammenligning af de to produkter på en række væsentlige parametre:


Parametre PFA Plus  PFA Klima Plus
Ansvarlige investeringer og aktivt ejerskab ✔ 
Ekstra klimafokus
✔ 
Fossile brændstoffer ✔ 
CO2 emission ift. verdensaktieindekset -16 % -60 %
Målsætning om CO2 neutral i år 2050 2025
Alternative investeringer og ejendomme Ca. 23 % pt. Ca. 20 % over tid
Risiko ift. PFA Plus
Sammenlignelig risiko med PFA Plus*
Forventet afkast ift. PFA Plus
Samme langsigtede afkast som PFA Plus
ÅOP 0,6-0,99 % 0,6-0,99 %
Nedtrapning frem mod pension ✔ 
*Aktieporteføljen i PFA Klima Plus består af færre aktier (ca. 50) og har et bærende tema om reduceret klimapåvirkning. Det betyder, at koncentrationsrisikoen er større i PFA Klima Plus. Samtidig har PFA Klima Plus en såkaldt scenarierisiko, hvis fx det politiske og forretningsmæssige klimafokus skifter markant ift. det nuværende.


Særlige kriterier for PFA Klima Plus

Du kan her se de klimakriterier som gælder for de forskellige aktiver i PFA Klima Plus: 

Aktier
PFA Klima Plus-porteføljen bliver ligesom PFA’s øvrige investeringer vurderet ud fra de krav, vi har opstillet for vores politik for ansvarlige investeringer. Herudover er der et ekstra klimafokus, som blandt andet betyder, at investeringer i olie-, kul- og gasselskaber er udelukket. Det betyder også, at aktieporteføljen vil være langt mere fokuseret på klimavenlige selskaber. Hvor den nuværende aktieportefølje i PFA Investerer indeholder omkring 1000 selskaber, vil aktieporteføljen i PFA Klima Plus for nuværende kun indeholde ca. 50 selskaber.

Obligationer
På obligationssiden vil PFA Klima Plus i meget højere grad end i PFA’s øvrige investeringer benytte sig af de såkaldte ’grønne’ obligationer, som er udstedt til finansiering af tiltag, der er med til at imødegå klimaudfordringen. For erhvervsobligationer gælder der de samme krav som for aktier: Der investeres ikke i obligationer fra olie-, kul- og gasselskaber, og obligationsudstederne skal have en klimastærk forretningsmodel. Der vil også blive investeret i almindelige stats- og realkreditobligationer.

Derivater
PFA Klima Plus benytter sig også af derivater (finansielle kontrakter om aktiver) på aktier, renter mv. for at sikre den optimale risikostyring. Aktiederivater er underlagt samme krav som aktie-porteføljen i PFA Klima Plus.

Alternative investeringer
Alternative investeringer og ejendomme er en meget vigtig del af det eksisterende PFA Plus produkt. Det er også ambitionen, at PFA Klima Plus skal investere ca. 20 % af porteføljen i alternative investeringer og ejendomme. Disse investeringer skal også leve op til de klimakrav, som gælder i PFA Klima Plus, og derfor er det forventningen at opbygningen af alternativ- og ejendomsporteføljen vil ske over tid.
   

Hvordan måler PFA porteføljens CO2-udledning?

PFA’s arbejde med klimamål er afhængig af, at vi kan måle og overvåge vores aktieinvesteringers CO2-udledning. Det er ikke lige til, da der stadig mangler fyldestgørende data for mange aktiver. Som udgangspunkt måler PFA derfor kun systematisk CO2-udledning fra aktieporteføljen og ikke fra fx obligationsporteføljen eller vores alternativer. 

 

CO2 reduktion - PFA Klima Plus

 

Kilde: MSCI 2019
Aktierne i PFA Klima Plus udleder fra dag ét 60 % mindre CO2 end verdensindekset for aktier (MSCI ACWI), mens PFA Plus pt udleder 16% mindre CO2.
CO2 udledningen i investeringer måles i ton pr million USD investeret. For MSCI ACWI var CO2 udledningen 135 ton pr million USD investeret i 2019, mens den i PFA Plus og PFA Klima Plus ligger på henholdsvis 113 og 54 ton pr million USD investeret.

 

PFA får tal fra det globale aktieindeks, MSCI

PFA’s vurderinger og benchmark bygger på data fra MSCI ACWI (verdensaktieindekset for aktier), som årligt offentliggør estimater for enkeltselskabers CO2-udledning. Selvom MSCI i dag er markedsstandard for måling af CO2-udledning fra en aktieportefølje, så er datagrundlaget stadig behæftet med en vis usikkerhed. Det skyldes dels, at meget data er bagudrettet og kan være et år eller to gammelt og dels, at er der stadig er mange selskaber, som ikke selv publicerer data om deres CO2-udledning. I sidstnævnte tilfælde vurderer MCSI selv udledningen ved brug af sammenlignelige selskaber i samme industri og geografi.

MSCI’s vurdering tager højde for tre forskellige aspekter af et selskabs CO2-udledning, kaldet scopes. Mens der findes rimelig pålideligt data for scope 1 og 2, er scope 3 behæftet med stor usikkerhed og svær at opgøre. Derfor indgår det på nuværende tidspunkt ikke i måling eller benchmarket i PFA Klima Plus.

• Scope 1 er den CO2, virksomhedens aktiviteter udleder, såsom produktion mv.
• Scope 2 er den CO2, som virksomheden indirekte er skyld i, såsom CO₂ fra energi produceret til virksomheden.
• Scope 3 er den CO2, som virksomhedens andre indirekte aktiviteter udleder, altså kilder virksomheder ikke ejer, kontrollerer eller kan styre. Det kan fx være anvendelsen af virksomhedens produkter.  

 

Få styr på din klimaprofil via investeringsguiden

Du kan via PFA’s investeringsguide på Mit PFA få afdækket din risikovillighed og dine præferencer for klimabevidste investeringer. Guiden består af en række spørgsmål, og giver med afsæt i dine svar en individuel og kvalificeret anbefaling til dit valg af risiko- og klimaprofil.